Váš zaměstnavatel má právo vám nabídnout pracovní smlouvu na dobu určitou maximálně na dobu 1 roku po té, co již jeden rok jste u něho zaměstnána. Tím, že vám nabízí pracovní poměr na dobu určitou na dobu delší než 1 rok, nemá oporu v zákoně. Podmínky vzniku pracovního poměru na dobu určitou jsou upraveny v ustanovení § 39 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). Podle § 39 odst. 1 zákoníku práce pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, nebyla-li výslovně sjednána doba jeho trvání.

Ve vašem případě bude rozhodujícím ustanovení § 39 odst. 2 zákoníku práce, podle něhož je trvání pracovního poměru mezi týmiž účastníky možné sjednat celkem na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru; to platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi týmiž účastníky. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba alespoň 6 měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky se nepřihlíží.

Výjimky z ustanovení § 39 odst. 2 zákoníku práce jsou upraveny v ustanoveních § 39 odst. 3 až 6 zákoníku práce, ale ve vašem případě se neuplatní. Pokud po vašem ročním pracovním poměru u vašeho zaměstnavatele neuplynula lhůta 6 měsíců, může vám být pracovní smlouva na dobu určitou prodloužena maximálně o další rok. Zvažte proto, jestli chcete zůstat u současného zaměstnavatele nebo zda si vybrat zaměstnavatele nového, se kterým se dohodnete na pracovní smlouvě na dobu neurčitou.

Související