reklama

Pravniradce - Právní rádce - rubrika: Občanské právo

Aktuální vývoj v otázce platnosti rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách

Je to několik let nazpět, kdy v České republice propukl boom tzv. rozhodčích společností, které se... více
Občanské právo 15.12.2010

Legalita a legitimita dvou exekučních titulů při zajištění směnkou

Podnikatelská praxe běžně pracuje s institutem tzv. zajišťovacích směnek. Jsou vydávány za jasným... více
Občanské právo 18.11.2010

Funkční postavení směnky pro soluto (směnky jako platidlo)

Zásadně každou směnku jako dlužnický cenný papír doprovázejí určité okolnosti (důvody) mimo... více
Občanské právo 19.11.2010

Několik poznámek k uznání dluhu jako způsobu zajištění závazku

Ačkoliv právní úprava uznání dluhu v občanském zákoníku je již řadu let neměnná, stále se lze v... více
Občanské právo 18.10.2010

Právní poradna: Neplatnosti výpovědi z nájmu bytu

Otázka neplatnosti výpovědi z nájmu bytu jako hmotně právního úkonu pro nesplnění některé z... více
Občanské právo 27.09.2010

Ke vzniku věcného břemene § 21 odst. 5 zákona č. 72/1994 Sb. a výše přiměřené náhrady

Vznik věcného břemene ze zákona na základě § 21... více
Občanské právo 26.08.2010

Konflikt mezi hmotným a procesním právem v judikatuře českých civilních soudů

Pokud se účastníci soukromoprávních vztahů nechovají tak, jak předpokládají normy hmotného práva,... více
Občanské právo 23.08.2010

Smlouva o výstavbě dle zákona o vlastnictví bytů

Ačkoliv je poslední dobou problematika bytového vlastnictví v odborné literatuře frekventována... více
Občanské právo 24.08.2010

K niektorým otázkam slobody vôle pri uzatváraní predmanželskej zmluvy

Predmanželské zmluvy sú dnes ve3/4mi často skloňovaným pojmom. V súlade s meniacimi sa... více
Občanské právo 21.07.2010

K věcné příslušnosti v žalobě na ochranu dobré pověsti právnické osoby

Nejvyšší soud ČR rozsudkem ze dne 22. 10. 2009, č.j. 30Cdo 3638/2009, vyslovil právní názor, že... více
Občanské právo 21.07.2010

Odpovědnost advokáta a notáře za sepis neplatné smlouvy

Více než dosud je uplatňována odpovědnost za škodu vůči advokátovi či notáři za sepis absolutně... více
Občanské právo 27.05.2010

Dodatečná právní skutečnost jako důvod pro nové projednání věci

Cílem článku je nalézt odpověď na otázku, zda žalobce, který byl v původním civilním sporu... více
Občanské právo 26.05.2010

Novelizace exekučního řádu - posun k lepšímu?

Počet nařízených exekucí se od přijetí zákona č. 120/2001 Sb., Exekučního řádu, každoročně zvyšuje. V posledních letech je nařizováno více než tři... více
Občanské právo 21.04.2010

Katastrální novinky

Uplynulý rok byl bohatý na legislativní změny, které se dotkly i široké oblasti evidování a využívání údajů o nemovitostech. Český úřad zeměměřický a... více
Občanské právo 24.03.2010

K problematice určení (jmenování) rozhodce a stanovení procesních pravidel rozhodčího řízení

Na letošním lednovém zasedání Občanskoprávního a... více
Občanské právo 24.03.2010

Promlčení práva výpovědi z nájmu bytu

V současné době je aktuální otázka výpovědi z nájmu bytu zvláště z důvodu dvou a více bytů často po velmi dlouhé době i v řádu desítek let po... více
Občanské právo 26.02.2010

Opomíjená mediace v občanských a obchodních věcech

Mediací (angl. mediation, fr. médiation) se rozumí formální řízení, ve kterém dvě nebo více stran... více
Občanské právo 24.02.2010

Mají se dokazovat myšlenky?

Český civilní proces se dlouhodobě potýká s problémem, do jaké míry může soud po straně sporu žádat, aby prokázala vnitřní (psychický) vztah... více
Občanské právo 28.01.2010

Novelizace exekučního řádu

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších Předpisů (dále též jen... více
Občanské právo 17.12.2009

Drobní dlužníci a zakázaná smluvní ujednání

V poslední době se u nás velmi rozšířilo poskytování drobných nezajištěných půjček osobám ze střední a nižší sociální skupiny. Know-how k tomuto... více
Občanské právo 18.11.2009

Zpracování osobních údajů pro účely zpracování osobních údajů

To, co z prvního pohledu vyhlíží velmi paradoxně, může být po zevrubnějším prozkoumání často zcela... více
Občanské právo 18.11.2009

Přípravné jednání v praxi

Přípravné jednání - tak se jmenuje staronový procesní institut, jehož prostřednictvím chce zákonodárce zkrátit složité civilní spory tak, aby byly... více
Občanské právo 18.11.2009

Stanovy a organizační jednotky občanských sdružení

V právní praxi se začíná nově vyskytovat účelové jednání některých občanských sdružení, které po... více
Občanské právo 21.10.2009

Řízení o dědictví a činnost notáře po novele

S účinností od 1. 7. 2009 byl zákonem č. 7/2009 Sb., novelizován občanský soudní řád. Kromě obecných změn v občanském soudním řízení, kterým byl... více
Občanské právo 23.09.2009

Další pohled na občanský soudní řád po novele

S účinností od 1. 7. 2009 byl zákonem č. 7/2009 Sb. novelizován občanský soudní řád. Rozsáhlá novela přinesla změny zejména v systému doručování... více
Občanské právo 27.08.2009

