Základními podmínkami pro vznik práva na dovolenou za kalendářní rok je jednak nepřetržité trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli a druhou podstatnou podmínkou je výkon práce alespoň 60 dnů v kalendářním roce. Netrvá-li pracovní poměr k témuž zaměstnavateli nepřetržitě po celou dobu kalendářního roku, vzniká při splnění podmínky odpracování 60 dnů nárok na poměrnou část dovolené za kalendářní rok, v rozsahu 1/12 dovolené za kalendářní rok za každý kalendářní měsíc trvání pracovního poměru k zaměstnavateli. Ve vašem případě tato podmínka splněna nebyla.

Vznikl vám však nárok na dovolenou za odpracované dny v délce 1/12 dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. V případě, že jste odpracovala 42 dnů, máte nárok na dovolenou za odpracované dny v rozsahu 2/12 dovolené za rok 2008.

Související