reklama

Pravniradce - Právní rádce - rubrika: Obchodní právo

Promlčení práv vůči dlužníku a ručiteli v obchodních závazkových vztazích

Ručení patří k nejčastějším nástrojům zajištění (nejen) v obchodněprávních vztazích. Praxe přesto... více
Obchodní právo 21.08.2012

Zkušenosti se zákonem o přeměnách

V souvislosti s novelou zákona o přeměnách obchodních společností a društev, která nabyla účinnosti na začátku ledna letošního roku, redakce Právního... více
Obchodní právo 26.08.2012

České dluhopisové právo - diskusně

Reakce na článek Petra Čecha Dluhopisy po radikální novele - svobodněji, i nebezpečeněji, který vyšel v minulém čísle Právního rádce. více
Obchodní právo 21.08.2012

Studie: Storno a stornovací poplatek

Objednatel den před zahájením objednané reklamní kampaně projeví vůli tuto kampaň zrušit a ve smlouvě bude sjednán tzv. "stornovací poplatek". Jak... více
Obchodní právo 21.08.2012

Dluhopisy po radikální novele - svobodněji, i nebezpečněji

Tuzemské dluhopisové právo se od 1. srpna 2012 zásadně mění. Hlavní změny by neměly ujít pozornosti... více
Obchodní právo 23.07.2012

Využití olympijských symbolů v marketingu si žádá souhlas

Společnosti, které ke svému zviditelnění používají olympijské symboly, potřebují k jejich užití... více
Obchodní právo 23.07.2012

Ustanovení § 193 odst. 2 obchodního zákoníku ve světle judikatury

Obchodní zákoník požaduje za daných podmínek vyslovení souhlasu dozorčí rady k uzavření smlouvy, na... více
Obchodní právo 23.07.2012

Úskalí zpětného účinku započtení

Započtení vzájemných pohledávek představuje v praxi běžný způsob zániku závazku. Jsme si však vždy vědomi jeho účinků? Máme je promyšleny? Promítáme... více
Obchodní právo 20.06.2012

Smlouva o tichém společenství

Smlouva o tichém společenství v hospodářskoprávní úpravě, v obchodněprávní úpravě i podle nového občanského zákoníku, účinného od 1. ledna 2014. více
Obchodní právo 20.06.2012

Obchodněprávní odpovědnost jednatelů

Jednatelé mohou být obchodněprávně odpovědní za jednání narušující pravidla hospodářské soutěže a nevyužití programu Leniency. více
Obchodní právo 20.06.2012

Nestrannost a nezávislost rozhodců: Od konfliktu zájmů k přátelství na sociální síti

Jak poznat, kdy jsou vztahy mezi rozhodci a... více
Obchodní právo 20.06.2012

Souběh funkcí v bankovnictví

Souběh pracovního poměru s výkonem funkce statutárního orgánu budí řadu otázek. Teorie jej odmítá, v praxi se těší velké oblibě. Na jaké chyby je... více
Obchodní právo 20.06.2012

Vliv společníka s. r. o. na vyloučení jiného

Narážíme na otázku, zda, za jakých okolností a jakým způsobem může vyloučení společníka iniciovat jiný společník téže společnosti, a to především s... více
Obchodní právo 21.05.2012
Reality

Uskalí stavebního zákona pro vlastníky budov a protiprávní užívání provozovny

Stavební zákon obsahuje řadu hrozeb pro vlastníky staveb, které nejsou využívány ke stanoveným... více
Obchodní právo 29.05.2012

Je možné nabýt nemovitost od nevlastníka?

Bude se nové znění § 196a obchodního zákoníku vztahovat i na nabytí nemovitostí? Podle českého právního řádu je totiž nabytí nemovitosti od... více
Obchodní právo 09.05.2012
Pracovní právo

Souběh funkcí: Podrobnější pohled na to, kdo nese odpovědnost za škodu

Přestože dne 1. ledna 2012 nabyla účinnosti novela obchodního zákoníku, která se zabývá souběhem... více
Obchodní právo 29.05.2012

Hlavní změny v obchodním zákoníku po 1. lednu 2012

Úderem silvestrovské půlnoci nabyly účinnosti hned tři novely obchodního zákoníku. Svým rozsahem... více
Obchodní právo 25.01.2012

Obchodní podmínky a jejich důkazní hodnota ve spotřebitelských věcech

Je to již mnoho let, kdy J. Bejček ve svém pojednání o odkazu na všeobecné obchodní podmínky1)... více
Obchodní právo 25.01.2012

Rozhodovací praxe v elektronizaci veřejných zakázek

Cílem článku je podat vstupní informace o vydaných rozhodnutích při zadávání elektronických... více
Obchodní právo 23.11.2011

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a jeho vliv na prevenci podvodů

Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob byl před pár dny schválen Senátem. Pokud jej... více
Obchodní právo 23.11.2011

Jaké jsou současné limity regulace reklamy v oblasti léčiv?

