Podáním výpovědi z Vaší strany dojde ke skončení Vašeho pracovního poměru uplynutím výpovědní doby, která činí nejméně dva měsíce a její běh počíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Pokud po doručení Vaší výpovědi zaměstnavateli změníte názor a chcete výpověď stáhnout, pak Vám zaměstnavatel v tomto ohledu nemá povinnost vyhovět a záleží jen na jeho uvážení, zda bude se zpětvzetím Vaší výpovědi souhlasit či nikoliv.

Související