Veškeré údaje vycházejí z podzimního sběru individuálních dat o přihlášených a přijatých na vyšší odborné školy a vysoké školy a z demografických údajů Českého statistického úřadu.

Od akademického roku 2004/05 se sledují všichni uchazeči, tedy i cizinci. Veškeré předkládané údaje o přijímacím řízení na VŠ se však (kvůli srovnání s předchozími lety) týkají pouze uchazečů českého státního občanství, kteří se hlásí ke studiu bakalářských a magisterských studijních programů (bez navazujících magisterských studijních programů).

Vyšší odborné školy

Na vyšší odborné školy se v roce 2008 ke studiu hlásilo celkem 16,7 tis. uchazečů, kteří podali 18,9 tis. přihlášek. Pouze 87,4 % z nich se k přijímacím zkouškám skutečně dostavilo (14,6 tis.). Ke studiu bylo přijato celkem 12,6 tis. uchazečů (z toho 9,9 tis. do denního studia), z nichž celkem 10,7 tis. ke studiu skutečně nastoupilo (do denního studia 8,2 tis.). Uchazeči, kteří maturovali v roce 2008, podali celkem 62,2 % přihlášek.
Každý uchazeč podal v průměru 1,1 přihlášky, jedinou přihlášku podalo 89,0 % uchazečů.
Největší zájem projevují uchazeči o ekonomické, zdravotnické a pedagogické obory. Nejúspěšnější jsou uchazeči hlásící se do humanitních a společenskovědních oborů, přírodovědných a právnických oborů (více než 90% úspěšnost), 90% úspěšnost vykazují obory technické a ekonomické. Nejméně úspěšní jsou uchazeči o studium oborů se zaměřením na umění a kulturu (66 %).
Od roku 2003/04 klesá počet přihlášek, přihlášených, přijatých a zapsaných uchazečů na vyšší odborné školy, přičemž nejvýraznější byl tento pokles mezi roky 2003/04 a 2004/05. K mírnému nárůstu opět došlo v roce 2007/08, kdy vzrostl počet přihlášených, přijatých i zapsaných. Tento nárůst byl způsoben zejména vyšším zájmem o dálkové formy studia, u denních forem byl stále patrný pokles. V letošním roce (2008/09) se počty oproti předchozímu roku opět snížily (počty přihlášek o 11 %, přihlášených o 4,5 %, přijatých o 7,6 % a zapsaných o 6,0 %).
Zapsaní uchazeči tvoří v porovnání s populací 19letých celkem 8,2 %. Zapsaní uchazeči do denního studia tvoří v porovnání s populací 19letých celkem 6,4 %. V porovnání s populací maturantů z roku 2008 tvoří zapsaní uchazeči celkem 11,9 %, zapsaní uchazeči do denního studia pak 9,2 %.
Devatenáctiletí tvořili v roce 2008/09 celkem 51,8 % všech studentů přijatých k dennímu studiu na VOŠ.
O studium na vyšších odborných školách mají zájem převážně ženy (74,2 % všech přihlášených), které tvoří i většinu přijatých (73,0 %) a zapsaných (71,7 %), což je ovlivněno především oborovou strukturou vyšších odborných škol (např. humanitní a společenské obory, ekonomika, pedagogika, zdravotnictví). Při přijímacím řízení byla úspěšnost mužů ve srovnání s úspěšností žen vyšší – u mužů dosáhla 88,7 % a u žen 85,4 %.

Vysoké školy

Ke studiu na vysoké školy se v roce 2008 hlásilo celkem 147,3 tis. uchazečů, kteří podali celkem 320,4 tis. přihlášek. K přijímacím zkouškám se dostavilo 92,4 % uchazečů, přijato jich bylo celkem 104,0 tis. (z toho 73,2 tis. do prezenčního studia), z nichž celkem 98,7 tis. uchazečů ke studiu skutečně nastoupilo (do prezenčního studia 69,3 tis.).
„Čerství“ maturanti tvořili celkem 41,9 % všech přihlášených, 47,5 % všech přijatých a 48,4 % všech zapsaných uchazečů; jejich úspěšnost činila 83,1 %.
Uchazeči, kteří maturovali v roce 2008, podali celkem 58,6 % přihlášek a tvořili 41,9 % přihlášených.
Oproti roku 2007/08 celkový počet přihlášených na vysoké školy vzrostl o 0,3 %, počet přijatých se zvýšil o 7 % a počet zapsaných o 6,5 %. Zapsaní uchazeči tvoří v porovnání s populací 19letých celkem 76,4 %. Zapsaní uchazeči do prezenčního studia tvoří v porovnání s populací 19letých celkem 53,6 % a v porovnání s populací „čerstvých“ maturantů 77,7 %.
V kategorii „čerstvých“ maturantů klesl počet přihlášených oproti roku 2007/08 o 1,3 %, počet přijatých vzrostl o 3,3 % a počet zapsaných se zvýšil o 3,2 %.
Jednu přihlášku podalo 50,4 % uchazečů, 19,9 % podalo dvě přihlášky ke studiu. Každý uchazeč podal v průměru 2,2 přihlášky, každý z „čerstvých“ maturantů podal průměrně 3 přihlášky ke studiu na VŠ.
Naprostá většina uchazečů se hlásí na veřejné vysoké školy (91,2 %). Soukromé vysoké školy přijaly celkem 16,3 tis. uchazečů, z nichž 14,9 tis. ke studiu nastoupilo.
Uchazeči se nejvíce hlásí ke studiu humanitních a společenskovědních oborů (29 %), ekonomických (28 %), technických (23 %) a pedagogických oborů (20 %).
Na vysoké školy se hlásí ve větší míře ženy (56,8 %), které tvoří také nadpoloviční většinu přijatých (53,1 %) i zapsaných (53,1 %). Muži jsou však při přijímacím řízení úspěšnější (83% úspěšnost ) v porovnání s ženami (71,4% úspěšnost3).
Drtivou většinu uchazečů o prezenční studium tvoří 19 a 20letí, v roce 2008 tvořili 19letí celkem 47,3 % přihlášených do prezenčního studia a 20letí tvořili 22,4 %.

Zdroj: ÚIV

Související