reklama

Pravniradce - Právní rádce - rubrika: Občanské právo

Ochrana zájmů státu

Ochrana zájmů státu Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona, který má České republice zajistit odpovídající procesní prostor pro ochranu... více
Občanské právo 10.06.2003

Řízení o soudním prodeji zástavy

Řízení o soudním prodeji zástavy Zákon č. 367/2000 Sb., který byl přijat 14. září 2000, přinesl mimo jiné významnou změnu občanského zákoníku (zákon... více
Občanské právo 10.06.2003

Koncepce nového občanského kodexu

Koncepce nového občanského kodexu Komunistický režim u nás po svém pádu zanechal v mnoha směrech devastující dědictví. Jeden z výrazně zhoubných... více
Občanské právo 10.06.2003

K odstranění tzv. "oprávněné stavby" na cizím pozemku

K odstranění tzv. "oprávněné stavby" na cizím pozemku Z právně filozofického hlediska rozvoje... více
Občanské právo 10.06.2003

Základní práva spotřebitele

Základní práva spotřebitele PODTITULEK: K POSTUPNÉ IMPLEMENTACI SMĚRNIC ES O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE DO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Problematika tzv.... více
Občanské právo 10.06.2003

Ochrana spotřebitele a spotřebitelská smlouva

Ochrana spotřebitele a spotřebitelská smlouva Je zcela logické, že s rozvojem soukromopodnikatelských vztahů nabyla zcela nového rozměru otázka... více
Občanské právo 10.06.2003

Exekuční postih pohledávek

Exekuční postih pohledávek PODTITULEK: Pohledávky nabyté manželem povinného a tvořící SJM Dnem 1. 1. 2001 nabyl účinnosti zákon č. 30/2000 Sb.,... více
Občanské právo 10.06.2003

Zákon o průmyslových vzorech je samostatným zákonem

Zákon o průmyslových vzorech je samostatným zákonem PODTITULEK: Ochrana průmyslových vzorů S... více
Občanské právo 10.06.2003

Sousedská práva

Sousedská práva PODTITULEK: Ochrana poskytovaná správními orgány Ve smyslu ustanovení § 127 odst. 1 obč. zákoníku je povinností vlastníka věci zdržet... více
Občanské právo 10.06.2003

Asociace na světě

Asociace na světě Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví vznikla v říjnu 1997. U jejího zrodu stálo několik předních... více
Občanské právo 10.06.2003

Dědění členského podílu v bytovém družstvu

Dědění členského podílu v bytovém družstvu Ráda bych poukázala na problematiku dědění členského podílu v bytovém družstvu po smrti člena družstva a... více
Občanské právo 10.06.2003

Zánik vlastnictví nemovitosti opuštěním a vzdáním se vlastnického práva

Zánik vlastnictví nemovitosti opuštěním a vzdáním se vlastnického práva Z důvodu existence... více
Občanské právo 10.06.2003

Proč profesní komora?

Proč profesní komora? PODTITULEK: K návrhu zákona o komoře soudních znalců Do Poslanecké sněmovny byl koncem roku 2000 předložen jako poslanecká... více
Občanské právo 10.06.2003

Žaloba na určení, vydání, nebo vyklizení?

Žaloba na určení, vydání, nebo vyklizení? Právní teorií ani soudní praxí není dosud uspokojivě vyřešena otázka formy výroku rozsudku, na jehož... více
Občanské právo 10.06.2003

Negativní vymezení spotřebitelských smluv o finančních službách

Negativní vymezení spotřebitelských smluv o finančních službách PODTITULEK: Novela občanského... více
Občanské právo 10.06.2003

Novelizovat? Jistě!

