reklama

Pravniradce - Právní rádce - rubrika: Občanské právo

Mediace jako nový zákonný způsob mimosoudního řešení civilních konfliktů

Zákon o mediaci bude účinný od začátku září 2012. Proč byl mezi odborníky takový zájem o zákonnou... více
Občanské právo 21.08.2012

K nové koncepci "smluvní" promlčecí lhůty

Na rozdíl od současné úpravy umožní nový občanský zákoník sjednat si jinou promlčecí lhůtu. Smluvní volnost ale bude mít jisté meze. více
Občanské právo 21.08.2012

ACTA: Důvod k obavám?

Evropský parlament sice odmítl obchodní dohodu proti padělatelství (ACTA), v tuto chvíli ale není jasné, zda se s ní ještě nesetkáme. ACTA stále budí... více
Občanské právo 23.07.2012

Mezinárodní arbitráž aneb Jak zvolit "správná pravidla"

Srovnejme tři arbitrážní pravidla, která jsou u nás nejčastěji používaná: UNCITRAL, ICC a ICSID.... více
Občanské právo 23.07.2012

Novinky v právu spotřebitele

Právo spotřebitele se v poslední době značně rozvíjí, a to nejen na úrovni národní, ale i evropské. Změnil se občanský zákoník i zákon o ochraně... více
Občanské právo 23.07.2012

Originární nabytí vlastnictví ve zlé víře

Právní význam poznámky ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k... více
Občanské právo 24.05.2012

Kritika rozhodovací praxe při soudním prodeji zástavy

Nejvyšší soud zastává názor, že soud při nařízení prodeje zástavy (§ 165a odst. 1 o. z.) nezkoumá,... více
Občanské právo 21.05.2012

Vladimír Balaš: Stát mohl zefektivnit fungování soudní soustavy

Advokát, rozhodce s českou i mezinárodní zkušeností a akademik Vladimír Balaš komentuje změny v... více
Občanské právo 23.04.2012

Rozhodčí doložky a ochrana spotřebitele

Novela zákona o rozhodčím řízení podstatně zpřísnila podmínky pro uzavírání rozhodčích doložek ve smlouvách se spotřebiteli. Vnesla také světlo do... více
Občanské právo 17.04.2012

Rekodifikace soukromého práva za dveřmi (a přesto zahalena nejistotou)

Dne 22. března 2012 vyšly ve Sbírce zákonů tři zákony, které tvoří jádro rekodifikace soukromého... více
Občanské právo 17.04.2012

Otázky ohledně zániku (a vzniku) vedlejšího účastenství

Ve své praxi se bohužel nezřídka setkáváme se situací, kdy je otázka trvání, resp. zániku... více
Občanské právo 17.04.2012

Činnost a nečinnost exekutorů

Naplnil exekuční řád za dobu své více než desetileté existence a přes více než četné zásadní novelizace svůj cíl? Je exekuce skutečně rychlá a... více
Občanské právo 21.03.2012

Kdo vlastně mohl hlasovat o konci spol. SAZKA, a.s.?

Městský soud v Praze dospěl k názoru, že popření pohledávek ze strany dlužníka nemá v daném... více
Občanské právo 21.03.2012

Smlouva o úvěru a spotřebitelský úvěr. Vysvětlíme vám rozdíly a podobnosti

Jaký je rozdíl mezi smlouvu o úvěru a spotřebitelským úvěrem? Představují dva zdánlivě odlišné... více
Občanské právo 25.05.2012

František Korbel: Do veřejné správy se mi vůbec nechtělo

František Korbel, náměstek ministra spravedlnosti a místopředseda Legislativní rady vlády,... více
Občanské právo 20.04.2012

Rozhodčí doložka a transparentnost veřejných zakázek

V souvislosti se zadáváním veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... více
Občanské právo 22.02.2012

Sportovní normy a jiné neprávní prameny pravidel chování sportovce

Základním atributem sportu je, že je provozován podle určitých, předem daných a účastníky... více
Občanské právo 22.02.2012

Nový občanský kodex

Po padesáti letech čeká české právní prostředí občanskoprávní revoluce. Bude existovat jediný kodex, který v sobě obsáhne a pokryje problematiku... více
Občanské právo 25.01.2012

Znalci a regulace jejich profese

Řekne-li se "znalec", každému se většinou hned vybaví řešení nějaké sporné záležitosti, většinou právní nebo soudní cestou. To je však jen jedna z... více
Občanské právo 25.01.2012

Jiří Pospíšil: Mluvme i o zrušení vrchních soudů

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil shrnuje v bilančním rozhovoru letošní dění v oblasti práva.... více
Občanské právo 28.03.2013

Místo znaleckých posudků odborná vyjádření

Civilní řízení od 1. září 2011 ovlivňuje nejen navýšení poplatkové povinnosti. Účastníci a soudci se musí vyrovnat i se změnami týkajícími se... více
Občanské právo 14.12.2011

Do jaké výše je smluvní pokuta ještě přiměřená? Řiďte se hlavně dobrými mravy

Přesný návod pro určení maximální výše smluvní pokuty nenajdeme v platném ani v navrhovaném znění... více
Občanské právo 09.05.2012

Výmaz exekutorského zástavního práva

S účinností od 1. listopadu 2009 byl do exekučního řádu, zákona č. 120/2001 Sb., zaveden nový pojem - exekutorské zástavní právo. Přestože by se... více
Občanské právo 14.12.2011

Novinky v ukončování pracovního poměru po 1. 1. 2012

Jak již zřejmě většina čtenářů zaznamenala z různých sdělovacích prostředků, chystají se od... více
Občanské právo 23.11.2011

Spor o vznik a existenci věcného břemene z telekomunikačního zákona z roku 1964

Jste vlastníky nemovitosti, na níž je umístěno telekomunikační zařízení, např. některého z... více
Občanské právo 23.11.2011

Odvolání, nebo návrh na zastavení exekuce?