Určovací žaloba o neúčinnost smlouvy směřující do budoucna

Řadu smluv uzavírají účastníci mezi sebou proto, aby upravili svá budoucí a nikoli pouze současná... více
Občanské právo 27.08.2009

Směnečné obohacení

V poslední době jsem zaznamenal zvýšený zájem o dlouho pomíjenou problematiku směnečného obohacení. Právo na vydání směnečného obohacení je další... více
Občanské právo 26.08.2009

Novela občanského soudního řádu je účinná

Ve středu 1. července 2009 nabyla účinnosti1) významná novela občanského soudního řádu, zákon č. 7/2009 Sb., tzv. souhrnná novela,2) která přináší... více
Občanské právo 22.07.2009

Uplatňování nároků z odpovědnosti za vady při prodeji zboží v obchodě

Odpovědnost za vady při prodeji zboží v obchodě je stále stejně aktuálním tématem, jako tomu bylo... více
Občanské právo 22.07.2009

Ještě jednou společenství jednotek a družstva

JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. se ve svém článku uveřejněném v Právním rádci č. 12/20081) dotkl rozporu mezi zdravým rozumem a výsledky práce našich... více
Občanské právo 22.07.2009

Odpovědnost za škodu způsobenou chovaným zvířetem

Chov zvířat náleží odnepaměti mezi nejrozšířenější záliby. Téměř každý někdy choval nějakého psa,... více
Občanské právo 24.06.2009

K některým podmínkám žaloby na určení vlastnického práva k nemovitosti

Domáhá-li se žalobce určení neplatnosti převodní smlouvy, neprokazuje tím naléhavý právní zájem na... více
Občanské právo 24.06.2009

Zjišťování otcovství v rámci řízení o dědictví

Účelem dědického řízení je zjistit právní nástupce zůstavitele, jeho majetek a dluhy. Právní teorie... více
Občanské právo 24.06.2009

Přechod nájmu bytu

Nájem bytu vzniká uzavřením nájemní smlouvy. Změní-li se osoba pronajímatele, nedochází zásadně ke změně práv a povinností a dosavadní nájemní... více
Občanské právo 29.05.2009

Škoda vzniklá zbytečnou cestou rodiče

Dojde ke vzniku škody, pokud rodič, který nežije se svým dítětem, za ním cestuje, avšak druhý rodič mu neumožní se s dítětem setkat i přesto, že tak... více
Občanské právo 22.04.2009

K vymáhání pohledávek výkonem rozhodnutí, exekucí nebo v insolvenčním řízení

Věřitel se může domáhat uspokojení své pohledávky v řízení o výkon rozhodnutí, v exekučním či v... více
Občanské právo 25.03.2009

Právo nezbytné cesty

Občanský zákoník umožňuje v § 151o odst. 3 soudu, aby na návrh vlastníka stavby zřídil v jeho prospěch věcné břemeno práva cesty přes přilehlý... více
Občanské právo 25.02.2009

Odpovědnost za škodu způsobenou soudním exekutorem

S rostoucím počtem exekucí prováděných novými exekutorskými úřady roste počet žalob, jimiž se... více
Občanské právo 25.02.2009

Kdo rozhoduje postoupené dluhy za telefon nebo satelit?

Stále častěji se soudy musejí zabývat žalobami obsahujícími požadavek na zaplacení... více
Občanské právo 26.02.2009

Předběžné opatření ve věcech domácího násilí

Domácím násilím je zejména fyzické, psychické či sexuální násilí, k němuž dochází mezi blízkými osobami. O domácí násilí se jedná vždy, jsou-li... více
Občanské právo 28.01.2009

Předmět nájmu bytů a nebytových prostor

V českém právu existují paralelní právní úpravy nájmu nemovitostí a obdobných předmětů práva, jmenovitě bytů a nebytových prostor. Rozdílnost úprav... více
Občanské právo 19.12.2008

Poznámky ke společenství vlastníků jednotek

Česká právní úprava společenství vlastníků jednotek odpovídá standardním právním úpravám vlastnictví bytů a nebytových prostorů. Přesto se objevují... více
Občanské právo 19.12.2008

Náhrada škody způsobené na používaném vozidle

Odborná veřejnost se již delší dobu zabývá spornou otázkou rozsahu náhrady škody způsobené na již používaném, a tudíž opotřebeném vozidle. Jak na... více
Občanské právo 21.11.2008

Půjčovné za náhradní vůz součástí náhrady škody?

Na obecné soudy se stále častěji obracejí poškození, kteří se žalobou proti pojišťovně domáhají... více
Občanské právo 21.11.2008

Družstevní byt versus vlastnictví bytu

Výhody individuálního vlastnictví bytů jsou zřejmé: možnost pronajmout byt třetí osobě bez souhlasu bytového družstva, zatížit ho hypotečním... více
Občanské právo 23.10.2008

Zastupování manžela

Uzavřením manželství vzniká ze zákona mezi manžely komplex právních vztahů, které se projevují nejen mezi nimi navzájem, ale i vůči třetím osobám. více
Občanské právo 22.10.2008

Podílové spoluvlastnictví a dobré mravy v současné právní praxi

Institut dobrých mravů se objevuje ve spoluvlastnických vztazích a soudních sporech z nich... více
Občanské právo 25.09.2008

Zaměstnanec jednající v občanském soudním řízení

Občanský soudní řád umožňuje, aby za právnickou osobu jednal v občanském soudním řízení její... více
Občanské právo 24.09.2008
  Celkem nalezeno: 367.
 
<<Začátek    <Předchozí Zobrazuji: 49 - 96. Další>    Konec>>
reklama

Žebříčky NejčtenějšíaNejoblíbenější

reklama
reklama