Vážená tazatelko,

zaměstnavatel je povinen vás uvolnit během výpovědní doby na jeden půlden týdně, a o době požadovaného volna by měl být zaměstnavatel informován předem, pokud je to. Povinnost zaměstnance informovat zaměstnavatele o požadovaném volnu lze dovodit mj. z jeho povinnost bránit vzniku škod na straně zaměstnavatele (§ 249 a násl. zákoníku práce). Jste to vy, kdo stanoví, o který půlden půjde (nemůžete v takovém případě konat práci pro tzv. jinou důležitou osobní překážku v práci na své straně a zaměstnavatel je v důsledku toho povinen vám poskytnout volno – viz § 199 odst. 1 zákoníku práce). Bez souhlasu zaměstnavatele si můžete vybrat nejvýše jeden půlden volna týdně (se souhlasem zaměstnavatele je ale samozřejmě možné vybrat více půldnů v týdnu). Na žádost zaměstnavatele byste měla být schopna prokázat, že jste volno čerpala skutečně za účelem jeho poskytnutí, tj. doporučuji vyžádat si buď od nového (potenciálního) zaměstnavatele potvrzení o absolvování pohovoru, anebo jej kontaktovat dodatečně, vznese-li takový požadavek současný zaměstnavatel. Tyto práva a povinnosti Vám vyplývají z ustanovení § 199 odst. 2 zákoníku práce ve spojení s nařízením vlády č. 590/2006 Sb., který stanovuje okruh a rozsah osobních, důležitých překážek v práci. Konkrétně, v bodě 11 stanoví, že „ pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců. Ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů. Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat.“

Související