Při hledání nového zaměstnání vám v souladu s příslušnými pracovněprávními předpisy přísluší pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu. Nárok na toto pracovní volno vzniká před skončením pracovního poměru pouze na nezbytně nutnou dobu (nejvýše 1 půlden v týdnu) a v období odpovídajícím výpovědní době v délce dvou měsíců. Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat. Ve stejném rozsahu je zaměstnavatel povinen poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů (jedná se mj. o tzv. organizační důvody rozvázání pracovního poměru – ruší-li se nebo přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část; stane-li se zaměstnanec nadbytečným za podmínek specifikovaných zákoníkem práce a dále též důvody, kdy zaměstnanec nesmí dle lékařského posudku dále konat dosavadní práci nebo pozbyl-li dle lékařského posudku dlouhodobě způsobilost nadále vykonávat dosavadní práci).

Související