reklama
reklama
Články autora
21. 3. 2012

Koncentrační zásada ve správním řízení

Zásada uvedená v názvu této rozvahy není správnímu řízení vlastní a tradičně se vyskytuje jako výjimka z pravidla. Autorita dnes často citovaná...
26. 7. 2011

Opatření proti nečinnosti a fikce rozhodnutí

Není zajisté třeba zdůrazňovat, že nečinnost orgánů veřejné správy, potažmo veřejné moci vůbec, představuje jeden z mimořádně negativních jevů,...
23. 2. 2011

Právo na informace a ochrana osobních údajů

Bylo by jistě "porter de l'eau a la riviere", tedy nošením dříví do lesa, obsáhle vysvětlovat, že obě práva obsažená v titulku článku patří k...
26. 1. 2011

Recenze

Závazky ze smluv a jejich právní režim (se zvláštním zřetelem na evropskou kolizní úpravu) Masarykova univerzita v Brně vydala v roce 2010 v...
21. 4. 2010

Zpracování informací veřejnými sbory

Veřejné sbory jsou orgány, jejichž úkolem je v první řadě chránit takzvané policejní statky před nebezpečím a poruchami a udržovat, případně...
28. 5. 2009

Hejtman kraje v krizovém řízení

Hejtman kraje se má podílet na řešení všech krizových stavů. Ačkoliv si k tomu nutně bude na pomoc přibírat odborníky a jednotlivé úkoly bude...
26. 6. 2008

Svobodný přístup k informacím

Když byl před deseti roky předložen návrh zákona o svobodném přístupu k informacím, měl se tím konečně splatit dluh zákonodárce vůči Listině...
20. 12. 2007

Rozhodování sporů orgány veřejné správy

Mezi charakteristické funkce veřejné správy nepochybně nepatří rozhodování sporů mezi navzájem si nepodřízenými subjekty ohledně nároků...
23. 7. 2007

Řízení o rozkladu

Budeme-li k tomu, aby se nějaký institut stal tradičním, považovat za dostatečnou dobu skoro čtyřiceti let, můžeme označit institut rozkladu za...
22. 11. 2006

Působnost správního řádu

Snad ve všech charakteristikách správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), od prvních obecných hodnocení, až po pozdější obsáhlé komentáře a...
23. 2. 2006

Ochrana soukromí ve správním řádu

Konstatování, že soukromí může být v tzv. horizontálních vztazích dotčeno pouze na základě zákona a v jeho mezích, platí v plném rozsahu také...
30. 9. 2005

Recenze

Kolektiv autorů předkládá poměrně širokému okruhu skutečných nebo potenciálních zájemců komplexní přehled dvou, na první pohled těch...
21. 9. 2004

Nová úprava ochrany osobních údajů

Stalo se jistou módou hovořit o euronovelách zákonů tam, kde jen dochází k implementaci příslušných acquis communautaire, zejména směrnic, resp....
27. 10. 2003

Legislativa a jiná zmatení

Stalo se módou do nepravostí tepat a používat přitom květnatá a neotřelá slova. Leckdy ovšem bez znalostí na úrovni...
1 2
reklama