reklama

Pravniradce - Právní rádce - rubrika: Občanské právo

Exekuce u soudu prvního stupně

Za dobu platnosti exekučního řádu se stačily projevit slabiny, a to jak zákonné úpravy, tak soudů i exekutorského stavu.Do... více
Občanské právo 24.06.2003

Pojištění veřejných dražitelů

Dražebník je povinen do 30 dnů od vydání koncese uzavřít smlouvu o pojištění své odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s... více
Občanské právo 22.05.2003

Procesní nástupnictví u právnických osob

Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem ti, kteří... více
Občanské právo 22.05.2003

Doručování soudních písemností

V poslední době se v tisku několikrát objevilo stanovisko JUDr. Pavla Rychetského k problematice doručování soudních písemností. V současné době... více
Občanské právo 22.05.2003

Konec trvalého užívání u nás

Pro vytváření právního řádu po roce 1948 bylo typické, že se objevovaly nové právní instituty, které do té doby československé právo neznalo, a... více
Občanské právo 22.04.2003

Vznik společného jmění jednotky za trvání manželství

Právní praxe se zabývá problémem, zda se při uzavření smlouvy na základě ustanovení § 24 zákona č.... více
Občanské právo 17.04.2003

Odpovědnost státu za škodu

Žaloby soukromoprávních subjektů směřované proti České republice o náhradu škody se množí. Poškození se totiž dovolávají skutečnosti, že jim státní... více
Občanské právo 22.04.2003

Uznání a výkon soudních rozhodnutí

Porušování práv k ochranné známce a označení původu mezi ČR a SRNDne 21. 8. 2001 podepsal ministr spravedlnosti ČR v dohodě s ministerstvem... více
Občanské právo 17.04.2003

Spojování soutěžitelů

V řadě Beckových příruček pro právní praxi právě vyšla kniha Stanislava Dvořáka, nazvaná Kontrola spojování soutěžitelů. Autor, advokát... více
Občanské právo 25.03.2003

Náležitosti výzvy správce konkurzní podstaty

Přestože od účinnosti zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, uplynulo již více než jedenáct let, je aplikace jeho ustanovení § 27 odst. 5... více
Občanské právo 25.03.2003

Právní úprava ochrany vynálezu

Z důvodu slučitelnosti s Evropskou patentovou dohodou a předpisy komunitárního práva byl zákonem č. 116/2000 Sb. novelizován patentový zákon. Úplné... více
Občanské právo 25.03.2003

Spor o regulaci nájemného - rekapitulace a výhledy

Do kritické fáze se dostal spor o regulované nájemné, nebo spíše o to, jak má stát toto nájemné... více
Občanské právo 25.03.2003

Problematika spamu a spammingu

Potřeba regulovat nové právní vztahy, které vznikají v souvislosti s rozvojem informačních a komunikačních technologií, zejména internetu, přináší... více
Občanské právo 25.02.2003

Regulace elektronických médií a digitální vysílání

Zásadní regulační rámec elektronických médií v EU, který měl zajistit volnou soutěž na trhu... více
Občanské právo 25.02.2003

Žaloba proti vkladu práva do katastru nemovitostí

Počátkem roku vstoupil v účinnost zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, a zákon č. 151/2002... více
Občanské právo 25.02.2003

Rozhodování o výživném rodiče-podnikatele

Soudy prvního stupně ve věcech péče o nezletilé děti musejí velmi často řešit problémy spojené s otázkou určení (zvýšení) výživného rodiče, který je... více
Občanské právo 25.02.2003

Význam poznámek v katastru nemovitostí

Vedle zápisů o vlastnických a jiných věcných právech k nemovitostem se do katastru nemovitostí zapisují i poznámky. Ty se zapisují podle § 9 zákona... více
Občanské právo 22.01.2003

Hospodaření manželů se SJM mimo obvyklou správu

Majetkové vztahy mezi manžely jsou jedním ze základů občanského práva. Rozvojem majetkových poměrů... více
Občanské právo 22.01.2003

KALENDÁŘ SEMINÁŘŮ

konferenčního a seminárního servisu a. s. ECONOMIA, které se konají v budově vydavatelství v Dobrovského ulici 25, Praha 7 (stanice "Letenské... více
Občanské právo 22.01.2003

Několik poznámek k odporovatelnosti právních úkonů

Zákonem č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, se po letech vrátil do českého vnitrostátního... více
Občanské právo 15.05.2003

Promlčení práva nájmu a tzv. práva na bydlení

Účinností zákonů č. 509/1991 Sb. a č. 513/1991 Sb., tj. dnem 1. 1. 1992, došlo v působnosti občanského i obchodního zákoníku k dosud nepovšimnuté... více
Občanské právo 15.05.2003

Vyloučení závazku ze společného jmění manželů

Zákonem č. 91/1998 Sb., o rodině, byl, mj. s účinností k 1. 8. 1998, novelizován občanský zákoník. Dosavadní pojem bezpodílové spoluvlastnictví... více
Občanské právo 15.05.2003

Přechod nájmu bytu

Přechod nájmu bytu je jedním ze způsobů vzniku nájemního vztahu. V případě, že nájemce bytu zemře nebo opustí trvale společnou domácnost, může nájem... více
Občanské právo 15.05.2003

Práva zapisovaná do katastru

Katastr nemovitostí slouží mimo jiné i k ochraně práv k nemovitostem. Zapisují se do něj jednak věcná práva stanovená v § 1 odst. 1 zákona č.... více
Občanské právo 15.05.2003

Ke konání ústního jednání o odvolání proti usnesení o obnově řízení po 1. 1. 2001

