reklama

Pravniradce - Právní rádce - rubrika: Občanské právo

Manžel povinného v exekučním řízení

Účast manželky povinného, respektive manžela povinné, v exekučním řízení nepředstavuje žádnou výraznou zvláštnost. Ovšem jen do okamžiku než si... více
Občanské právo 27.08.2008

Promlčení práv z jízdy "načerno"

Cesta bez jízdenky v metru, tramvaji nebo trolejbusu se nemusí vyplatit. Zvláště za situace, kdy provozovatel městské hromadné dopravy postoupí své... více
Občanské právo 27.08.2008

Postihuj co nejrychleji vše, co se dá?

Exekuce může zásadně ovlivnit život povinného a jeho rodiny. Proto je důležité vědět, do jaké míry je soudní exekutor vázán zákonem při rozhodování,... více
Občanské právo 03.08.2008

Použití majetku nezletilého

Stejně jako dospělí, mohou i nezletilé děti vlastnit rozsáhlý majetek, zahrnující nemovitosti, cenné papíry, umělecká díla, autorská práva apod.,... více
Občanské právo 24.07.2008

Rozvod manželství s nezletilými dětmi

Rozvodem manželství netrpí pouze manželé, kterých se rozvod týká, ale zejména děti. Ty často nechápou jeho důvody, ale uvědomují si změnu prostředí,... více
Občanské právo 24.07.2008

Odpovědnost vlastníka nemovitosti za škodu

S vlastnictvím nemovitosti je, kromě práv držet a užívat předmět vlastnictví, požívat jeho plody a nakládat s ním, spojena rovněž řada povinností,... více
Občanské právo 26.06.2008

Výmaz zástavního práva a institut uvolněné hypotéky

Pokud zanikne zástavní právo k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí např. uhrazením... více
Občanské právo 26.06.2008

K náhradě škody za nechtěné dítě

Lze vznik lidského života považovat za důvod k náhradě škody? Odpověď na otázku, kterou musejí řešit už i české soudy, není jednoduchá. více
Občanské právo 28.05.2008

Důsledky účelového přerušení kontraktačního jednání

V tuzemské podnikatelské praxi panuje hluboce zakořeněné přesvědčení, že až do doby uzavření... více
Občanské právo 28.05.2008

Vrácení daru

Základním právem a povinností dárce je poskytnutí bezplatného majetkového plnění obdarovanému a odpovídajícím základním právem a povinností... více
Občanské právo 28.05.2008

Kdo co prokazuje

Předsudkem přetrvávajícím i mezi odbornou veřejností je, že v civilním sporném řízení prokazuje jenom žalobce.1) Občanský soudní řád však ukládá... více
Občanské právo 24.04.2008

Zánik občanského sdružení

Občanská sdružení představují nejčastější formu právnických osob působících v občanském sektoru. Ač slovo sdružení evokuje podobnost se sdružením bez... více
Občanské právo 24.04.2008

Námitka promlčení v rozporu s dobrými mravy?

Soudní praxe zaznamenala v nedávné době výrazný posun v názoru na otázku, zda může být námitka promlčení v rozporu s dobrými mravy. Zatímco dříve... více
Občanské právo 27.03.2008

Aplikace procesních předpisů na rozhodčí řízení

V poslední době je díky rostoucí popularitě rozhodčího řízení stále častěji diskutována aplikace... více
Občanské právo 21.02.2008

Negativní určovací žaloba

Při podnikání, obchodování nebo i během "obyčejnějších" lidských činností dojde čas od času k neshodě, zda vznikl nějaký dluh nebo zda dřívější... více
Občanské právo 22.01.2008

Bezdůvodné obohacení de lege ferenda

Poslední legislativní zásah do právní úpravy bezdůvodného obohacení v občanském zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) se uskutečnil cestou zákona č.... více
Občanské právo 24.01.2008

K reformě soudnictví

Mediace aneb zprostředkování sporu třetí neutrální stranou je považována za jeden ze způsobů alternativního řešení sporů, kdy strany sporu za pomoci... více
Občanské právo 20.12.2007

Boj proti padělanému zboží v soudní a správní praxi

Majitelé ochranných známek a jiných práv požívajících ochrany duševního vlastnictví s větší, či... více
Občanské právo 21.11.2007

Zjišťování majetku zůstavitele

Okamžikem smrti zůstavitele dochází ke změně jeho neomezené odpovědnosti za dluhy (odpovídá celým svým majetkem) na limitovanou odpovědnost dědiců... více
Občanské právo 22.11.2007

Určování rodičovské odpovědnosti v evropských zemích

Rodičovskou odpovědností se rozumějí práva a povinnosti, které mají rodiče s plnou způsobilostí k... více
Občanské právo 22.11.2007

Výpověď pronajímatele bez přivolení soudu

Novela občanského zákoníku provedená zákonem č. 107/2006 Sb. výrazně změnila právní úpravu týkající se zániku nájmu bytu výpovědí pronajímatele.... více
Občanské právo 21.11.2007

Rizika uspokojení zástavního věřitele v exekuci prodejem nemovitosti

Věřitel, který svou pohledávku zajistil zástavním právem k nemovitosti, přičemž jeho zástavní právo... více
Občanské právo 25.10.2007

Placení náhradních autorských odměn v tiskové reprografii

Novela autorského zákona přinesla zásadní změnu v úpravě práva autora na odměnu v souvislosti s... více
Občanské právo 25.10.2007

Nepřezkoumatelnost rozhodnutí jako důvod jeho zrušení

Při úvahách o stavu činnosti tuzemské justice bývá v souvislosti s proklamovanou nepřiměřenou... více
Občanské právo 25.10.2007

