reklama

Pravniradce - Právní rádce - rubrika: Finanční právo

Účetnictví se mění. Jak pro stát, tak pro podnikatele

Novela zákona o účetnictví aktualizuje pravidla týkající se auditu, rozšiřuje škálu správních... více
Finanční právo 21.08.2012

Nová pravidla pro investiční pobídky

Jak se změnila 12. července pravidla investičních pobídek? Jaké změny dopadnou na zpracovatelský průmysl a jaké na technologická centra? Mění se... více
Finanční právo 23.07.2012

Daňové poradenství: Změny v úpravě Komory

Na začátku srpna dochází k významným změnám v organizaci a fungování valné hromady Komory daňových poradců ČR. Sdružuje tisíce členů, některé... více
Finanční právo 23.07.2012

Sebeobviňování před finančními úřady?

Jak vypadá v praxi uplatňování principu nemo tenetur se ipsum accusare (nikdo není povinen sám sebe obviňovat) v řízeních vedených finančními úřady? více
Finanční právo 20.06.2012

Ratingové agentury pohledem právníka

Již téměř 100 let se na finančním trhu objevují vcelku specifické subjekty - ratingové agentury. V posledních letech byly ratingové agentury i v... více
Finanční právo 17.04.2012

K výkladu slova "může" v daňovém právu

Výklad právních textů není vždy jednoduchý. Při jejich výkladu je nutné nejen zvažovat vlastní gramatický obsah jednotlivých slov, ale i jejich... více
Finanční právo 10.05.2012

K prekluzi cla

Lhůty jsou jednou z právních událostí, které mohou vyvolat vznik nebo zánik oprávnění a právních povinností účastníků právního vztahu.1) V poslední... více
Finanční právo 26.05.2010

Právní úprava hospodaření s majetkem státu v České republice a Slovenské republice

Stát využívá právní úpravu hospodaření s majetkem státu k regulaci způsobů a podmínek hospodaření s... více
Finanční právo 28.01.2010

DPH v roce 2010

Podobně jako již několikrát v minulosti, i tentokrát byla změna zákona o DPH schvalována a publikována na poslední chvíli. více
Finanční právo 27.01.2010

Nový daňový řád

Legislativní proces při schvalování daňového řádu byl ukončen dne 3. září 2009 jeho publikací ve Sbírce zákonů v částce 87 pod číslem 280/2009 Sb.,... více
Finanční právo 21.10.2009

Garanční fond obchodníka s cennými papíry

Obchodník s cennými papíry při své činnosti podstupuje určitá rizika jak pro sebe, tak pro své zákazníky. Snižuje je zákonná úprava regulující... více
Finanční právo 22.07.2009

Sankcie peňažného charakteru v daňovom konaní v Slovenskej republike

Daňové povinnosti sú z hl'adiska svojho významu a miesta v právnom poriadku nepochybne jedným z... více
Finanční právo 24.06.2009

Souvislost s podnikáním při zdaňování příjmů z darů mezi příbuznými

Placení daní je bráno jako nutné zlo, se kterým se všichni (i když těžko) smiřujeme. Jak se však... více
Finanční právo 24.06.2009

Zástavní právo v daňovém řízení

Zástavní právo patří k prostředkům sloužícím k zajištění úhrady daně v daňovém řízení. Protože může představovat významný zásah do majetkových poměrů... více
Finanční právo 26.05.2009

K vymezení daňové kontroly a k zániku lhůty pro vyměření daně

V závěru minulého roku vzbudily velkou pozornost dva nálezy Ústavního soudu ČR. Zatímco druhý z... více
Finanční právo 22.04.2009

Registre úverov a záruk v bankovej sústave Slovenskej republiky

V príspevku rozoberáme súčasný právny stav upravujúci registráciu dlžníkov obchodných bánk v... více
Finanční právo 19.12.2008

Zákon o omezení plateb v hotovosti po novele

Dne 19. srpna 2008 vyšla ve Sbírce zákonů ČR a zároveň nabyla účinnosti novela zákona o omezení plateb v hotovosti, která, ač relativně nepatrná,... více
Finanční právo 21.11.2008

Investiční dotazník po novele

Obchodování na kapitálových trzích s investičními nástroji je pro většinu občanů novinkou, a proto zůstávají odkázáni na obchodníky s cennými papíry.... více
Finanční právo 25.11.2008

Oznamovací povinnost u manažerských obchodů

Nikdo by jistě neměl zájem obchodovat s cennými papíry, pokud by obchodování mohlo být nějak ovlivněno "zevnitř" společnosti. Rovné postavení... více
Finanční právo 23.10.2008

Daňové dopady nabytí majetku děděním a darováním

V souvislosti s probíhající reformou veřejných financí byl s účinností k 1. 1. 2008 novelizován... více
Finanční právo 22.07.2008

Daňový režim právnických osob nezaložených za účelem podnikání

Právnické osoby nezaložené za účelem podnikání tvoří zvláštní skupinu s odlišným daňovým režimem.... více
Finanční právo 26.06.2008

Navýšení objemu emise sběrného dluhopisu

Emise dluhopisů patří k tradičním způsobům získávání prostředků ke krytí finančních potřeb. Protože emitenti nejsou většinou schopni přesně... více
Finanční právo 29.05.2008

Fond ochrany vkladov v Slovenskej republike

Príspevok do Fondu ochrany vkladov je v Slovenskej republike oproti právnej úprave v Českej republike o sto percent vyšší, pričom Fond ochrany... více
Finanční právo 24.04.2008

Významná novela daňového řízení

Ode dne účinnosti zákona č. 270/2007 Sb., kterým se mění zákon o správě daní a poplatků, mohou daňové subjekty ve většině případů počítat s mnohem... více
Finanční právo 27.03.2008

Blíže smyslu finančního zajištění?

