Pracovní právo se svou povahou řadí do oblasti soukromého práva, pro které je základním znakem rovnost subjektů. Zaměstnavatel vás proto nesmí donucovat k praktikám, které jste uvedla ve svém dotazu. V žádném případě nic podobného nepodepisujte.

Doporučuji vám obrátit se na místně příslušný inspektorát práce. Podle zákona o inspekci práce č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce“), mohou inspektoráty práce ukládat pokuty. Na váš případ by se dalo aplikovat ustanovení § 11 zákona o inspekci práce, který upravuje přestupky na úseku rovného zacházení – zaměstnavateli může být uložena pokuta až 400.000,- Kč, pokud zaměstnance diskriminuje nebo pokud postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že se zákonným způsobem domáhal svých práv a nároků vyplývajících z pracovněprávních vztahů.

Pokud by vám zaměstnavatel pohrozil jinou těžkou újmou spočívající v hrozbě způsobení škody nebo vážné újmy na cti či pověsti, mohla by být naplněna i skutková podstata trestného činu vydírání podle ustanovení § 235 odst. 1 trestního zákona, v platném znění.

Související