Úvodem je nutné konstatovat, že z vašeho dotazu není zřejmé, v jaké konkrétní situaci se vaše maminka nyní nachází. Zákoník práce rozlišuje stav, kdy zaměstnanec nesmí podle lékařského posudku nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu (vydaných dle podmínek stanovených zákoníkem práce) nadále konat dosavadní práci např. pro onemocnění nemocí z povolání, a stav, kdy zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu (též vydaných v souladu s podmínkami stanovenými zákoníkem práce) dlouhodobě způsobilost konat dosavadní práci. V obou těchto výše uvedených případech při splnění všech zákonných podmínek je zaměstnavatel povinen převést tohoto zaměstnance na jinou práci. Pokud zaměstnavatel tuto svou povinnost poruší a neumožní zaměstnanci výkon jiné pro něho vhodné práce v době 15 dnů ode dne předložení uvedeného lékařského posudku či rozhodnutí, dle kterého nemůže zaměstnanec dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví, může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr. Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr z tohoto důvodu náleží odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Pokud by zaměstnavatel využil možnosti dát zaměstnanci, který nesmí dle lékařského posudku nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu (vydaných dle podmínek stanovených zákoníkem práce) nadále konat dosavadní práci např. pro onemocnění nemocí z povolání, výpověď z tohoto výpovědního důvodu, náleželo by tomuto zaměstnanci odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. Jedná se však pouze o právo zaměstnavatele využít tento výpovědní důvod a zaměstnavatel z tohoto důvodu výpověď zaměstnanci dát nemusí i při splnění všech podmínek. Toto odstupné též zaměstnanci nepřísluší, pokud se zaměstnavatel zcela zprostí své odpovědnosti podle zákoníku práce. Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázaní pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti (za splnění všech podmínek stanovených zákoníkem práce), náleží odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku.

Související