Rada schválila závěry k profesní a geografické mobilitě a k volnému pohybu pracovních sil v rámci Evropské unie. Členské státy, které dosud uplatňují přechodná období, byly vyzvány, aby zvážily jejich další aplikaci. Závěry ocenily význam mobility pracovníků pro naplňování potřeb trhů práce a zvyšování konkurenceschopnosti Evropské unie, mimo jiné vyzdvihly význam evropských iniciativ, jako jsou např. legislativa v oblasti koordinace systémů sociálního zabezpečení, systém Eures nebo Evropský rámec kvalifikací.

Diskuse se věnovala hlavně dalšímu usnadňování přechodů na trhu práce, podpoře investic a tvorbě pracovních míst. Ministři se soustředili na otázku, jak zajistit, aby krátkodobá opatření, přijímaná v reakci na současnou krizi, nekolidovala s dlouhodobými cíli Lisabonské strategie, neohrožovala jednotný vnitřní trh a dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Předsednictví varovalo před protekcionistickými opatřeními a ekonomickým nacionalismem. "Je třeba zachovat principy jednotného trhu a vyhnout se přelévání negativních dopadů do ostatních zemí,“ uvedl ministr práce a předseda Rady
Petr Nečas.

Kromě Klíčových poselství Rada schválila rovněž Společnou zprávu o zaměstnanosti a Společnou zprávu o sociální ochraně. Dosáhla politické dohody o specifických doporučeních k politikám zaměstnanosti členských států a shodla se na obecném
přístupu k Hlavním směrům zaměstnanosti. V závěrech Rady ke sdělení Komise "Nové dovednosti pro nová povolání", které Rada také schválila, je zdůrazněno, že zvyšování kvalifikací a poskytování kvalitního vzdělání všem občanům, má zásadní význam jak pro oživení hospodářského růstu Evropské unie, tak pro její dlouhodobý růstový potenciál a konkurenceschopnost. Předvídání budoucích kvalifikačních potřeb trhu práce je nutné aplikovat na úrovni regionální, národní i na úrovni Evropské unie.

Jednou z priorit českého předsednictví je rodinná politika. Předsednictví proto připravilo zprávu o pokroku projednávání návrhu revize směrnice o ochraně těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň po porodu a kojících zaměstnankyň. O hlavních problematických bodech návrhu se vedla politická debata. Předsednictví podalo rovněž stručnou informaci o projednávání revize směrnice o pracovní době během neformálních trialogů s Evropským parlamentem a s Evropskou komisí.

Související