Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně zvýšil o 58,3 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se přitom snížil o 19,0 tis. osob. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně vzrostla o 1,1 procentního bodu.

Zaměstnanost

Předběžné výsledky za 1. čtvrtletí 2009 potvrzují negativní vliv poklesu výkonnosti ekonomiky na úroveň celkové zaměstnanosti, když se průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, snížil proti 4. čtvrtletí roku 2008 o 53,9 tis. osob, tj. o 1,1 %.

Počet osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním dosáhl za 1. čtvrtletí v průměru celkem 4 946,8 tis., tj. o 11,6 tis. méně než v 1. čtvrtletí roku 2008 a meziročně poklesl o 0,2 %. Pozvolný nárůst počtu zaměstnaných osob v roce 2008 byl převýšen významným snížením počtu zaměstnaných osob v 1. čtvrtletí roku 2009. Převážná část byla zaměstnána na plný úvazek, podíl částečných úvazků byl v civilním sektoru 5,4 %.

Počet zaměstnanců vč. členů produkčních družstev se snížil proti 1. čtvrtletí 2008 o 39,0 tis. na 4 123,8 tis. a jejich podíl na celkové zaměstnanosti činil 83,4 %. Počet podnikatelů v hlavním zaměstnání vč. pomáhajících rodinných příslušníků se proti srovnatelnému období roku 2008 naopak zvýšil o 25,7 tis. na 823,0 tis. a jejich podíl na celkové zaměstnanosti se proti minulému roku zvýšil o 0,6 procentního bodu na 16,6 %.

V 1. čtvrtletí 2009 se dále prohloubil propad zaměstnanosti v sekundárním sektoru (průmysl včetně stavebnictví), když meziroční úbytek počtu pracujících v něm činil 50,3 tis. Ve zpracovatelském průmyslu se počet zaměstnaných osob dokonce snížil o 61,3 tis. Nadále klesal počet pracujících osob v primárním sektoru (úbytek 11,4 tis. osob). Meziroční pokles celkové zaměstnanosti snížil nárůst počtu zaměstnaných osob v terciárním sektoru (všechna odvětví služeb včetně dopravy) o 50,1 tis.

Míra zaměstnanosti (podíl počtu osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním ve skupině 15-64letých) dosáhla 65,6 % a ve srovnání s 1. čtvrtletím 2008 poklesla o 0,5 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů se snížila o 0,8 procentního bodu na 74,2 %, míra zaměstnanosti žen poklesla o 0,4 procentního bodu na 56,8 %.

Nezaměstnanost

Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) očištěný od sezónních vlivů, se proti 4. čtvrtletí roku 2008 zvýšil o 65,9 tis. (tj. o 1,3 p.b.), což je rekordní nárůst počtu nezaměstnaných osob během jednoho čtvrtletí od začátku šetření v roce 1993.

Počet nezaměstnaných osob dosáhl 302,8 tis. (z toho 154,0 tis. žen) a v porovnání s 1. čtvrtletím roku 2008 se celkový počet nezaměstnaných zvýšil o 58,3 tis. V relativním vyjádření se jednalo o 23,8 %, přičemž v minulém čtvrtletí byl naopak zaznamenán meziroční pokles o 8,7 %. Meziroční růst nezaměstnanosti se projevil jak v ženské složce populace (o 18,9 tis.), tak především v mužské složce populace (o 39,3 tis.).

Počet osob nezaměstnaných jeden rok a déle se snížil proti 1. čtvrtletí 2008 o 19,0 tis. na 104,9 tis. a jejich podíl proti předchozím čtvrtletím se z poloviny všech nezaměstnaných snížil na 34,7 %. Nadále mimořádně vysoký podíl osob dlouhodobě bez práce zůstává ve skupině nezaměstnaných se základním vzděláním (53,7 % všech nezaměstnaných se základním vzděláním), ve skupině nezaměstnaných se středním vzděláním bez maturity je to již méně než třetina všech nezaměstnaných (32,9 %).

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO (ve věkové skupině 15-64letých) dosáhla 5,8 %, proti 1. čtvrtletí 2008 se zvýšila o 1,1 procentního bodu.

Odlišná metodika zjišťování se promítla do diference mezi výší obecné míry nezaměstnanosti (ILO) a míry registrované nezaměstnanosti MPSV. Tendence vývoje obou měr však byly shodné, míra registrované nezaměstnanosti MPSV dosáhla v 1. čtvrtletí hodnoty 7,0 %, tj. o 1,0 procentního bodu více než před rokem.

Nízkou míru nezaměstnanosti mají trvale vysokoškoláci (1,8 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (4,0 %). Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (21,9 %) a průměrná je v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity vč. vyučených (6,3 %).

Neaktivita

V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. V 1. čtvrtletí roku 2009 činil jejich počet 189,4 tis., tj. o 0,2 tis. méně než ve stejném období roku 2008. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je schopno nastoupit 52,4 tis., tj. necelá třetina z celé skupiny.

Související