reklama

Pravniradce - Právní rádce - rubrika: Finanční právo

Monokratické postavení ředitele

Pro dohled nad činností a hospodařením finančních institucí více
Finanční právo 25.08.2004

Finanční a komoditní derivát

Není žádným tajemstvím, že jedním z největších fenoménů finančního sektoru posledních let je obrovský nárůst objemu obchodů s deriváty.1) Rovněž není... více
Finanční právo 23.07.2004

Koncepcia daňovej reformy

Nový daňový systém platný od 1. 1. 2004 má za cieľ odstrániť nedostatky a deformácie v daňovom práve. Cieľom je zdaňovať všetky druhy príjmov a... více
Finanční právo 23.06.2004

Omezení plateb v hotovosti

Poslanecká sněmovna i senát schválily vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve... více
Finanční právo 22.06.2004

Vyhláška ČNB o bankovním platebním styku

ČNB stanoví vyhláškou způsob provádění platebního styku mezi bankami, zúčtování na účtech u bank a technické postupy při opravném zúčtování, a to... více
Finanční právo 26.04.2004

Daň z převodu nemovitostí

Dnem 1. ledna 2004 nabyla účinnosti již třiadvacátá novela zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. více
Finanční právo 28.04.2004

Penzijní připojištění je "mimo zákon"

Abych náhodou nevyvolal poplašnou zprávu, hned na začátku upřesňuji, že mi sice jde o české penzijní připojištění se státním příspěvkem, ale... více
Finanční právo 24.03.2004

"Zvláštní povolení" a spotřební daň

Dne 1. 1. 2004 nabyl účinnosti zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jehož některá ustanovení jsou účinná již ode dne vyhlášení, tj. od 24.... více
Finanční právo 24.03.2004

Zdaňování zpevněných ploch daní ze staveb

Přístup ministerstva financí se značně rozchází s pohledem různých krajských soudů v otázce zdaňování zpevněných ploch v uzavřených areálech podniků... více
Finanční právo 25.02.2004

Limity krytí škod na zdraví a majetku

Jaké limity nahradí dosud "neomezené" krytí škod na zdraví a majetku při pojištění odpovědnosti za provozu motorových vozidel? více
Finanční právo 22.01.2004

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla před vstupem ČR do EU

Ke dni vstupu ČR do EU musí být stávající zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla plně v... více
Finanční právo 27.10.2003

Pojištění odpovědnosti statutárních orgánů

Ministerstvo financí je často žádáno o metodické stanovisko k uznatelnosti placeného pojištění odpovědnosti statutárních orgánů pro daň z příjmů... více
Finanční právo 27.10.2003

Sociální systém - prostor pro experimenty politiků

Reforma veřejných financí je skloňovaná ve všech pádech, posuzovaná laicky i... více
Finanční právo 23.09.2003

Zdaňování studentů

Problém zdaňování studentů spočívá obvykle v tom, jak je nejvhodněji zdaňovat u dohod o provedení práce a jaký je rozdíl... více
Finanční právo 25.08.2003

Novela trestního zákona

Poslanci v prvním čtení podpořili senátní návrh novely trestního zákona č. 140/1961 Sb., která směřuje k potírání domácího... více
Finanční právo 23.07.2003

Nucená správa v družstevní záložně

Institut nucené správy v družstevních záložnách upravuje zákon č. 87/1995 Sb. jako zvláštní druh správního řízení v... více
Finanční právo 21.07.2003

Pojišťování v EU na základě práva zakládat pobočky a svobody poskytovat služby

S postupným přizpůsobováním našeho národního práva právu EU se hovoří o tzv. principu "jednotného... více
Finanční právo 23.05.2003

Platební výměry v daňovém řízení

Správce daně platovým výměrem stanovuje daňovou povinnost daňovému subjektu. Dodatečným platebním výměrem pak doměřuje daňovou povinnost oproti... více
Finanční právo 22.04.2003

Konzervace genetických zdrojů

Poslanci schválili nový zákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství, jenž upravuje... více
Finanční právo 25.03.2003

Důchodové pojištění

Sociální pojištění, bez ohledu na konkrétní formu, má u nás dlouhou tradici. Pro současnost je významné, že již v předminulém století bylo u nás (v... více
Finanční právo 26.03.2003

Směnečný peníz v ECU, EURO, SDR a xenoměnách

V následujícím textu budu diskutovat otázky spojené s určením směnečného peníze a emitováním směnek v ECU, EURO, SDR a xenoměnách v souladu s českou... více
Finanční právo 15.05.2003

Účinky zavedení nucené správy v družstevní záložně

Institut nucené správy v družstevních záložnách upravuje zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a... více
Finanční právo 15.05.2003

Financování soudních, rozhodčích nebo správních řízení

V průběhu loňského roku se na tuzemském finančním trhu objevil nový produkt, který již řadu let... více
Finanční právo 15.05.2003

Zastupování v daňovém řízení

Definice pojmu "daňové řízení" říká, že jím rozumíme právními předpisy stanovený postup účastníků řízení k zajištění realizace práv a závazků... více
Finanční právo 19.05.2003

Soukromé pojišťovnictví před a po vstupu ČR do EU

O vstupu České republiky do Evropské unie se vedou diskuse počínaje odbornými na nejrůznější témata... více
Finanční právo 19.05.2003

Pojistná smlouva - kam s ní?

