reklama

Pravniradce - Právní rádce - rubrika: Obchodní právo

Ochrana informací

Země s vyspělým hospodářstvím charakterizuje zvyšování prodeje kvalitního zboží a služeb s nízkou cenou. Do popředí se ale dostávají nové druhy... více
Obchodní právo 17.04.2003

Obrana akcionáře proti nepřiměřené ceně za akcii

Podle obch. zákoníku v případě povinné nabídky převzetí (§ 183b a násl.), nabídky na odkoupení (§... více
Obchodní právo 22.04.2003

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek je velmi sledovanou oblastí, neboť jejich prostřednictvím prochází značná část veřejných prostředků a veřejnost má zájem,... více
Obchodní právo 25.03.2003

Zrušení společnosti s převodem jmění na společníka

Veřejná obchodní společnost Ve své komparativní práci I. Pelikánová správně poznamenala, že česká... více
Obchodní právo 25.03.2003

Zásady soukromého práva a "šikanózní klauzule"

Ustanovení § 56a obch. zákoníku Žádný právní řád ani žádné právní odvětví si nevystačí jen se... více
Obchodní právo 25.02.2003

Odpovědnost členů statutárních orgánů obchodních společností

Zaznamenávám stále různé názory na to, zda zpřísňující novelizace trestněprávní úpravy o výkonu... více
Obchodní právo 25.02.2003

Průmyslové vlastnictví jako předmět zástavního práva

Jakkoliv oblast průmyslového vlastnictví není pro advokáty či firemní právníky zrovna tou, s níž by... více
Obchodní právo 22.01.2003

Likvidační a reorganizační principy v konkurzu

Široká právnická i laická veřejnost je seznámena s tím, že je intenzivně připravován nový úpadkový... více
Obchodní právo 22.01.2003

Pojištění obchodníků s cennými papíry

Předmětem pojednání je zákon č. 362/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech ve znění pozdějších předpisů, a některé další... více
Obchodní právo 22.01.2003

Abstraktnost směnečné pohledávky

Pohledávka vtělená do jakékoliv směnky je pohledávkou abstraktní. Abstraktnost pohledávky se projevuje tak, že věřitel nemusí ani tvrdit, ani... více
Obchodní právo 15.05.2003

Zpráva o vztazích ve skupině

PARAGRAF 66a ODSTAVEC 9 OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Rozsáhlá novelizace obchodního zákoníku přinesla řadu rozsáhlých změn, mj. pokud jde o koncernové právo,... více
Obchodní právo 15.05.2003

Změna právní formy a družstvo

Změnou právní formy právnická osoba nezaniká, ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní... více
Obchodní právo 15.05.2003

Smlouvy o účtech

Třetí částí obchodního zákoníku nazvanou "Obchodní závazkové vztahy" se řídí bez ohledu na povahu účastníků obě smlouvy o účtu. Dosah této úpravy se... více
Obchodní právo 15.05.2003

Finanční leasing osobních automobilů - daně a pojištění

Při rozhodování o způsobu pořízení vozidla je nutné vzít v úvahu kromě ekonomické výhodnosti,... více
Obchodní právo 15.05.2003

Souběh nároků z odpovědnosti za vady a na náhradu škody

V právní teorii je dosud nevyřešená zásadní otázka, jaký je vztah mezi nárokem z odpovědnosti za... více
Obchodní právo 15.05.2003

Smlouva o obchodním zastoupení a zákon o ochraně hospodářské soutěže

více
Obchodní právo 15.05.2003

Obchodněprávní smlouvy

RECENZE Masarykova univerzita v Brně vydala v edici "Spisy Právnické fakulty MU v Brně" třetí vydání publikace doc. JUDr. Karla Marka, CSc. s názvem... více
Obchodní právo 15.05.2003

Státní dozor a sankce

ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A INVESTIČNÍCH FONDECH V oblasti kolektivního investování lze hovořit o dvojím dozoru. Tento článek je zaměřen na... více
Obchodní právo 15.05.2003

Vypořádání členství v bytovém družstvu

Vzhledem k rozsahu bytového družstevnictví je poměrně častou a dosud jednoznačně nevyřešenou otázkou právní praxe způsob ocenění členství v bytovém... více
Obchodní právo 15.05.2003

Směnečné právo a jeho zamýšlená novelizace

Přestože je zákon směnečný a šekový č. 191/1950 Sb. letitou normou, nepatří mezi právní předpisy, které by vyžadovaly obsahové změny. I přesto však... více
Obchodní právo 19.05.2003

Ručení za závazky

ODPOVĚDNOST SPOLEČNÍKŮ A ČLENŮ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KAPITÁLOVÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Zájem společníků i členů statutárního orgánu společnosti založené... více
Obchodní právo 19.05.2003

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

Institut smluvní pokuty a úroku z prodlení se ve smluvní praxi běžně používá, avšak často vyvolává problémy, nejasnosti, popřípadě dochází ke... více
Obchodní právo 19.05.2003

Obchodní rejstřík - nutnost, nebo obtěžující byrokracie?

