Pokud vám váš bývalý zaměstnavatel skutečně omylem zaplatil duplicitně mzdu, má právo na její vrácení a vy máte povinnost tuto částku zaměstnavateli vydat. Druhá, omylem vyplacená částka, byla tak totiž vyplacena za práci, kterou jste skutečně nevykonala, tj. mzda byla vyplacena bez faktického i právního důvodu. Na vaší straně tak došlo k bezdůvodnému obohacení, a proto máte povinnost plnění vydat. Nevydání takového plnění je důvodem pro právní vymáhání zaplacení předmětné částky, a to včetně úroků a případných nákladů soudního řízení. Tento spor by však měl být veden v rovině občanskoprávní, nikoliv jako trestní řízení.

Skutečnost, že se jednalo o duplicitně vyplacenou mzdu by vám měl zaměstnavatel prokázat. Vzhledem k dohodě o splátkách předpokládám, že se tak stalo. Pokud byla sepsána písemná dohoda o splátkách, obvykle součástí takové dohody bývá i uznání dluhu co do důvodu a výše. V tom případě by měl zaměstnavatel v event. soudním řízení silnou důkazní pozici; uvedená skutečnost však z vašeho dotazu nevyplývá.

V dané situaci doporučuji duplicitně vyplacenou mzdu bývalému zaměstnavateli vrátit.

Související