reklama

Pravniradce - Právní rádce - rubrika: Obchodní právo

(Ne)známé nominee služby

Je právně možné jmenovat do orgánů společnosti nominee osoby, tedy osoby, které společnosti "pouze" propůjčují své jméno a osobní údaje, zároveň ale... více
Obchodní právo 26.05.2009

Ochranná známka spolu s ®?

Proč používat ochranný symbol ®, máme-li značku registrovanou jako ochrannou známku? K úvaze na toto téma mne přivedlo tvrzení jednoho grafika,... více
Obchodní právo 26.05.2009

Leasingová smlouva

Koupit zařízení z vlastních prostředků, za prostředky získané úvěrem anebo získat užívání prostřednictvím leasingu? Posléze uvedený způsob může mít... více
Obchodní právo 22.04.2009

Ještě k neplatnosti a nicotnosti usnesení valné hromady

Předchozí čísla Právního rádce přinesla stať Ivana Rady k neplatnosti a nicotnosti usnesení valné... více
Obchodní právo 21.04.2009

Epilog k výkladu pojmu "část podniku" v § 67a obchodního zákoníku

Rozumí se částí podniku, jak o ní pojednává § 67a obchodního zákoníku, jen samostatná organizační... více
Obchodní právo 25.03.2009

Převod zajišťovací směnky

Směnka je jako cenný papír samostatným platebním nástrojem nezávislým na závazku, jenž zajišťuje. Jako taková nemusí sdílet osud zajištěné pohledávky. více
Obchodní právo 25.03.2009

Statutární orgán, zaměstnanec, nebo od každého trochu?

Realita tuzemských kapitálových společností je plná tzv. souběhů funkcí. Jednatelé či členové... více
Obchodní právo 25.02.2009

Nezákonné zadávání formou jednacího řízení bez uveřejnění

Zadavatel je oprávněn zvolit jednací řízení bez uveřejnění, je-li splněna některá z podmínek... více
Obchodní právo 26.02.2009

Akciové společnosti zakládané územními samosprávnými celky

Územní samosprávné celky mají v tržním prostředí zvláštní postavení, neboť jejich hlavním zájmem... více
Obchodní právo 29.01.2009

Evropská společnost na vzestupu

Díky přijetí směrnice o evropské společnosti se v roce 2001 objevuje v komunitární legislativě možnost přeshraniční fúze akciových společností a... více
Obchodní právo 29.01.2009

Soukromé prostředky u veřejných zadavatelů

V praxi se stále častěji objevuje otázka, zda je veřejný zadavatel stále veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. d) zákona o veřejných... více
Obchodní právo 28.01.2009

Veřejné prostředky v aktuální rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

V tomto příspěvku se budeme věnovat rozhodnutím... více
Obchodní právo 19.12.2008

K dílčím aspektům hodnotících kritérií nabídek v procesu zadávání veřejných zakázek

Potenciální dodavatelé musejí mít rovné šance... více
Obchodní právo 21.11.2008

K zákonnému ručení za nezjištěnou pohledávku

Snaha zřetelná z ustanovení insolvenčního zákona bránit uplatňování neexistujících (nezjištěných) pohledávek je zcela důvodná a správná. Pochybnost... více
Obchodní právo 23.10.2008

Příplatek do vlastního kapitálu akciové společnosti

Při posuzování bonity či kapitalizace společnosti1) může být jedním z hodnotících kritérií... více
Obchodní právo 24.09.2008

Započtení v režimu nového insolvenčního zákona

Zákon o konkursu a vyrovnání zakazoval v průběhu konkursního řízení započtení na majetek patřící do... více
Obchodní právo 25.09.2008

Lze vést spor o právo přístupu?

Trhy v energetice se nejen v České republice vyvíjely historicky tak, že na straně nabídky působila jedna osoba, která dodávala elektřinu nebo plyn a... více
Obchodní právo 28.08.2008

Vypořádání obchodního podílu společníka, který zanikl bez právního nástupce

Poměrně stručná právní úprava vypořádání "dědictví" po společníkovi společnosti s ručením omezeným,... více
Obchodní právo 24.07.2008

Novela živnostenského zákona

Právnickým a zahraničním osobám se od 1. července 2008 zjednodušuje vstup do živnostenského podnikání, zároveň se maximálně snižuje administrativní... více
Obchodní právo 25.06.2008

Vydržení obchodního podílu

Vydržením lze dle § 134 občanského zákoníku nabýt vlastnictví k věci a podle § 151o občanského zákoníku také právo odpovídající věcnému břemenu. V... více
Obchodní právo 26.06.2008

Jak uzavírat obchodněprávní smlouvy

Vhodně uzavřená smlouva vytváří jeden z předpokladů úspěšné realizace plnění. Není proto frází, uvedeme-li, že uzavírání smluv je třeba věnovat... více
Obchodní právo 26.06.2008

K přiměřenosti smluvní pokuty

Smluvní pokuta patří k nejčastějším zajišťovacím nástrojům. Téměř neexistuje obchodní vztah, ve kterém by neutvrzovala splnění nejméně jedné... více
Obchodní právo 29.05.2008

Navracení veřejné podpory

Smyslem regulace veřejné podpory1) v právu Evropského společenství je ochrana soutěže na vnitřním trhu Evropské unie. Aby byla efektivní, obsahuje... více
Obchodní právo 28.05.2008

Katastr nemovitostí a základní kapitál

Každá právnická osoba musí mít své sídlo, většina z nich podniká v budovách nebo na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí, některé právnické... více
Obchodní právo 24.04.2008

