Od července letošního roku již mohou úspěšní žadatelé o podporu z Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme), respektive jeho podprogramu Leonardo da Vinci, začít realizovat odborné stáže v zahraničních firmách, institucích a vzdělávacích organizacích.

Leonardo da Vinci klade důraz na účast MSP

Mezi cíle programu Leonardo da Vinci v oblasti vzdělávací mobility patří zvyšování zajímavosti odborného vzdělávání pro zaměstnavatele nebo zlepšování kvality a počtu odborných stáží. Znamená to, že v průběhu let 2007-2013 umožní program každým rokem absolvovat stáž v zahraniční firmě nebo instituci více než 80 000 zájemcům.

Do programu Leonardo da Vinci se mohou zapojit účastníci vzdělávacích kurzů v rámci počáteční odborné přípravy, absolventi škol, zaměstnanci relevantních organizací, školitelé, učitelé, ale také poradci pro volbu povolání a vzdělávání. Důraz je kladen na podporu účasti pracovníků malých a středních podniků.

V rámci programu Leonardo da Vinci je možné žádat o finanční podporu projektů s tímto zaměřením:

1) Mobilita osob - jedná se o stáže v zahraničních podnicích nebo vzdělávacích institucích pro studenty, absolventy, osoby na trhu práce, školitele, učitele nebo poradce.

2) Multilaterální projekty - jedná se o projekty zaměřené na vývoj a přenos inovací.

3) Tematické sítě.

4) Doprovodné aktivity.

Program, do kterého je zapojeno celkem 31 zemí (kromě 27 členských států EU se jedná o Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Turecko), je řízen na národní bázi. V Česku spadá Národní agentura evropských programů pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a jsou zde vybírány úspěšné projekty na základě vyhlášených výzev.

Uspěly i firmy a pobočky Hospodářské komory ČR

Na základě letošní Všeobecné výzvy k předkládání návrhů projektů pro rok 2007 vyhlášené českou Národní agenturou evropských programů bylo schváleno celkem 178 projektů v souhrnné hodnotě 3,18 milionu Kč. Nejvíce úspěšných projektů - 120 - budou realizovat školy pro studenty; tyto projekty reprezentují celkovou hodnotu téměř 2 miliony Kč. Zhruba 600 tisíc Kč se rozdělí mezi projekty zacílené na absolventy škol a osoby na trhu práce, stejná částka připadne na projekty týkající se dalšího profesního vzdělávání a rozvoje školitelů, učitelů a poradců.

Mezi úspěšnými žadateli o podporu z programu Leonardo na Vinci jsou i subjekty z podnikatelské sféry. Se svými projekty uspěly kromě soukromých vzdělávacích institucí například Okresní Hospodářská komora Hodonín, Hospodářská komora Jihlava nebo firmy Quinn Hotels Praha, NorthCom, CC Systems, Centre for Modern Education (CZ), Pramaz, EC - Employment Consulting, nebo ARS TIGNARIA.

Vzhledem k deklarované podpoře účasti malých a středních podniků v programu to z celkového počtu 178 schválených projektů není příliš mnoho, na druhou stranu je třeba mít na paměti, že firemní stáže v rámci programu absolvují účastníci všech projektů. I tak si však lze do budoucna přát, aby se podíl podnikatelů mezi úspěšnými žadateli zvyšoval.

Zájemci o zapojení do programu Leonardo da Vinci v roce 2008 by měli počátkem příštího roku bedlivě sledovat internetové stránky Národní agentury evropských programů (www.naep.cz) a po vyhlášení výzvy předložit svůj projekt zpracovaný podle publikované Příručky pro žadatele.

Michal Kadera

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU

Související