Podle ustanovení § 52 písm. a), b), c) zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:

a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.

Podle § 67 zákoníku práce zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku.

Pro Váš případ je rozhodující, jakou výši mzdy máte stanovenou v pracovní smlouvě se zaměstnavatelem. Pokud částku 13.000 – 14.000 Kč, o nichž se zmiňujete, nemáte stanovenu v pracovní smlouvě, velmi těžko budete takovou výši mzdy prokazovat. Na Vašem místě bych se snažil se zaměstnavatelem o rozumný kompromis, zároveň bych se obrátil na místně příslušný inspektorát práce, jejichž působnost je stanovena v zákoně č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Související