V současné době roste počet pohledávek vymáhaných prostřednictvím soudních exekutorů. Ze statistiky, kterou vede Exekutorská komora České republiky,... více
Občanské právo 26.10.2011

Výpověď z nájmu pro dva a více bytů po deregulaci

Ustálená soudní judikatura Nejvyššího soudu ČR1) i v nově nastalých společensko-ekonomických... více
Občanské právo 26.10.2011

Pomůže "Aliance proti dluhům"?

V několika posledních letech se veřejnoprávní, nevládní a profesní subjekty intenzivně zabývají řešením problémů souvisejících s předlužeností osob,... více
Občanské právo 26.10.2011

Patří spotřebitelské právo do občanského zákoníku?

Vláda České republiky předložila 25. května 2011 Poslanecké sněmovně návrh nového občanského... více
Občanské právo 27.09.2011

Uplatnitelnost kauzálních námitek směnečnými rukojmími

Současná rozhodovací praxe soudů je taková, že směnečným rukojmím, až na výjimky, nepřiznává právo... více
Občanské právo 27.09.2011

K soudnímu přezkumu příkazu k úhradě nákladů exekuce

Soudní praxe se dosud nesjednotila v tom, v jakém rozsahu a do jaké míry může soud přezkoumat... více
Občanské právo 23.08.2011

Několik poznámek k souběhu výkonu funkcí

Hospodářské noviny ze dne 1. března 2011 přinesly na titulní straně článek nadepsaný titulkem "Souběh funkcí šéfů firem má být legální". více
Občanské právo 23.08.2011

Zrušení spoluvlastnictví u pozemku zatíženého zástavním právem

Příspěvek se zabývá problematikou zrušení spoluvlastnictví u pozemku, kde je jeden ze... více
Občanské právo 26.07.2011

K zákonným možnostem vrácení daru a jedno zamyšlení o promlčení u práv z darovací smlouvy

Jak v životech fyzických osob, tak při... více
Občanské právo 26.07.2011

Výpověď z nájmu bytu a dobré mravy

V soudní praxi je stále frekventovanější a důležitější otázka výkonu práv a povinností v rozporu s dobrými mravy. Ten, kdo sám vědomě porušuje zákon,... více
Občanské právo 26.07.2011

Zajištění závazků podle nového občanského zákoníku

Zajištění poskytuje věřitelům vyšší stupeň právní jistoty, že dlužník řádně a včas splní své... více
Občanské právo 20.06.2011

Úhrada za užívání bytu po skončení nájmu s regulovaným nájemným do zajištění bytové náhrady

Ještě po více než dvaceti letech od změny... více
Občanské právo 20.06.2011

Může být nesložení zálohy na důkaz důvodem pro zamítnutí žaloby?

Lze-li očekávat náklady důkazu, který účastník civilního řízení navrhl nebo který nařídil soud o... více
Občanské právo 24.05.2011

Znovu k promlčení práva výpovědi z nájmu bytu

Po uveřejnění mého článku "Promlčení práva výpovědi z nájmu bytu" v Právním rádci č. 2/2010 zaujal Nejvyšší soud ČR k této právní otázce jednoznačný... více
Občanské právo 24.05.2011

Organizační pokyn ministerstva spravedlnosti jako bič na znalecké ústavy

Ministerstvo spravedlnosti (dále jen ministerstvo) je dlouhodobě nespokojeno se stavem v oblasti... více
Občanské právo 20.04.2011

K právní povaze rozhodčího řízení před rozhodcem ad hoc

Rozhodčí řízení je více než doposud předmětem široké odborné diskuse, která je však často... více
Občanské právo 20.04.2011

Problematické otázky běhu promlčecí lhůty a námitky promlčení

Promlčení patří mezi tradiční a základní instituty nejen občanského práva, jehož smyslem je... více
Občanské právo 23.03.2011

Spory, které rozhodne možná rozhodce

Spor mezi spotřebitelem a podnikatelem poskytujícím veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo zajišťujícím veřejnou komunikační síť... více
Občanské právo 23.03.2011

Lze zkoncentrovat vykonávací řízení?

Souhrnná novela občanského soudního řádu č. 7/2009 zavedla v civilním sporu velmi přísný režim koncentrací. K navození skutkového a důkazního... více
Občanské právo 23.03.2011

Nabytí vlastnictví k budově (domu) vyčleněním na nové družstvo

Judikatura Nejvyššího soudu ČR je aktuálně rozporná v právní otázce, zda v případě, že není... více
Občanské právo 24.02.2011

K okolnostiam pri uzatvorení predmanželskej zmluvy - prípad In re Shirilla

Súdna prax v prípadoch súvisiacich s predmanželskými zmluvami v Spojených štátoch amerických... více
Občanské právo 26.01.2011

Nepřiznaný úrok z prodlení a jeho vliv na rozhodnutí o nákladech civilního sporu

Je-li předmětem sporu kromě jistiny i její příslušenství, musí soud při rozhodování o náhradě... více
Občanské právo 26.01.2011

Vedlejší ujednání při kupní smlouvě

Ustanovení § 601 až § 610 občanského zákoníku i § 471 až § 475 obchodního zákoníku upravující vedlejší ujednání při kupní smlouvě rozvojem tržních... více
Občanské právo 15.12.2010
  Celkem nalezeno: 367.
 
 Zobrazuji: 1 - 48. Další>    Konec>>
reklama

Žebříčky NejčtenějšíaNejoblíbenější

reklama
reklama