Není pochyb o tom, že obchodní rejstřík v současnosti hýbe podnikatelskou veřejností. Každý... více
Obchodní právo 19.05.2003

Vady díla

S problematikou plnění závazku ze smlouvy o dílo je spojena problematika vad díla, neboť řádným ukončením díla, které je podle § 554 obch. zákoníku... více
Obchodní právo 19.05.2003

Smlouva o obchodním zastoupení a obchodní zástupci

Poslední a snad nejrozsáhlejší novela českého obchodního práva, tj. obchodního zákoníku, zákona č.... více
Obchodní právo 19.05.2003

Využití smlouvy o sdružení k přípravě a realizaci dodávek pro investiční výstavbu

Zahraničí i tuzemské zkušenosti prokazují, že zabezpečení dodávek rozsáhlých průmyslových investic... více
Obchodní právo 19.05.2003

Jiné způsoby zadání veřejné zakázky

Veřejná zakázka se zadává zásadně formou obchodní veřejné soutěže (§ 3 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek, dále též "zákon"). Obchodní... více
Obchodní právo 19.05.2003

Produkty leasingových společností

V současnosti nabízejí leasingové společnosti různé možnosti financování soukromých a podnikatelských potřeb. Mezi nejužívanější formy pořízení... více
Obchodní právo 23.05.2003

Obchodní rejstřík v ČR a v EU a návrh zákona o registrátorech

Současný stav našeho obchodního soudnictví, pokud jde o obchodní rejstříky, lze nazvat nepochybně... více
Obchodní právo 23.05.2003

Uzavírání kupní smlouvy se zahraničním obchodním partnerem

Vzhledem k výraznému rozvoji obchodních vztahů našich podnikatelských subjektů se zahraničními... více
Obchodní právo 23.05.2003

Nekalá soutěž na internetu

Málokteré informační médium je tak vhodné pro poškozování subjektů účastnících se hospodářské soutěže, ale v podstatě i jakýchkoliv jiných osob, jako... více
Obchodní právo 23.05.2003

Stanovit jasná pravidla

Podobně jako ostatní zákony navrhované a schválené v rámci proklamované vládní legislativní smršti, byla schválena novela zákona č. 513/1991 Sb.,... více
Obchodní právo 23.05.2003

Nájemné za užívání pozemků

Předmětem zvýšeného zájmu právnické i laické veřejnosti je v poslední době otázka poznámek pod čarou v právnických předpisech. Populární se stala... více
Obchodní právo 23.05.2003

K některým aspektům neplatnosti smlouvy

Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon"), ve znění pozdějších předpisů upravuje závazný postup zadavatelů veřejných... více
Obchodní právo 23.05.2003

Předání a převzetí dokončených investic podle smlouvy o dílo

K řešení této problematiky obsahuje obchodní zákoník pouze několik obecných ustanovení, které je... více
Obchodní právo 23.05.2003

Zástavní právo a doménové jméno

S nástupem nové ekonomiky a stále častějším používáním internetové prezentace společností a s tím související umísťovaní internetových stránek pod... více
Obchodní právo 17.07.2006

Konkurs a vyrovnání

Konkurs a vyrovnání V reakci na změny zákona číslo 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ke kterým vloni došlo, přistoupili autoři Jiřina Kotoučová a... více
Obchodní právo 10.06.2003

Ochrana obchodního tajemství

Ochrana obchodního tajemství Přístup České republiky ke Světové obchodní organizaci (WTO) vyvolalo řadu právních kroků a opatření, mezi jiným i... více
Obchodní právo 10.06.2003

Smlouva o úvěru

Smlouva o úvěru Za úvěr v nadepsaném smyslu nepovažujeme časový rozdíl mezi plněním závazku (např. převzetí zboží kupujícím), event. přijetím... více
Obchodní právo 10.06.2003

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení PODTITULEK: OBCHODNÍ ZÁKONÍK Žádný ze smluvních typů upravených obchodním zákoníkem před účinností zákona č. 370/200... více
Obchodní právo 10.06.2003

Převod směnky a rozhodčí smlouva

Převod směnky a rozhodčí smlouva Institut rozhodčího řízení upravuje v českém právním řádu zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu... více
Obchodní právo 10.06.2003

Leasing

Leasing Leasing se řadí mezi základní oblíbené metody financování investic. Společně s koupí z vlastních zdrojů a koupí na úvěr je leasing... více
Obchodní právo 10.06.2003

Smlouva o nájmu podniku

Smlouva o nájmu podniku Novelou obchodního zákoníku č. 370/2000 Sb. byl do zákoníku vložen mj. jiné i soubor ustanovení, upravujících nový smluvní... více
Obchodní právo 10.06.2003

Obchodní zákoník a kodifikace soukromého práva

Obchodní zákoník a kodifikace soukromého práva "...To je významný štít proti opakovaným pokusům... více
Obchodní právo 10.06.2003

E-právo pro e-obchod?

E-právo pro e-obchod? Tento článek si neklade za cíl zmínit a řešit všechny právní problémy, které s obchodováním po internetu souvisejí. Snahou... více
Obchodní právo 10.06.2003

Světla a stíny novely

Světla a stíny novely PODTITULEK: OBCHODNÍ ZÁKONÍK V době, kdy píši tento článek je již téměř půl roku účinný zákon č. 370/2000 Sb., kterým byl... více
Obchodní právo 10.06.2003

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/31/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/31/ES Vývoj moderních komunikačních prostředků... více
Obchodní právo 10.06.2003

Téma - Elektronický obchod

Česká republika, jako jeden z nástupnických států ČSFR uzavřela již v roce 1993 Evropskou dohodu zakládající přidružení mezi Českou republikou na... více
Obchodní právo 10.06.2003
  Celkem nalezeno: 310.
 
<<Začátek    <Předchozí Zobrazuji: 215 - 262. Další>    Konec>>
reklama

Žebříčky NejčtenějšíaNejoblíbenější

reklama
reklama