reklama

Pravniradce - Právní rádce - rubrika: Obchodní právo

Právní povaha franchisingové smlouvy

Právní povaha franchisingové smlouvy Franchising se již pomalu stává pojmem, který je odborné právnické veřejnosti známý a dokonce se jeho znalost... více
Obchodní právo 10.06.2003

Česká a evropská úprava srovnávací reklamy

Česká a evropská úprava srovnávací reklamy Novela obchodního zákoníku provedená zákonem č. 370/2000 Sb. přináší kromě změn společenstevního práva... více
Obchodní právo 10.06.2003

Vymezení předmětu smlouvy na dodávku investičního celku

Vymezení předmětu smlouvy na dodávku investičního celku Především u dodavatelských smluv, smluv o... více
Obchodní právo 10.06.2003

Nová bloková výjimka Evropské komise

Nová bloková výjimka Evropské komise Vertikální omezení soutěže jsou v rámci soutěžního práva ES posuzována podstatně přísněji než například v... více
Obchodní právo 10.06.2003

Právní úprava Evropské komise

Právní úprava Evropské komise Soutěžní právo ES, resp. článek 81 (1) Smlouvy nerozlišuje mezi horizontálními a vertikálními dohodami omezujícími... více
Obchodní právo 10.06.2003

Téma - Distribuční dohody

V zásadě existuje řada způsobů, kterými výrobce zajišťuje odbyt a prodej svých výrobků. Výrobce může realizovat značnou část distribuce samostatně a... více
Obchodní právo 10.06.2003

Úroky z prodlení

Úroky z prodlení PODTITULEK: Novela obchodního zákoníku Dnem 1. ledna 2001 nabyl účinnosti zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění a doplňují především... více
Obchodní právo 10.06.2003

Splnění závazku zhotovitele ze smlouvy o dílo

Splnění závazku zhotovitele ze smlouvy o dílo Problematika splnění závazku zhotovitele ze smlouvy o dílo se týká postupu zhotovitele v závěrečné fázi... více
Obchodní právo 10.06.2003

Převoditelnost směnky cesí

Převoditelnost směnky cesí Hodlám se zabývat možností převodu směnky občanskoprávním postoupením - cesí. Všeobecně známá informace říká, že směnku... více
Obchodní právo 10.06.2003

Jde ještě o podnikání?

Jde ještě o podnikání? PODTITULEK: Silniční doprava Existují osoby, které si zažádaly o koncesi a po provedeném správním řízení toto živnostenské... více
Obchodní právo 10.06.2003

V telekomunikacích opět bez veřejných zakázek - na jak dlouho?

V telekomunikacích opět bez veřejných zakázek - na jak dlouho? PODTITULEK: Novela zákona o... více
Obchodní právo 10.06.2003

Rozdíly ve firemním právu

Rozdíly ve firemním právu I když se předchozí text poměrně podrobně zabýval právní úpravou firmy podle jednotlivých kodexů, je snad vhodné učinit... více
Obchodní právo 10.06.2003

Obchodní firma a obchodní jméno

Obchodní firma a obchodní jméno Obchodní zákoník po novele v § 8 odst. 1 uvádí: "Obchodní firma (dále jen "firma") je název, pod kterým je podnikatel... více
Obchodní právo 10.06.2003

Obchodní firma

Obchodní firma Novela obchodního zákoníku s účinností od 1. 1. 2001 (zák. č. 370/2000 Sb.) v § 8 a násl. zavedla pojem "firma" a nahradila jím... více
Obchodní právo 10.06.2003

Státní podnik

Státní podnik V novém znění zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, jsou aktualizovaná ustanovení zákona týkající se tzv. zbytkových státních... více
Obchodní právo 10.06.2003

Nové označování podnikatelů - fyzických osob

Nové označování podnikatelů - fyzických osob PODTITULEK: Firemní právo Od 1. 1. 2001 nabyla účinnosti novela obchodního zákoníku, která, kromě... více
Obchodní právo 10.06.2003

Trendy českého leasingu

Trendy českého leasingu Celosvětově lze vysledovat stále rostoucí tendence vedoucí k využívání leasingu jako nástroje vhodného k pořízení potřebných... více
Obchodní právo 10.06.2003

Finanční leasing v praxi?