Dne 21. prosince 2007 došlo k novelizaci obchodního zákoníku mj. v § 323a až § 323i upravujících dohody o finančním zajištění. Tato novela, jež... více
Finanční právo 21.02.2008

Sankce v daňovém řízení

Zřejmě neexistuje daňový subjekt, který by ochotně a rád platil daně. Povinnost platit daně proto musí stát v některých případech vymáhat i pod... více
Finanční právo 25.09.2007

Součást a příslušenství nemovitosti v daních

V minulém čísle časopisu Právní rádce rozebíral JUDr. Vít Pejšek součásti a příslušenství nemovitosti podle § 120 a § 121 občanského zákoníku.1) K... více
Finanční právo 25.09.2007

Flexibilní formy zaměstnávání a jejich daňové souvislosti

Flexibilní podmínky pro práci jsou, jak se stále častěji ukazuje, atraktivní pro zaměstnance i... více
Finanční právo 02.10.2008

Důchodové pojištění na přelomu let 2006/2007

Období od počátku 90. let je ve znamení penzijní reformy, dokonce můžeme s klidným svědomím prohlásit, že alespoň jedna taková reforma regulérně... více
Finanční právo 27.03.2007

Zdaňování komanditních společností

Komanditní společnosti představují jednu ze čtyř základních forem obchodních společností zakládaných za účelem podnikání. Většina existujících nebo... více
Finanční právo 20.12.2006

Vysílání zaměstnanců do zahraničí

Stále více českých firem vysílá zaměstnance pracovat do zahraničí, a to nejen do zemí Evropské unie, ale také do zemí mimo ni, např. do Ruska, Číny... více
Finanční právo 23.11.2006

Bezpečnost přímého bankovnictví

Používání moderních prostředků komunikace se velmi rychle rozšiřuje. Vliv na tuto skutečnost nemají již jen soukromoprávní subjekty, ale i státy a... více
Finanční právo 23.11.2006

Penále při změně způsobu uplatňování daňových výdajů

Již za zdaňovací období 2005 novela č. 545/2005 Sb. zákona o daních z příjmů zvýšila limity... více
Finanční právo 28.09.2006

Finanční zajištění

Koncem září loňského roku nabyla účinnosti novela obchodního zákoníku,1) která do českého práva definitivně promítla a transponovala podrobnou právní... více
Finanční právo 29.06.2006

Finanční asistence

Finanční asistencí se rozumí poskytování finančních prostředků (půjček, úvěrů a záloh) obchodními společnostmi za účelem nabytí jejich vlastních... více
Finanční právo 26.04.2006

Posuzování správnosti postupu daňového poradce

Daňový poradce je podnikatelem podnikajícím na základě zvláštního předpisu, zákona č. 523/1992 Sb.,... více
Finanční právo 27.04.2006

Reforma důchodů na obzoru, nebo probíhá?

Sešel se rok s rokem a slušelo by se splnit slib, který byl učiněn v článku Penzijní reforma v čísle 3/2005. Pokusil jsem se v něm o několik poznámek... více
Finanční právo 26.04.2006

Otazníky kolem daně z příjmu

Ve zdaňovacím období 2005 nabylo na základě poslanecké iniciativy účinnosti šest novel zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. více
Finanční právo 28.03.2006

Technická novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Přirovnání právní regulace kapitálového trhu staveništi je příhodné v celé Evropě, v České... více
Finanční právo 23.01.2006

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - změny provedené v komunitárním právu tzv. pátou motorovou směrnicí

Evropský parlament a Rada přijaly dne 11. května... více
Finanční právo 24.11.2005

Předložení směnky k placení

Směnečná pohledávka je pohledávkou, jejíž uplatnění vyžaduje aktivní kvalifikovaný postup směnečného věřitele. více
Finanční právo 31.08.2005

Nová evropská právní úprava zajišťovnictví

Komise ES připravila návrh směrnice1) regulující otázky zajištění v kontextu vnitřního trhu.2) více
Finanční právo 28.04.2005

Zaměstnanecké penzijní pojištění

Členské státy Evropské unie jsou povinny do 23. září 2005 transponovat směrnici č. 2003/41/ES1) upravující instituce zaměstnaneckého penzijního... více
Finanční právo 23.03.2005

Katastr a změny v zákoně o dani z nemovitostí

Daňovým poplatníkům je známo, že v zákoně o dani z nemovitostí je uplatňován systém, založený na výměře... více
Finanční právo 23.03.2005

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti

Poslední novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, která je... více
Finanční právo 23.02.2005

Směnka cizí na vlastní řad výstavce

Směnka cizí na vlastní řad výstavce představuje jednu z forem takzvaných redukovaných směnek, při kterých dochází k omezení více
Finanční právo 23.02.2005

Nad zákonem o omezení plateb v hotovosti

Dnem 1. července 2004 nabyl účinnosti zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,... více
Finanční právo 26.01.2005

Zvyšování důchodů není jen sociální dimenze

Institut zvyšování důchodů nemá zdaleka jen sociální dimenzi. Rok 2004 se nachyluje a téma důchody nabylo praktický význam, protože konečně došlo k... více
Finanční právo 21.12.2004
  Celkem nalezeno: 99.
 
 Zobrazuji: 1 - 48. Další>    Konec>>
reklama

Žebříčky NejčtenějšíaNejoblíbenější

reklama
reklama