Zaměstnavatel může využívat kamerových systémů zejména ke kontrole na pracovišti, k zajištění bezpečnosti na pracovišti a za účelem splnění jeho povinnosti sledovat dodržování zásad bezpečnosti práce na pracovišti. Výkon jeho práv by v žádném případě neměl zasahovat do soukromí zaměstnanců či jinak porušovat jejich práva, neměla by jím být snižována lidská důstojnost a neměl by být v rozporu s dobrými mravy, což znamená, že instalace kamerového systému např. na toaletách a ve sprchách je nepřípustné, a že zaměstnanci by měli být předem vždy o instalaci kamerového systému informováni předem.

Důležité také je, jaký kamerový systém zaměstnavatel používá. Pokud se jedná o kamerový systém, který pouze sleduje dění na pracovišti a nepořizuje o něm záznam, je zaměstnavatel povinen tento systém využívat v souladu se shora uvedenými zásadami a dalšími zásadami dle pracovního a občanského práva. Pokud má zaměstnanec pocit, že zaměstnavatel vykonává svá práva šikanózním způsobem, že zasahuje do soukromí zaměstnanců atd., může se obrátit se svojí stížností na místně příslušný inspektorát práce.

Jiný řežim ale platí, pokud zaměstnavatel nainstaluje kamerový systém, který zároveň pořizuje záznam o dění na pracovišti. Provozování takového kamerového systému považováno za zpracování osobních údajů, které musí být v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Zaměstnavatel musí zejména zaregistrovat provozování takového kamerového systému u Úřadu pro ochranu osobních údajů a stanovit rozsah a účel jeho užívání. Po určité době od pořízení záznamu je pak zaměstnavatel povinen tento záznam zlikvidovat. Pokud v tomto případě zaměstnavatel porušuje své povinnosti, může se zaměstnanec se svojí stížností obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který po zjištění pochybení na straně zaměstnavatele, zejména v případě, kdy zaměstnavatel provozuje kamerový systém nad rámec stanoveného účelu, může zaměstnavateli udělit pokutu až do výše několika milionů korun.

Související