Soud je povinen poučovat

Fakt, že soud v civilním řízení upozorní stranu sporu na nezaplacený soudní poplatek nebo že účastníka řízení poučí o možnosti podat opravný... více
Občanské právo 25.09.2007

Mezinárodní únosy dětí

Mezinárodní únosy dětí nejsou vzácnou ani okrajovou záležitostí. Velkou pozornost věnují této problematice také média, když reportáže na toto téma... více
Občanské právo 27.09.2007

Součásti a příslušenství nemovitosti

Nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Pokud v občanskoprávním kontextu užíváme pojem "stavba", míní se tím věc, která... více
Občanské právo 02.09.2007

Jak donutit soud, aby opravdu dokazoval

Po novele občanského soudního řádu č. 171/1993 Sb. již není dokazování během civilního soudního sporu samozřejmostí.1) Poznatky soudu jsou... více
Občanské právo 29.08.2007

Hospodaření podílových spoluvlastníků

Podílové spoluvlastnictví bývá zdrojem častých sporů mezi spoluvlastníky, neboť každý z nich má zpravidla jiný názor na hospodaření se společnou věcí. více
Občanské právo 23.07.2007

Smlouva ve prospěch třetího, který ke dni uzavření smlouvy neexistoval

"Bylo-li umluveno plnění ve prospěch třetí osoby (§ 881 obč. zák.), jíž v době úmluvy tu ještě... více
Občanské právo 28.06.2007

Insolvenční rejstřík

8. února 2006 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila nový zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, č. 182/2006 Sb., (insolvenční... více
Občanské právo 28.06.2007

Přistoupení versus záměna účastníka

Procesní instituty přistoupení dalšího účastníka do řízení a záměna některého z dosavadních účastníků za jiného účastníka jsou upraveny v § 92... více
Občanské právo 27.06.2007

Opuštěné hroby a hrobky

K nejpalčivějším problémům vlastníků a provozovatelů pohřebišť v České republice patří opuštěné hrobky a hrobová zařízení (pomník, deska, trvalé... více
Občanské právo 31.05.2007

Význam majetkové funkce dědického řízení

Obecným cílem každého dědického řízení je zjistit právní nástupce zůstavitele, jakož i jeho majetek a dluhy. Právní teorie proto rozeznává dvě funkce... více
Občanské právo 31.05.2007

Nárok "manžela na manželku"

"O nároku manžela na manželku, by ho sledovala do společné domácnosti a vydala mu děti, lze rozhodnouti jen sporem." Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze... více
Občanské právo 26.04.2007

Hlavní intervence. Co s ní?

Velmi obecné pojednání o hlavní intervenci najdeme téměř v každé učebnici civilního procesního práva. Bývá mezi otázkami při zkouškách na právnické... více
Občanské právo 25.04.2007

Garáž v domě s jednotkami

S přibývajícím počtem automobilů, z nichž mnohé jsou dnes cennější než leckterá bytová jednotka, jsou garáže stále častěji předmětem občanskoprávních... více
Občanské právo 26.04.2007

Hospodaření se společnou věcí se souhlasem spoluvlastníka

Žaloba o vydání věci či vyklizení nemovitosti (bytu), o neplatnost výpovědi z nájmu bytu apod. je... více
Občanské právo 28.03.2007

Odpovědnost statutárního orgánu a společné jmění manželů

Statutární orgán obchodní společnosti v zásadě neodpovídá ani neručí za závazky společnosti, pokud... více
Občanské právo 28.03.2007

Výchova a zastupování nezletilého

Rodičovská práva a povinnosti patří oběma rodičům a každý z nich je vykonává samostatně. Zemře-li jeden z rodičů, nebo když nemá z nějakého důvodu... více
Občanské právo 15.02.2007

Zprostředkovatelská smlouva a praxe realitních kanceláří

V poslední době přibývá žalob realitních kanceláří, které se u soudu domáhají zaplacení smluvní... více
Občanské právo 14.02.2007

Obchodní společnost jako osoba blízká?

Vedle příbuzných v přímé řadě, sourozenců, manželů a partnerů prohlašuje občanský zákoník osobami vzájemně blízkými také další osoby v poměru... více
Občanské právo 25.01.2007

Dědická nezpůsobilost a vydědění

Občanský zákoník upravuje v § 469 dědickou nezpůsobilost a v § 469a vydědění. Přestože dopad obou institutů je obdobný, tj. na určitého dědice se... více
Občanské právo 25.01.2007

Culpa in contrahendo

Culpa in contrahendo představuje právní institut upravující odpovědnost za zavinění v předsmluvním stadiu. Doposud ale není v českém právu výslovně... více
Občanské právo 25.01.2007

Podmínky v právních úkonech

Podmínkami se rozumí vedlejší ujednání v právním úkonu, kterým se právní následky (účinky) takového úkonu činí závislé na určité nejisté skutečnosti... více
Občanské právo 25.01.2007

Neoprávněná reklamace

V reklamačních řádech většiny podnikatelů se lze setkat s pojmem "neoprávněná reklamace". Z toho vyplývá, že by měla existovat i "oprávněná... více
Občanské právo 19.12.2006

Postavení nascitura v platném právu

Současné polemiky o přípustnosti či nepřípustnosti potratů se (jako obvykle) vyznačují přemírou emocí a nezřídka i úmyslně nepoctivou a demagogickou... více
Občanské právo 20.12.2006

Přípustnost dovolání

Zaměřím se na přípustnost dovolání ve smyslu § 237 odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu1) a rozsah dovolacích důvodů proti rozsudku soudu II.... více
Občanské právo 23.11.2006
  Celkem nalezeno: 367.
 
<<Začátek    <Předchozí Zobrazuji: 97 - 144. Další>    Konec>>
reklama

Žebříčky NejčtenějšíaNejoblíbenější

reklama
reklama