V právní praxi vyvstala otázka, zda je po 1. lednu 2001 nutno nařizovat ústní jednání o odvolání... více
Občanské právo 19.05.2003

Označování nemovitostí není jednoduché

Z vlastní zkušenosti právníka katastrálního úřadu, který rozhoduje o návrzích na vklad věcných práv do katastru nemovitostí, vím, že jednoznačné... více
Občanské právo 19.05.2003

Východní trhy

Po listopadu 1989 došlo k politicky motivovanému, ale hospodářsky zcela neodůvodněnému opuštění tzv. "východních" trhů. Naše podnikatelské subjekty... více
Občanské právo 19.05.2003

Nevydání pozemku z důvodu jeho zastavění

Pozemkové úřady a krajské soudy dosud nesprávně aplikují ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) zákona o půdě, které je konstruováno jako nevyvratitelná... více
Občanské právo 19.05.2003

Blíže k Evropě

Dnem 1. července Česká republika přistoupila k Evropské patentové úmluvě a k Reviznímu aktu z listopadu roku 2000. Tak se počet členských států... více
Občanské právo 19.05.2003

Zástavní právo k věcem movitým

Zástavní právo je institutem zajištění pohledávek věřitele v závazkových vztazích věcným právem k věci dlužníka, popř. třetí osoby, jež se rozhodla... více
Občanské právo 19.05.2003

K převodům a nabytí majetku obcí

Z důvodu probíhající privatizace obecního majetku je poměrně důležitou otázkou rozhodování obcí o nabytí a o převodech vlastnictví nemovitostí, bytů... více
Občanské právo 19.05.2003

Průmyslové vlastnictví jako předmět dědictví

Mojí inspirací k napsání této statě byly opakované dotazy notářů,1) které směřovaly k získání informací v tom smyslu, zda lze vůbec průmyslové... více
Občanské právo 19.05.2003

Rozhodovací procedury soukromých subjektů

V praxi se lze často setkat s problémem výběru optimálního způsobu rozhodovací procedury pro vnitřní záležitosti vícečlenných soukromých subjektů,... více
Občanské právo 19.05.2003

Hospodaření se společnou věcí

Hospodaření se společnou věcí (např. nemovitostí, bytem či nebytovým prostorem), která je v podílovém spoluvlastnictví, je poměrně častým právním... více
Občanské právo 19.05.2003

Doslovný překlad nezaručí harmonizaci práva

Již před více než dvěma lety nabyl účinnosti zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího... více
Občanské právo 19.05.2003

Opět jinak. Řízení o soudním prodeji zástavy

Zákonem č. 367/2000 Sb. se do občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb., v pozdějším znění) dostal nový způsob realizace zástavního práva řízení... více
Občanské právo 23.05.2003

Nově v ochraně označení původu

Bílinská kyselka, Pardubický perník, Flekovské pivo, Chodská keramika, Štramberské uši - to je jen několik označení původu, zapsaných v rejstříku... více
Občanské právo 23.05.2003

Zástavní právo. Každý rok novela

Ačkoliv od účinnosti poslední novelizace občanského zákoníku, která byla věnována mezi jinými i zásadním změnám zástavního práva, uplynul necelý rok,... více
Občanské právo 23.05.2003

Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu

ANALÝZA paragrafu 25 ODST. 4 AUTORSKÉHO ZÁKONA Stojaté vody autorského práva, které nerozvířilo ani... více
Občanské právo 23.05.2003

Vymáhání pohledávek soudním exekutorem. Účinnější nástroj legislativy k vymožení dluhů

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a... více
Občanské právo 23.05.2003

K rozsahu uspokojení nároků oddělených věřitelů. Zákon o konkurzu a vyrovnání

Novelizací zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, provedenou zákonem č. 105/2000 Sb.,... více
Občanské právo 23.05.2003

Model správního soudnictví

Loni v květnu zrušil Ústavní soud ČR s účinností od 1. 1. 2003 celou pátou část občanského soudního řádu nadepsanou "správní soudnictví". Vláda ČR... více
Občanské právo 23.05.2003

Reforma českého správního soudnictví

Rozhodování sporů o právo bylo odedávna prerogativou suverénů. Panovník určoval, co je pro jeho poddané právem a co povinností. On také rozhodoval... více
Občanské právo 23.05.2003

Vyrovnání v dnešní praxi

Vyrovnání v dnešní praxi Vyrovnání je upraveno zákonem č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, v pozdějším znění (dále jen "zákon"), části třetí. V... více
Občanské právo 10.06.2003

Náhrada za znárodnění

Náhrada za znárodnění PODTITULEK: DEKRETY A ZÁKONY Z LET 1945 AŽ 1950 Soudní praxe se již ustálila v právním názoru, že vztah mezi restitučními... více
Občanské právo 10.06.2003

Zákazník stále není pán

Zákazník stále není pán Při každé novelizaci zákona, implementaci evropské směrnice do našeho právního řádu nebo přijetí zákona nového, které mají... více
Občanské právo 10.06.2003

Téma - Odpovědnost za vady zboží

Úprava odpovědnosti za vady prodané věci, obsažená v občanském zákoníku, je (obdobně jako jiná ustanovení, upravující prodej, půjčku věci atd.) jedna... více
Občanské právo 10.06.2003

Rozhodčí smlouva a pravomoc soudů

Rozhodčí smlouva a pravomoc soudů PODTITULEK: OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ V souvislosti s trvale rostoucím zájmem o řešení obchodních sporů majetkové... více
Občanské právo 10.06.2003
  Celkem nalezeno: 367.
 
<<Začátek    <Předchozí Zobrazuji: 272 - 319. Další>    Konec>>
reklama

Žebříčky NejčtenějšíaNejoblíbenější

reklama
reklama