Lidské zdraví je stále žádanějším obchodním artiklem. Farmaceutické společnosti v reakci na vysokou... více
Obchodní právo 23.11.2011

Znalci v rozhodčím řízení

Právní řády jednotlivých států připouštějí, aby určité druhy sporů, zejména z oblasti závazkových vztahů, mohly být projednány a rozhodnuty jiným... více
Obchodní právo 27.09.2011

Některé aspekty právní úpravy vztahu statutárního orgánu k obchodní společnosti a smlouva o výkonu funkce

Existence právnických osob ve formě obchodních... více
Obchodní právo 23.08.2011

Věcná příslušnost v obchodních sporech na zaplacení částky do sta tisíc

V následujícím článku se budu zabývat dvěma různými interpretacemi § 9 odst. 3 písm. r) bodu 6... více
Obchodní právo 26.07.2011

Korupce v obchodních vztazích a podnikání - mezinárodní souvislosti

Přestože se v poslední době z mnoha různých pohledů a hledisek široce diskutuje o celospolečenském... více
Obchodní právo 26.07.2011

Bezúplatný převod majetku z vlastnictví akciové společnosti do vlastnictví akcionáře (územního samosprávného celku)

Platné právní předpisy upravující postavení a... více
Obchodní právo 20.06.2011

Jak a kdy vymáhat pohledávky v insolvenčním řízení

Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, upravuje možnost vymáhání pohledávek. Ta zahrnuje... více
Obchodní právo 24.05.2011

K postavení likvidátora

Má-li obchodní společnost zaniknout bez právního nástupce, je předtím nezbytné vypořádat její majetek a závazky, tj. zjistit majetek společnosti a... více
Obchodní právo 24.05.2011

Promlčecí doba judikované směnečné pohledávky (pokud se kauzální pohledávka vážící se ke směnce řídí obchodním zákoníkem)

Rozhodovací činnost Nejvyššího soudu České... více
Obchodní právo 23.03.2011

Diskriminace podnikatelů v soudních řízeních - výjimka nebo běžná soudní praxe?

Při právní praxi advokáta se setkávám se skutečností, že při projednávání návrhů na osvobození od... více
Obchodní právo 23.03.2011

Směnečnými účastníky sjednaný zákaz převoditelnosti směnky

Osoba v postavení směnečného dlužníka (zpravidla výstavce směnky vlastní) by měla ve vztahu ke... více
Obchodní právo 23.02.2011

Obchodní tajemství versus právo na informace

Neustále vzrůstající počet obchodních společností, vzrůstající množství informací, které sebou přináší jejich obchodní činnost a s tím související... více
Obchodní právo 18.11.2010

Finanční zajištění jako alternativa zástavního práva k pohledávkám z bankovních účtů

Hlavní výhodou finančního zajištění v porovnání... více
Obchodní právo 18.11.2010

K prokazování zlé pověsti právnické osoby

V soudní praxi je jen výjimečně prokazatelná zlá pověst právnické osoby jako opak dobré pověsti ve smyslu § 19b odst. 3 občanského zákoníku. více
Obchodní právo 18.10.2010

Ke zvláštním ustanovením pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu

Ustanovení pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu (které se nacházejí v českém obchodním... více
Obchodní právo 22.09.2010

K některým aspektům odpovědnosti členů statutárních orgánů obchodních společností a smlouvy o výkonu funkce

Středem pozornosti příspěvků na toto či příbuzná... více
Obchodní právo 21.07.2010

Otazníky v řízení před rozhodci

Dne 1. ledna 1995 nabyl účinnosti zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Zákon zrušil bariéru bránící zejména... více
Obchodní právo 26.05.2010

Zmluvné zastúpenie formou prokúry

Prokúra je osobitným typom zmluvného zastúpenia. Je to osobitná forma splnomocnenia, ktorou spoločnosť udel'uje fyzickej osobe oprávnenie vykonávať... více
Obchodní právo 21.04.2010

Běžný obchodní styk ve smyslu § 196a odst. 4 obchodního zákoníku

Institut běžného obchodního styku ve smyslu § 196a odst. 4 obchodního zákoníku je v poslední době... více
Obchodní právo 24.03.2010

Komparativní studie: Smlouva o obchodním zastoupení v české a německé právní úpravě

Smlouva o obchodním zastoupení je v obecné české... více
Obchodní právo 26.02.2010

Excesivní vyplnění blankosměnky a změna textu blankosměnky

Jedním z frekventovaných modelů vzniku směnky a do ní vtělené směnečné pohledávky je emise... více
Obchodní právo 17.12.2009

Princip soukromého investora a soukromého věřitele

V rámci posuzování, zda poskytnuté prostředky ze strany státu spadají pod kritérium veřejné... více
Obchodní právo 21.10.2009

Základní kapitál po novelizaci druhé směrnice a její promítnutí do obchodního zákoníku

Významným pramenem komunitárního práva obchodních... více
Obchodní právo 22.09.2009

K novele zákona o ochraně hospodářské soutěže

Za poměrně nevelkého zájmu odborné i širší veřejnosti byla letos v květnu přijata další, v pořadí již osmá novela zákona o ochraně hospodářské... více
Obchodní právo 26.08.2009

Veřejná podpora v oblasti státních záruk

Veřejná podpora má nejrůznější podobu a pokus o výčet všech jejích forem by se nesetkal s úspěchem. V současné době je více než aktuální veřejná... více
Obchodní právo 27.08.2009

Omezení rizika odpovědnosti členů představenstva akciové společnosti za škody způsobené při výkonu funkce

Představenstvo akciové společnosti, jako její... více
Obchodní právo 22.07.2009

Transparentnost dílčích kritérií v rámci kritéria ekonomická výhodnost nabídky

V návaznosti na příspěvky o aktuální rozhodovací praxi ve věci veřejných zakázek se budeme krátce... více
Obchodní právo 24.06.2009

Opravné prostředky při zadávání veřejných zakázek

Zjistí-li zadavatel, že byl porušen zákon o veřejných zakázkách, měl by přijmout opatření k nápravě... více
Obchodní právo 27.05.2009
  Celkem nalezeno: 310.
 
 Zobrazuji: 1 - 48. Další>    Konec>>
reklama

Žebříčky NejčtenějšíaNejoblíbenější

reklama
reklama