S leasingem se ve větší či menší míře setkal téměř každý z nás. Většině lidí je pravděpodobně znám pojem leasing i jeho podmínky a předpoklady v... více
Obchodní právo 10.06.2003

Leasingové společnosti v tržních ekonomikách

Leasingové společnosti v tržních ekonomikách Při vymezení podmínek působení leasingových společností v tržních ekonomikách jde především o stanovení... více
Obchodní právo 10.06.2003

Leasing

Leasing Mezi významné průvodní jevy vývoje tržních ekonomik patří v posledních dekádách rostoucí a dnes již masové využívání leasingu k naplňování... více
Obchodní právo 10.06.2003

Neoprávněné podnikání

Neoprávněné podnikání PODTITULEK: Novela obchodního zákoníku V současné době, zejména v souvislosti s přibližováním a harmonizací našeho právního... více
Obchodní právo 10.06.2003

Jiné možnosti zaplacení směnky

Jiné možnosti zaplacení směnky PODTITULEK: Zákon směnečný a šekový Zaplacení směnky je cílem, k němuž každý řádný majitel směnky míří. Směnka však... více
Obchodní právo 10.06.2003

Aspekty ohlašovacích živností

Aspekty ohlašovacích živností Jaká je právní povaha živnostenského listu? Je procedura jeho vydávání jiným postupem než správní řízení v užším... více
Obchodní právo 10.06.2003

Obchodní závazkové vztahy

V Právním rádci č. 9/2000 jsem se zabýval ustanoveními obchodního zákoníku, která určují čím a v jakém se mají řídit smlouvy v obchodních závazkových... více
Obchodní právo 13.06.2003

Neplatnost smlouvy na veřejnou zakázku

ZÁKON č. 199/1994 Sb. Problematiku neplatnosti smluv uzavřených v rozporu se zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek lze rozdělit... více
Obchodní právo 13.06.2003

Méně obvyklé způsoby využití zajišťovací směnky

SMĚNEČNÉ VZTAHY Za obvyklý mechanizmus řádného využití směnky k zajištění pohledávky lze považovat... více
Obchodní právo 13.06.2003

Způsob provádění díla

obchodní zákoník Smlouva o dílo, upravená v ustanoveních § 536 až § 565 obchodního zákoníku, je jedním z nejvýznamnějších smluvních typů českého... více
Obchodní právo 13.06.2003

Nový zákon na cestě

Rozvoj podnikání, které je základem národního hospodářství všech průmyslově rozvinutých zemí, zásadním způsobem ovlivňuje jak jeho právní úprava, tak... více
Obchodní právo 13.06.2003

Diskutovaný termín - odpovědný zástupce

Institut odpovědného zástupce, resp. provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce, upravuje zákon o živnostenském podnikání... více
Obchodní právo 13.06.2003

Provozování živnosti v provozovně

Základní vztahy podnikatelů a státu ve většině podnikatelských aktivit upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších... více
Obchodní právo 13.06.2003

Vývoj leasingu v mezinárodních souvislostech

Abychom správně pochopili podstatu leasingu v celé jeho šíři, je prospěšné připomenout si historií tohoto pojmu. Základní principy leasingu jako... více
Obchodní právo 13.06.2003

Neplatnost smlouvy

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Ustanovení § 70 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o... více
Obchodní právo 13.06.2003

Smlouvy v obchodních závazkových vztazích

Praktické zkušenosti při realizaci stále ukazují, že jsou ve svém souhrnu vnímána jako nejsložitější ta ustanovení obchodního zákoníku, která určují,... více
Obchodní právo 13.06.2003

