Vážená tazatelko,

v souladu s ust. § 5 zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, v platném znění, se specializovaná způsobilost lékaře získává úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou, přičemž účast na specializačním vzdělávání podle tohoto zákona se považuje za prohlubování kvalifikace ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění ( dále jen „ zákoník práce“ ). Podle zákoníku práce se účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat, přičemž náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace hradí zaměstnavatel. Nárok na Vámi uváděné studijní volno ( resp. pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného měsíčního výdělku ) zákoník práce spojuje pouze se zvyšováním kvalifikace, nikoliv s jejím prohlubováním.

Přesné podmínky pro uzavření kvalifikační dohody stanoví zákoník práce ve svém ust. § 234 an. Kvalifikační dohodu je možno uzavřít v souvislosti se zvyšováním nebo prohlubováním kvalifikace, přičemž v případě prohlubování kvalifikace je možné tuto dohodu uzavřít pouze tehdy, jestliže předpokládané náklady vynaložené na prohloubení dosahují alespoň 75 000,- Kč. Dohoda musí být uzavřena písemně a musí obsahovat zákoníkem práce stanovené náležitosti, jinak je neplatná. Těmito náležitostmi jsou : a) druh kvalifikace a způsob jejího zvýšení nebo prohloubení, b) dobu, po kterou se zaměstnanec zavazuje setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po ukončení, zvýšení nebo prohloubení kvalifikace ( nejdéle 5 let ), c) druhy nákladů ( je nutné tyto náklady specifikovat ) a celkovou částku nákladů, kterou bude zaměstnanec povinen uhradit zaměstnavateli, pokud nesplní svůj závazek setrvat v zaměstnání . Případné neplatnosti se ovšem ten z účastníků, který je předmětným právním úkonem dotčen, musí dovolat, jinak se právní úkon považuje za platný. Promlčecí doba činí 3 roky a dovolání se neplatnosti je nutné uplatnit vůči druhému z účastníků dotčeného právního úkonu mimosoudně či v rámci soudního řízení.

Ohledně případné náhrady nákladů zaměstnavateli je stanoveno, že pokud zaměstnanec nesplní svůj závazek setrvat v zaměstnání po stanovenou dobu pouze zčásti, pak se povinnost k náhradě nákladů poměrně snižuje. V zákoníkem práce stanovených případech povinnost zaměstnance k úhradě nákladů z kvalifikační dohody vůbec nevzniká, jedná se konkrétně o tyto situace : a) zaměstnavatel v průběhu zvyšování kvalifikace zastavil poskytování plnění sjednaného v kvalifikační dohodě, protože zaměstnanec se bez svého zavinění stal dlouhodobě nezpůsobilým pro výkon práce, pro kterou si zvyšoval kvalifikaci, b) pracovní poměr skončil výpovědí danou zaměstnavatelem, pokud nejde o výpověď z důvodů porušení povinnosti zaměstnance vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, nebo jestliže pracovní poměr skončil dohodou z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e), c) zaměstnanec nemůže vykonávat podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, práci, pro kterou si zvyšoval kvalifikaci, popřípadě pozbyl dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci z důvodů pracovního úrazu, onemocnění nemocí z povolání, nebo pro ohrožení touto nemocí anebo dosáhl-li na pracovišti určeném pravomocným rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice, d) zaměstnavatel nevyužíval v posledních 12 měsících po dobu nejméně 6 měsíců kvalifikaci zaměstnance, které zaměstnanec na základě kvalifikační dohody dosáhl.

Související