Novelizovat? Jistě! V procesu vyrovnávání majetkových křivd z minulosti je majetek obcí řešen zákonem České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu... více
Občanské právo 10.06.2003

K problematice znárodnění československého průmyslu

K problematice znárodnění československého průmyslu Nejvýznamnějšími ze znárodňovacích dekretů jsou... více
Občanské právo 10.06.2003

Obecně prospěšná společnost

Obecně prospěšná společnost Dalším ze subjektů neziskového sektoru je obecně prospěšná společnost. Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných... více
Občanské právo 10.06.2003

Práva menšin

Práva menšin Vláda předložila do Poslanecké sněmovny další nový zákon, který se pokouší do právního řádu zařadit práva příslušníků národnostních... více
Občanské právo 10.06.2003

K neplatnosti zástavních smluv

K neplatnosti zástavních smluv PODTITULEK: Paragraf 45 odst. 2 zákona č. 92/1991 sb. V rámci šetření zákonnosti privatizace některých státních... více
Občanské právo 10.06.2003

Započtení oprávněné držby

Započtení oprávněné držby PODTITULEK: Paragraf 134 odst. 3 občanského zákoníku Účelem institutu vydržení vlastnictví je uvést do souladu s právním... více
Občanské právo 10.06.2003

Co ještě měla přinést novela

Co ještě měla přinést novela V našem právním řádu není nijak široká ani do hloubky propracovaná problematika věcných břemen. Proto ty, kteří... více
Občanské právo 10.06.2003

Právo zástavní, podzástavní a zadržovací

Právo zástavní, podzástavní a zadržovací Novela občanského zákoníku zasáhla zástavní a zadržovací právo velmi podstatně. Především došlo ke značnému... více
Občanské právo 10.06.2003

Věcná práva

Věcná práva Poslední novela občanského zákoníku (zákonem č. 367/2000 Sb.) opět přinesla citelné zásahy do letitého kodexu, který se od roku 1964... více
Občanské právo 10.06.2003

Vynálezy vyloučené z patentování

Vedle vynálezů, které se - podle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech ve znění zákona č. 116/2000 Sb.,... více
Občanské právo 13.06.2003

Nadace a nadační fondy

Hodláme-li založit neziskovou organizaci, musíme nejdříve uvážit základní náplň činnosti budoucí organizace. O nadaci budeme uvažovat tehdy, bude-li... více
Občanské právo 13.06.2003

Soudní exekutoři

Poslanecká sněmovna nakonec nevyslovila definitivní souhlas s poslaneckou novelou zákona o soudních exekutorech, když ji nepřijala ani v doporučeném... více
Občanské právo 13.06.2003

Novela zákona o ochranných známkách

Parlament České republiky na jaře přijal významný zákon, kterým se mění několik předchozích zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví. Zákon č.... více
Občanské právo 13.06.2003

Z pohledu informačních technologií

AUTORSKÝ ZÁKON Celá koncepce nového autorského zákona je širší, než tomu bylo u původního zákona č. 35/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon... více
Občanské právo 13.06.2003

Institut protest

SMĚNKY A ŠEKY Směnka i šek jsou cennými papíry, které jsou upraveny zákonem směnečným a šekovým č. 191/1950 Sb. (dále jen "zákon"). Za zmínku stojí,... více
Občanské právo 13.06.2003

OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD

Práce docenta občanského práva na pražské a nyní olomoucké právnické fakultě je věnována problematice, kterou se autor soustavně již delší dobu... více
Občanské právo 13.06.2003

Ochrana autorských práv

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ Úroveň ochrany autorských práv je nejen měřítkem vyspělosti ekonomiky, ale v případě České republiky také jeden z faktorů... více
Občanské právo 13.06.2003

Autorský zákon na prahu tisíciletí

Po pětatřiceti letech má Česká republika novou rekodifikaci autorského práva, a to zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících... více
Občanské právo 13.06.2003

Znalec sám proti sobě

ŘEŠENÍ SPORNÉHO OTCOVSTVÍ V současné době jsme schopni jednoznačného řešení otázky sporného otcovství díky technologiím, založeným na DNA analýze... více
Občanské právo 13.06.2003

