Podle § 77 č. 20/1966 Sb. zákona o péči o zdraví lidu vydávají zdravotnická zařízení lékařské posudky prostřednictvím lékařů nebo klinických psychologů při výkonu zdravotní péče, a to na základě posouzení zdravotního stavu pacienta.
Má-li pacient, k jehož zdravotnímu stavu byl lékařský posudek vydán, nebo osoby, pro které v souvislosti s vydáním tohoto posudku vyplývají povinnosti, za to, že lékařský posudek je nesprávný, mohou podat návrh na přezkoumání lékařského posudku vedoucímu zdravotnického zařízení, a to prostřednictvím lékaře nebo klinického psychologa, který posudek vypracoval. Ve zdravotnickém zařízení provozovaném lékařem nebo klinickým psychologem, kteří poskytují zdravotní péči vlastním jménem, se návrh podle předcházející věty podává tomuto lékaři nebo klinickému psychologovi. Tento návrh lze podat do 15 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení. V případě, že vedoucí zdravotnického zařízení nebo lékař nebo klinický psycholog návrhu na přezkoumání lékařského posudku nevyhoví, postoupí návrh jako odvolání do 30 dnů od jeho doručení správnímu úřadu, který vydal rozhodnutí o registraci tohoto zdravotnického zařízení nebo je zřizovatelem tohoto zdravotnického zařízení. Tento správní úřad, kterému bylo postoupeno odvolání proti lékařskému posudku, odvolání buď zamítne a napadený lékařský posudek potvrdí, nebo napadený lékařský posudek zruší a vrátí věc zdravotnickému zařízení, které tento posudek vydalo, k vydání nového lékařského posudku na základě nového, popřípadě doplňujícího posouzení zdravotního stavu pacienta. Proti tomuto rozhodnutí správního úřadu se ale nelze odvolat. V případě, že by byl na základě lékařského posudku učiněn nějaký pracovně právní úkon, lze se i proti takovému úkonu bránit v občanskoprávním soudním řízení, ve kterém lze zpochybnit též lékařský posudek (např. znaleckým posudkem), protože soud není tímto lékařským posudkem vázán.


Mgr. Rudolf Pastorák

Související