První fáze projektu skončila v červnu 2008, řešen byl zatím v osmi krajích. Zahájení druhé fáze předpokládá ministerstvo v červenci. Kromě Prahy se tentokrát projekt rozšíří do všech krajů.

Systémový projekt ministerstva školství UNIV (Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol) přináší do systému dalšího vzdělávání v ČR nový princip uznávání těch dovedností a znalostí, které uchazeči o zvýšení kvalifikace nabyli sami během života, a to i mimo školu. Díky nově vytvářeným mechanismům budou v sítích zapojených škol tyto dovednosti zájemcům ověřeny podle tzv. hodnoticích standardů. Vyškolené týmy pedagogů zároveň vytvoří modulové vzdělávací programy, které následně uchazečům umožní rychle a levně doplnit jen ty kompetence, které jim chybí k uplatnění na trhu práce.

Podle vyjádření ministerstva školství bude v ČR vzhledem k rychlému rozvoji technologií koncept, kdy se dospělý vzdělává po celý život, do budoucna nezbytný. Kvalifikovaných zaměstnanců je už nyní nedostatek. Účast české dospělé populace na dalším vzdělávání je přitom podle statistik nedostatečná - z dospělé populace se vzdělává pouze 5,7 % dospělých (věková kohorta 25 - 64 let), zatímco ve „starých“ zemích EU činila průměrná účast 11,3 %.

Projekt UNIV umožní využít ke vzdělávání dospělé populace materiální i personální kapacity středních škol. Ty se z institucí poskytujících počáteční vzdělávání promění v centra celoživotního učení, ve kterých bude kvalifikovaně realizována široká paleta programů dalšího vzdělávání. „Toto je jedna z možných „ideálních“ variant dalšího rozvoje škol, kterou právě projekty UNIV2 nabízejí,“ konstatovalo MŠMT. Konkrétně má projekt UNIV pokračovat navazujícími a provázanými projekty UNIV2 KRAJE a UNIV2 SYSTÉM. Ty budou realizovány i v krajích, kde zatím sítě škol vytvářeny nebyly, tedy v Královéhradeckém, Jihomoravském, Plzeňském, Středočeském a na Vysočině. Oba projekty mají již realizovaný projekt UNIV obsahově prohloubit a rozvinout, v rámci sítí škol mají vznikat i koordinační centra celoživotního učení.

V současné době probíhají ze strany řešitelů přípravná jednání pro spuštění projektu UNIV2 v jednotlivých regionech. Podle Jakuba Stárka, ředitele odboru dalšího vzdělávání MŠMT ČR, má projekt UNIV2 ze strany krajů silnou podporu. „Vzhledem k věcnému charakteru a významnému přínosu tohoto tématu je nasnadě, že podpora "UNIVům" bude v krajích zachována,“ reagoval Stárek i po loňských komunálních volbách, které přinesly zásadní změny ve vedení krajů. Ani následná hospodářská recese podle J. Stárka odstartování druhé fáze projektu UNIV neohrozí. „Projekt UNIV není výslovnou součástí jakéhokoli „balíčku opatření“, nicméně z Národního protikrizového plánu vyplývá, že má být dopracována Národní soustava kvalifikací a uplatňován koncept celoživotního učení...,“ konstatuje Jakub Stárek. Projekty UNIV 2 se přitom podle něho zaměřují právě na tuto oblast (pilotní ověření standardů, které budou obsaženy v NSK; přeměna škol v centra celoživotního učení, nabízení vzdělávacích programů dalšího vzdělávání, činnost autorizované osoby v souvislosti s NSK apod.).

Projekt UNIV označuje J. Stárek za jeden z klíčových projektů, který implementuje některá opatření uvedená ve Strategii celoživotního učení. Na předchozí projekt budou navazovat dva nové projekty – UNIV 2 KRAJE (přeměna škol v centra celoživotního učení) a UNIV 2 SYSTÉM (podpora procesů uznávání). Oba projekty budou spolufinancovány z evropských prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu. „Projekt UNIV 2 KRAJE je v současné době ve schvalovacím procesu, předpokládáme jeho spuštění v červenci 2009. Projekt UNIV 2 SYSTÉM je v přípravné fázi a bude pokrývat celou ČR,“ potvrdil aktuálně Jakub Stárek.

Řešitelem projektu UNIV je Národní ústav odborného vzdělávání Praha. Pokud jde o věcné nastavení navazujících projektů UNIV2, mají se stále zaměřovat na odborné školy. Co do úrovně stupně vzdělání (nematuritní obory a obory maturitní) budou se projekty vázat na Národní soustavu kvalifikací (a projekt NSK2), kde jsou hodnoticí standardy pro jednotlivé kvalifikace vytvářeny. Projekt UNIV byl zatím řešen pouze na úrovni učňovských oborů. „V době, kdy budou schváleny první sady kvalifikačních standardů na úrovni maturity, bude se projekt věnovat i jim,“ dodává k tomu ministerstvo.
Finanční rámec nadcházejících projektů představuje rozsah 450 milionů Kč pro UNIV2 SYSTÉM a 300 milionů Kč pro UNIV2 KRAJE. Tyto projekty jsou naplánovány na období 3,5 roku s tím, že bude systémově navázáno projektem UNIV3.

Bližší informace o projektu UNIV poskytnou:
PhDr. Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu UNIV, NÚOV, tel: 724652223 jana.bydzovska@nuov.cz  
PhDr. Helena Marinková, PhD., obsahový manažer projektu UNIV, NÚOV, tel: 724652224 helena.marinkova@nuov.cz  

Související