reklama

Pravniradce - Právní rádce - rubrika: Obchodní právo

Smlouva o dílo a poctivost obchodního styku

Ve smlouvách o dílo či obchodních podmínkách, tvořících jejich součást, se občas můžeme setkat s ustanoveními, o jejichž souladu se zásadami... více
Obchodní právo 30.05.2007

K některým úskalím převodu obchodního podílu I

Dispozice s obchodním podílem ve společnosti s ručením omezeným je v praxi častým jevem. Nejeden... více
Obchodní právo 31.05.2007

Ochrana obchodní firmy

Podnikatel zapsaný do obchodního rejstříku má právo výhradního užívání obchodní firmy a zároveň právo ochrany proti každému neoprávněnému uživateli.... více
Obchodní právo 26.04.2007

Opční akciové programy

Opční akciové programy jsou motivačním nástrojem a zároveň formou odměňování zejména vedoucích zaměstnanců společnosti. Způsob odměňování řídících... více
Obchodní právo 28.03.2007

Poznámka k limitaci náhrady škody

Otázky možné limitace náhrady škody jsou aktuální. Věnuje se jim průběžně odborná knižní i časopisecká literatura.1) Nadepsané otázky se v praxi... více
Obchodní právo 15.02.2007

Zajištění obchodních závazkových vztahů

Obecně se závazkovým vztahem již od dob římského práva rozumí právní pouto (vinculum iuris) dlužníka k jeho věřiteli. V moderní právní teorii se... více
Obchodní právo 14.02.2007

Veřejné zakázky malého rozsahu

Nový zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. července 2006, přinesl změny i v oblasti vymezení působnosti... více
Obchodní právo 25.01.2007

Leasing

Leasing, slovo převzaté z angličtiny, označuje situace, kdy na nájemní smlouvu mezi leasingovým pronajímatelem (dále "pronajímatel") a leasingovým... více
Obchodní právo 23.01.2007

Nabídka převzetí účastnických cenných papírů a kontrola spojování soutěžitelů

Důsledkem realizace nabídky převzetí účastnických cenných papírů dle § 183a a násl. zákona č.... více
Obchodní právo 24.01.2007

Novela zákona o živnostenském podnikání

Od 1. srpna 2006 došlo zákonem č. 214/2006 Sb. k významným změnám v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. více
Obchodní právo 19.12.2006

Právní povaha úkonů spojených s valnou hromadou

Vzdor více než patnáctileté účinnosti obchodního zákoníku a poměrně bohaté judikatuře v této... více
Obchodní právo 19.12.2006

Investiční fondy kvalifikovaných investorů

Technická novela zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, která nabyla účinnosti v květnu letošního roku, přinesla některé podstatné změny.... více
Obchodní právo 19.12.2006

Hospodářská soutěž a svobodná povolání

Svobodná povolání, mezi která se řadí zejména právní služby (notáři, advokáti), účetní služby (auditoři, daňoví poradci), zdravotnické profese... více
Obchodní právo 23.11.2006

Pojem úvěru a zásady úvěrování

Úvěr je současně pojem ekonomický i právní. Úvěrové vztahy můžeme definovat jako vztahy vznikající při návratném poskytování peněžních prostředků... více
Obchodní právo 26.10.2006

Svoboda usazování společností

Svoboda usazování1) je jednou ze čtyř základních svobod, které tvoří základ vnitřního trhu Evropského společenství. Tato svoboda je svobodou... více
Obchodní právo 28.09.2006

Smlouva o úvěru

V našem právním řádu je smlouva o půjčce upravena v občanském zákoníku a právní úprava smlouvy o úvěru je obsažena v § 497 až § 507 obchodního... více
Obchodní právo 31.08.2006

Nástroje obchodní politiky ES a ochranná opatření

Obchodní politika v rámci ES, jakož i používání zákonných nástrojů určených k regulaci... více
Obchodní právo 31.08.2006

Provizní ujednání

Ujednání o provizi je smluvním ustanovením pravidelně se vyskytujícím především ve smlouvách o obchodním zastoupení, smlouvě o zprostředkování či... více
Obchodní právo 27.07.2006

Státní podniky, majetek státu a veřejné zakázky

"Netřeba tu ani řešiti zásadní otázky, zda stát vůbec má míti soukromohospodářské podniky, ani... více
Obchodní právo 27.07.2006

Efektivnost smluvního obchodního práva

Při funkčním pojetí efektivnosti práva hledáme podstatu efektivnosti především v jeho funkčnosti. Jde o zjištění míry, jak se naplňují funkce práva,... více
Obchodní právo 29.06.2006

Činnost likvidátora jmenovaného soudem

Obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku, aniž by vyvíjely podnikatelskou činnost, či udržovaly svou dokumentaci v aktuálním stavu,1)... více
Obchodní právo 28.06.2006

Zadávání veřejných zakázek sektorovými zadavateli

Komplexní právní úprava systému soutěžního zadávání veřejných zakázek je v českém právu obsažena v... více
Obchodní právo 29.06.2006

Cena za dílo v obchodním právu

Cena za dílo je jedním z nejvýznamějších činitelů, ovlivňujících rozhodování subjektů zvažujících uzavření smlouvy o dílo. více
Obchodní právo 01.06.2006

Český kříženec dobrovolného a povinného rozhodčího řízení

Navazuji tímto na debatu o rozhodčím řízení v České republice, avšak z trochu jiného úhlu.... více
Obchodní právo 30.05.2006