Když se Neruda ve své povídce zabýval tím, co se starým slamníkem, ani si snad sám neuvědomoval, o jak nadčasový problém jde. Ne, že bychom dnes měli... více
Finanční právo 23.05.2003

Aktivní zušlechťovací styk

CELNÍ ZÁKON Povolení k použití režimu aktivního zušlechťovacího styku (dále "AZS") udělí na základě podané žádosti věcně a místně příslušný celní... více
Finanční právo 23.05.2003

Úchylky kapitálového trhu

Úchylky kapitálového trhu Podobenství mezi nedostatky kapitálového trhu a nemocí šílených krav se objevilo v mediálním obrazu české ekonomiky v pátek... více
Finanční právo 10.06.2003

Povinnost péče banky o svého dlužníka

Povinnost péče banky o svého dlužníka Jaký je právní vztah mezi komerční bankou a podnikem, který financuje? Má banka vůči svému dlužníkovi nějaké... více
Finanční právo 10.06.2003

Paušální daň

Paušální daň Nový prvek v naší daňové soustavě - paušální daň - zatím nedoznal přílišného rozšíření ani širšího odborného ohlasu. Zavedení paušální... více
Finanční právo 10.06.2003

Osoba samostatně výdělečně činná

Osoba samostatně výdělečně činná PODTITULEK: Účast na důchodovém a nemocenském pojištění Osoby samostatně výdělečně činné (dále jen "OSVČ") jsou, co... více
Finanční právo 10.06.2003

Životní pojištění

Životní pojištění PODTITULEK: Daňové úlevy Daňové úlevy pro komerční životní pojištění jsou směrovány na pojistné produkty, které jsou obdobné jako v... více
Finanční právo 10.06.2003

Převod pozemků

Ministerstvu financí vypracovalo návrh zákona, jímž se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a její vystupování v právních vztazích a... více
Finanční právo 10.06.2003

Postavení ručitele v daňovém řízení

Postavení ručitele v daňovém řízení Ustanovení § 57 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, upravuje... více
Finanční právo 10.06.2003

Vedení devizových účtů u družstevních záložen a jejich pojištění

Vedení devizových účtů u družstevních záložen a jejich pojištění Je samozřejmostí, že banka,... více
Finanční právo 10.06.2003

Pravomoci úřadu k záložnám

Tato úprava byla pod tlakem katastrofálních událostí z podzimu roku 1999, kdy se družstevní záložny dostávaly do stavu úpadku téměř masově, a hrozilo... více
Finanční právo 13.06.2003

Účel státního dozoru

Účel státního dozoru nad družstevními záložnami lze tudíž vymezit jako ochranu oprávněných zájmů členů družstevních záložen. Státní dozor, stejně tak... více
Finanční právo 13.06.2003

Personální zajištění dozoru

Problematika střetu zájmů zaměstnanců Úřadu je zákonem vymezena velmi stručně a zcela nedostatečně. Ani novela zákona o spořitelních a úvěrních... více
Finanční právo 13.06.2003

Právní úprava dozoru

Problematikou právní úpravy státního dozoru nad družstevními záložnami jsem se v v nedávné minulosti již zabýval1). Dne 1. 5. 2000 nabyl účinnosti... více
Finanční právo 13.06.2003

Daňové zatížení neziskových organizací

ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB V obecném významu pojem neziskový sektor představuje širokou škálu občanských organizací a iniciativ, vyvíjejících... více
Finanční právo 13.06.2003

Nezávislost centrální banky

právo ČR a právo ES Projednávání novely zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, otevřelo znovu otázku postavení této instituce v soustavě... více
Finanční právo 13.06.2003

Solidarita v důchodovém pojištění

Pojednání se nebude dotýkat ustanovení § 438 a následujících, případně § 511 zákona č. 40/1964 Sb. (obč. zák.), v platném znění, ani poněkud... více
Finanční právo 13.06.2003

Minimální výše není výhrou

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA Nová právní úprava pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, obsažená v zákoně č. 168/1999 Sb., o pojištění... více
Finanční právo 13.06.2003

Cena majetku

Pro stanovení dědické daně je důležité přesné stanovení hodnoty pozůstalého majetku. Jeho oceňování se řídí zákonem předepsanými pravidly. Do ceny... více
Finanční právo 13.06.2003

Zákonné zástavní právo finančního úřadu

DANĚ Hlavním posláním finančních úřadů je správa daní a poplatků. Zákonodárce jim v rámci jejich činnosti svěřuje mj. i vymáhání dlužných daní a... více
Finanční právo 13.06.2003

Pokuty ve finančním právu

Pokuty řadíme mezi sankční platby. Jsou příjmem veřejných rozpočtů - státního rozpočtu, rozpočtu obcí a okresních úřadů. Sankce je součást právní... více
Finanční právo 13.06.2003

Státní dozor nad záložnami

družstevní záložny Nedávno se několik družstevních záložen dostalo do finančních obtíží, což vyvolalo obavy veřejnosti. Zazněly i výroky, že... více
Finanční právo 13.06.2003

Daňová a pojišťovací práva

CIZÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍCI Samostatnou otázkou navazující na problematiku právního režimu zaměstnávání cizinců na území České republiky je specifická... více
Finanční právo 13.06.2003
  Celkem nalezeno: 99.
 
<<Začátek    <Předchozí Zobrazuji: 52 - 99.  
reklama

Žebříčky NejčtenějšíaNejoblíbenější

reklama
reklama