Smluvní pokuta versus úrok z prodlení

Smluvní pokuta v obchodněprávní praxi nezřídka utvrzuje splnění povinnosti zaplatit částku peněz. Strany například sjednají, že v případě prodlení... více
Obchodní právo 23.04.2008

K zákazu úročení příslušenství

České soudy v mnoha případech zamítají žaloby v rozsahu, v jakém se věřitelé domáhají přiznání úroků z prodlení z části pohledávky, která není... více
Obchodní právo 28.04.2008

Spojení není vždy spojením soutěžitelů

Z rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže lze vysledovat, že je každý rok vydáno několik rozhodnutí, která deklarují, že dané spojení... více
Obchodní právo 24.04.2008

K určitosti dohody o smluvní pokutě

Smluvní pokuta patří k nejfrekventovanějším zajišťovacím nástrojům obchodněprávní praxe. Téměř není obchodního závazkového vztahu, aby v něm smluvní... více
Obchodní právo 28.03.2008

K prokuře

Řada otázek souvisejících s prokurou a zmocněním je v praxi vykládána nesprávně, případně nejednoznačně. Tento příspěvek proto pojednává o některých... více
Obchodní právo 28.03.2008

Kvalifikační předpoklady dle zákona o veřejných zakázkách

Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen splňovat určitá kritéria, aby ji mohl získat. Požadavek na... více
Obchodní právo 21.02.2008

Dělení veřejných zakázek a jejich zadávání po částech

Zadavatel může rozhodnout, že předmět veřejné zakázky spočívající v témže nebo obdobném plnění bude... více
Obchodní právo 20.02.2008

Lhůty v zadávacím řízení

Postup dle zákona o veřejných zakázkách je vázán na lhůty, takže uzavřít smlouvu na základě tohoto zákona může podle druhu zadávacího řízení1) trvat... více
Obchodní právo 20.02.2008

Kdy použít obchodní zákoník a kdy jen občanský zákoník II

Posouzení, zda se závazkový vztah řídí výlučně ustanoveními občanského práva, anebo přednostně... více
Obchodní právo 22.01.2008

Kdy použít obchodní zákoník a kdy jen občanský zákoník I

Posouzení, zda se závazkový vztah řídí výlučně ustanoveními občanského práva, anebo přednostně... více
Obchodní právo 19.12.2007

Sídlo právnických osob

Každý právní subjekt musí být přesně identifikován. Jednak aby mohl být přesně určen a zároveň aby mohl být nezaměnitelně odlišen od jiných subjektů... více
Obchodní právo 19.12.2007

Obchodní závazkové vztahy v České republice a ve Slovenské republice

Právní úprava III. části obchodního zákoníku (tj. zákona č. 513/1991 Sb. přijatého v době existence... více
Obchodní právo 22.11.2007

K převodu obchodního podílu

Zásluhou nových průlomových rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR pokročila právní jistota ohledně úpravy převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením... více
Obchodní právo 22.11.2007

Leasingová smlouva versus smlouva o koupi najaté věci

Leasingovou smlouvu, kterou lze v českém obchodním právu realizovat jako tzv. smlouvu... více
Obchodní právo 24.10.2007

Zastoupení podnikatele osobami pověřenými při provozování podniku

V praxi přetrvává mýtus, že k platnosti významnějších úkonů je nezbytné, aby podnikatel jednal... více
Obchodní právo 25.10.2007

Zpracování osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb

Osobní údaje fyzických osob by měly být zpracovávány pouze k předem stanovenému účelu a v nezbytném... více
Obchodní právo 27.09.2007

K odstoupení od obchodní smlouvy při prodlení dlužníka

V praxi stále častěji narážíme na nejasnost ohledně jednoho z klíčových předpokladů odstoupení od... více
Obchodní právo 27.09.2007

Ke smlouvě o dílo a poctivosti obchodního styku

Dnešními řádky bychom chtěli navázat na článek JUDr. Tomáše Grulicha, Ph.D., "Smlouva o dílo a... více
Obchodní právo 30.08.2007

Failing firm defence - - záchranná fúze

Failing firm defence je rovněž označována jako civilizovaná forma (alternativa) bankrotu, obrana úpadkem nebo jako záchranná fúze. Svým způsobem se... více
Obchodní právo 26.07.2007

Rakouský obchodní zákoník nově

Do 31. prosince 2006 platil v Rakousku německý obchodní zákoník (Handelsgesetzbuch, dále jen "HGB") zavedený v roce 1939. Platil ovšem jen pro... více
Obchodní právo 26.07.2007

Tiché společenství v judikatuře

Rád bych poukázal na několik zajímavých soudních rozhodnutí, která se týkají tichého společenství. více
Obchodní právo 26.07.2007

Smlouva o tichém společenství

Tiché společenství je právní vztah dvou účastníků, z nichž jeden, označovaný jako tichý společník, se podílí vkladem na podnikání podnikatele -... více
Obchodní právo 23.07.2007

Náhrada škody při užívání moderních prostředků komunikace a internetu

Škoda, která může vzniknout v souvislosti s užíváním moderních prostředků komunikace a veřejné... více
Obchodní právo 28.06.2007

K některým úskalím převodu obchodního podílu II

Dispozice s obchodním podílem ve společnosti s ručením omezeným je v praxi častým jevem. Nejeden... více
Obchodní právo 27.06.2007
  Celkem nalezeno: 310.
 
<<Začátek    <Předchozí Zobrazuji: 49 - 96. Další>    Konec>>
reklama

Žebříčky NejčtenějšíaNejoblíbenější

reklama
reklama