Výtky od Vašeho zaměstnavatele bych musel vidět osobně. Případ, o kterém píšete je upraven v ustanovení § 52 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). Podle tohoto ustanovení platí, že nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil.

Nízké pracovní hodnocení (např. 70 %) není výtkou ohledně neuspokojivých pracovních výsledků. Zaměstnavatel by Vás měl především písemně vyzvat k odstranění závad v plnění pracovních úkolů před podáním výpovědi z jeho strany, a následně vyhodnotit, zda jste takto vytýkané nedostatky v práci v přiměřené době odstranila, či nikoliv. Pokud Vás zaměstnavatel písemně nevyzval k odstranění závad v plnění pracovních úkolů a pokud Vaše nedostatky při plnění pracovních úkolů písemně nespecifikoval, nejednalo se o výtku podle § 52 písm. f) zákoníku práce, ale pouze o hodnocení. Takovéto „hodnocení“ nemůže být důvodem pro výpověď bez odstupného podle § 52 písm. f) zákoníku práce.

Související