Vaše právo na odstupné nezaniklo a nadále trvá. Podle § 203 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“) platí, že neuplatní-li dlužníkův zaměstnanec pracovněprávní pohledávku uvedenou v § 169 odst. 1 písm. a) v jiné výši, pokládá se jeho pohledávka za uplatněnou ve výši vyplývající z účetnictví dlužníka nebo z evidence vedené podle zvláštního právního předpisu.

Podle § 203 odst. 4 insolvenčního zákona pak platí, že neuspokojí-li insolvenční správce pohledávky podle odstavce 1 (tj. § 203 odst. 1 insolvenčního zákona) v plné výši a včas, může se věřitel domáhat jejich splnění žalobou podanou proti insolvenčnímu správci.

Doporučuji vám, abyste nejprve sdělil insolvenčnímu správci, že váš nárok na odstupné nadále trvá. Pokud však se rozhodnete uplatnit svoje právo žalobou, určitě kontaktujte nejdříve před tímto krokem naší nebo jinou advokátní kancelář.

Související