Zajišťovací směnka z pohledu dlužníka

směnečné vztahy Práva a povinnosti jednotlivých účastníků závazkového vztahu nebývají vždy v rovnováze. Typickým příkladem nevyváženosti práv a... více
Občanské právo 13.06.2003

Soudy musejí vystačit s novelou

V pondělí 1. května 2000 nabyl účinnosti zákon č. 105/2000 Sb., kterým byl podstatným způsobem novelizován zákon o konkursu a vyrovnání, ve znění... více
Občanské právo 13.06.2003

Ochranné známky

PRÁVO EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Dnešní článek navazuje na stať uveřejněnou v Právním rádci č. 1/1999, která čtenářům přiblížila základní zásady... více
Občanské právo 13.06.2003

Náhradní doručení a hmotněprávní následky doručení písemnosti soudem

OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD S účinností od 1. ledna 2001 vstoupí v účinnost rozsáhlá novelizace občanského... více
Občanské právo 13.06.2003

Odpovědnost manželů za závazky

V létě roku 1998 náš právní řád zaznamenal významný posun, neboť vstoupil v platnost zákon č. 91/1998 Sb., kterým byl (vedle zákona o rodině)... více
Občanské právo 13.06.2003

X. Karlovarské právnické dny

15. - 17. června 2000 Program konference Čtvrtek 15. června 2000 Úvodní projev Eduard Graf von Westphalen advokát, Mnichov prezident spolku... více
Občanské právo 13.06.2003

Licence a franšízing

PRŮMYSLOVÁ PRÁVA A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ Licenční smlouvou je poskytováno právo k využívání předmětu vynálezu, užitného nebo průmyslového vzoru, nebo... více
Občanské právo 13.06.2003

Uzavírání smluv

OBEC - SUBJEKT SOUKROMOPRÁVNÍCH VZTAHŮ Obec má v soukromoprávních vztazích rovné postavení jako každý jiný subjekt. Proto se při uzavírání smluvních... více
Občanské právo 13.06.2003

Ochrana nájemce při převodu vlastnictví k bytu

ZÁKON O VLASTNICTVÍ BYTŮ V roce l994 vstoupil do našeho právního řádu zákon č. 72/1994 Sb., kterým... více
Občanské právo 13.06.2003

Evropské normy pro ochranu spotřebitele

NÁVRH NOVÝCH SMLUVNÍCH TYPŮ Na cestě k dlouho očekávané a nanejvýš nutné kodifikaci občanského zákoníku dospěla vláda k názoru, že nová úprava... více
Občanské právo 13.06.2003

Vztah dlužníka a ručitele

PRÁVNÍ ÚPRAVA RUČENÍ Vztah dlužníka a ručitelé poté, co ručitel plnil na základě svého ručitelského závazku za dlužníka věřiteli jeho dluh, je jedním... více
Občanské právo 13.06.2003

Paralelní dovozy a práva k duševnímu vlastnictví

EVROPSKÉ A ČESKÉ PRÁVO V Evropské unii se nyní v souvislosti se zásadou volného pohybu zboží a s... více
Občanské právo 13.06.2003

Zajištění bytové náhrady

občanské právo Předmětem častých soudních řízení je vyklizení bytu dosavadním nájemcem bytu po skončení nájemného poměru. Právní povaha práva na... více
Občanské právo 13.06.2003

Lepší péče o domy se soukromými byty

Vlastnictví bytů se jako zcela zvláštní právní forma k reálné částí nemovitosti v našem právním řádu poprvé objevila v zákoně číslo 52/1966 Sb. jako... více
Občanské právo 13.06.2003
  Celkem nalezeno: 367.
 
<<Začátek    <Předchozí Zobrazuji: 320 - 367.  
reklama

Žebříčky NejčtenějšíaNejoblíbenější

reklama
reklama