Smlouva mandátní a smlouva komisionářská

OBCHODNÍ ZÁKONÍK Nadepsaných smluvních typů se podle našich zjištění poměrně často v praxi používá. Smlouva mandátní je přitom upravena ustanoveními... více
Obchodní právo 13.06.2003

Osamostatnění zajišťovací směnky

SMĚNEČNÉ VZTAHY Není-li mezi věřitelem a dlužníkem, který za účelem zajištění své pohledávky vstoupil do směnečného závazku, sjednána možnost... více
Obchodní právo 13.06.2003

Kontrola a řízení podniku

ÚČAST ZAMĚSTNANCŮ V DOZORČÍ RADĚ Za jednu z forem účasti zaměstnanců na kontrole a nepřímo i na řízení podniku akciových společností s více než... více
Obchodní právo 13.06.2003

Koncernové právo

novela obchodního zákoníku Významnou formou propojování podniků je ovládnutí společnosti, spojené s jednáním ve shodě a vztahy mezi osobami, jež jsou... více
Obchodní právo 13.06.2003

Smlouva o otevření akreditivu

Přestože se o problematice smluv o otevření akreditivu v poslední době poměrně hodně píše, domnívám se, že není nefunkční jí věnovat i následující... více
Obchodní právo 13.06.2003

Podnik jako předmět nepeněžitých vkladů

Podnik je specifickým předmětem obchodněprávních vztahů1). Jako předmět právních vztahů jej pro účely obchodního zákoníku vymezuje § 5 obch.... více
Obchodní právo 13.06.2003

Zadávání veřejných zakázek po novele

změny a praktické aspekty právní úpravy V oblasti ochrany veřejné soutěže začal 1. ledna 1995 plnit významnou úlohu zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání... více
Obchodní právo 13.06.2003

Důležité změny

NOVELA ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů upravuje základní vztahy... více
Obchodní právo 13.06.2003

Fúze a přeměny společnosti

V oblasti vymezené ustanoveními § 58 až § 69a, tedy týkající se základního kapitálu (dříve základního jmění) společnosti, jejího založení, zrušení a... více
Obchodní právo 13.06.2003

Dědění obchodního podílu

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM Chtěl bych upozornit na některé daňové problémy, které se musejí řešit v případě úmrtí společníka (fyzické osoby)... více
Obchodní právo 13.06.2003

V objetí nekalé soutěže

subjekty veřejného práva Právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost, jak je zakotvuje článek 26 odstavec 1 Listiny základních práv a... více
Obchodní právo 13.06.2003

Ozdravení investičního prostředí

veřejné dražby Jedním z návrhů zákonů, které by měly významným způsobem přispět k posílení práv věřitelů a tedy i k ozdravení investičního prostředí... více
Obchodní právo 13.06.2003

Nad obchodním zákoníkem

PARAGRAF 59 ODSTAVEC 2 Při procesu vkládání věcného předmětu vkladu do obchodní společnosti se může stát, že k věci, předané společnosti, společnost... více
Obchodní právo 13.06.2003

Leasingové smlouvy v Evropě

SROVNÁNÍ PRÁVNÍCH ÚPRAV Ze soukromoprávní podstaty leasingové operace vycházejí stejně jako ČR i Francie, Itálie, Švýcarsko a Portugalsko. Tyto země... více
Obchodní právo 13.06.2003

Leasing a všeobecné obchodní podmínky

ČESKÁ A NĚMECKÁ PRAXE Při uzavírání obchodněprávních smluv se vedle zákonných ustanovení využívají také obchodní zvyklosti, obchodní podmínky a... více
Obchodní právo 13.06.2003
  Celkem nalezeno: 310.
 
<<Začátek    <Předchozí Zobrazuji: 263 - 310.  
reklama

Žebříčky NejčtenějšíaNejoblíbenější

reklama
reklama