Promlčení smluvní pokuty a úroků z prodlení

Obecně vzato, institut promlčení rozhodně nepatří k teoretickým právním institutům, které by byly pro praxi využitelné pouze výjimečně či v omezené... více
Obchodní právo 30.05.2006

Problémy s místem podnikání

Soukromé podnikání, které se u nás začalo rozvíjet po roce 1989, je nesporně zajímavá záležitost, která však s sebou stále přináší celou řadu... více
Obchodní právo 26.04.2006

Aplikace článku 88 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského společenství národními soudy

Právo veřejných podpor je integrální součástí... více
Obchodní právo 27.04.2006

Věcná působnost a rozdělení veřejných zakázek

Veřejnou zakázkou je zakázka,1) tj. plnění, které se uskutečňuje mezi zadavatelem2) a dodavatelem či dodavateli za účelem poskytnutí dodávek či... více
Obchodní právo 26.04.2006

Některé aspekty nové právní úpravy koncesí

V současné době je v Parlamentu ČR projednáván zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), který má do českého právního řádu... více
Obchodní právo 28.03.2006

Nekalé obchodní praktiky

Základním cílem zavedení směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2005/29/ES ze dne 11. května 2005, o nekalých obchodních praktikách vůči... více
Obchodní právo 22.02.2006

Vymáhání pohledávek z mezinárodní silniční přepravy

Nezanedbatelnou součást obchodní agendy českých soudů tvoří žaloby dopravců o zaplacení přepravného... více
Obchodní právo 26.01.2006

Limitace náhrady škody

Jedním z doposud diskutovaných a zatím nevyřešených problémů českého obchodního práva de lege lata je přípustnost sjednání limitace náhrady škody. V... více
Obchodní právo 26.01.2006

Podnikání zahraničních osob prostřednictvím jejich podniku a organizační složky podniku v České republice

Podnikání zahraničních osob na území České... více
Obchodní právo 21.12.2005

Veřejná podpora při restrukturalizaci ocelářského průmyslu

Dokončení restrukturalizace ocelářství v nových členských státech EU a plná integrace příslušných... více
Obchodní právo 22.12.2005

Kdo je dědicem firmy

Od nabytí účinnosti obchodního zákoníku nepanuje v odborné literatuře názorová jednota na vymezení obsahu výrazu "dědic" v § 11 odst. 5 obchodního... více
Obchodní právo 23.11.2005

Existující veřejná podpora v právu ES

Úprava existující veřejné podpory1) v právu ES vyvolává řadu otazníků a praktických problémů s dopady do vnitrostátního právního řádu. Její zakotvení... více
Obchodní právo 27.10.2005

Finanční leasing majetku z hlediska daně z příjmů

Pronájem, a to zejména finanční pronájem s následnou koupí najatého majetku - finanční leasing,... více
Obchodní právo 27.10.2005

Zvýhodnění zaměstnávání zdravotně postižených osob při zadávání veřejných zakázek

Rád bych navázal a do určité míry doplnil článek L. Jouzy,1) stran toho, jak je možné zohlednit při... více
Obchodní právo 30.09.2005

Nekalá soutěž po vstupu do EU

Evropská unie dosud nevytvořila ucelenou úpravu nekalé soutěže. Komunitární právo je však oblastí velmi dynamickou, proto nelze vyloučit, že za... více
Obchodní právo 30.09.2005

Nové možnosti pro uplatňování aktivní soutěžní politiky

V období prohlubující se globalizace získává stále více soutěžních problémů mezinárodní charakter a... více
Obchodní právo 31.08.2005

Aplikace § 107 odst. 3 občanského zákoníku v obchodněprávních vztazích

Jednou z otázek, která si udržuje svoji aktuálnost, je i otázka aplikace § 107 odst. 3 občanského... více
Obchodní právo 31.08.2005

Použití obchodních doložek INCOTERMS 2000 v kupní smlouvě

Při určení práv a povinností smluvních stran z kupní smlouvy se lze v národním i mezinárodním... více
Obchodní právo 31.08.2005

Účinky zrušení vyloučení z družstva mimo odvolací lhůtu

Bytová družstva častěji než dříve začala využívat institutu vyloučení člena z bytového družstva,... více
Obchodní právo 31.08.2005

Osoby oprávněné domáhat se vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady společnosti

Právní úprava v § 131 obchodního zákoníku uvádí v... více
Obchodní právo 28.07.2005

Obchodní podmínky v českém a německém právu

Obchodními podmínkami se obvykle rozumí soubor pravidel upravujících obecnou problematiku spojenou s uzavíráním určitých typů smluv nebo s obchodním... více
Obchodní právo 27.07.2005

Nový zákon o veřejně soukromých partnerstvích

Souběžně s přípravou nového zákona o veřejných zakázkách se připravuje i zákon o veřejně soukromých partnerstvích (koncesní zákon nebo též zákon o... více
Obchodní právo 28.07.2005

Význam obchodných zvyklostí

O. Ovečková obchodné zvyklosti charakterizuje ako "pravidlá správania, ktoré sa postupne vyvíjali v trhovom hospodárstve v jednotlivých... více
Obchodní právo 23.06.2005

Přiznání postavení účastníka řízení plně v pravomoci antimonopolního úřadu

Cílem činnosti antimonopolního úřadu je ochrana fenoménu soutěže, nikoliv ochrana jednotlivých... více
Obchodní právo 23.06.2005
  Celkem nalezeno: 310.
 
<<Začátek    <Předchozí Zobrazuji: 97 - 144. Další>    Konec>>
reklama

Žebříčky NejčtenějšíaNejoblíbenější

reklama
reklama