Vážený tazateli,

pro přesné posouzení Vašeho dotazu bychom museli znát, jak přesně zní lékařský posudek, který Vám závodní lékař vydal, protože právě jeho znění je důležité pro posouzení, jaké práva a povinnosti Vám ve Vaší situaci vznikly. Z judikatury Nejvyššího soudu totiž vyplývá, že ztrátu povinnosti zaměstnance vykonávat sjednanou práci může založit pouze takový lékařský posudek (rozhodnutí orgánu státní zdravotní správy nebo orgánu sociálního zabezpečení), ze kterého vyplývá jednoznačný závěr o dlouhodobé ztrátě způsobilosti zaměstnance konat dosavadní práci (resp. přidělenou práci podle pracovní smlouvy). Jen takový posudek může na straně jedné založit právo zaměstnance odmítnout výkon takové práce (bez možného postihu ze strany zaměstnavatele), a na straně druhé povinnost zaměstnavatele převést zaměstnance na jinou práci, případně s ním rozvázat pracovní poměr výpovědí ze zdravotních důvodů.

Zákoník práce (§ 41) stanoví, že zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci v případě, že zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci anebo nesmí podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí. To znamená, že zákoník práce přímo zakládá povinnost zaměstnavatele zaměstnance převést na jinou práci a není zde nutný souhlas zaměstnance se změnou druhu práce. Zaměstnavatel ale musí přihlížet k tomu, aby práce byla pro zaměstnance vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a pokud možno i k jeho kvalifikaci. Zaměstnavatel je dále povinen převedení na jinou práci se zaměstnancem předem projednat a v případě, že dochází ke změně pracovní smlouvy zaměstnance, vydat mu písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci. V případě, že Váš zaměstnavatel nemá možnost Vás převést na jinou vhodnou práci, je jeho další možností Vám dát výpověď. V tomto případě by Vám vznikl při skončení pracovního poměru nárok na odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku (§ 67 zákoníku práce). Přeji Vám brzké uzdravení.

Související