V průběhu zkušební doby je možné přistoupit ke zrušení pracovního poměru kdykoli i bez udání důvodu. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době by mělo být oznámeno druhé straně alespoň tři dny předem, nedodržení této lhůty však nemá vliv na platnost tohoto úkonu. Zákoník práce požaduje písemnou formu tohoto úkonu a též doručení druhé straně, nedodržení písemné formy ovšem také výslovně není sankcionováno neplatností, zrušení lze tedy oznámit druhé straně i ústně. Zpětné zrušení pracovního poměru ve zkušební době je neplatné a pracovní poměr skončí dnem doručení (ev. oznámení) tohoto zrušení druhému účastníku daného vztahu.

Související