Vážený tazateli,
dle § 52 písm. d) zákoníku práce, v případě, že nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice, může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď. Na druhé straně zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku, pokud kolektivní smlouva či individuální smlouva nestanoví odstupné vyšší. Zdůrazňuji, že tyto důvody musí být v písemné dohodě o rozvázání pracovního poměru výslovně uvedeny. Odstupné Vám je zaměstnavatel povinen vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném pro výplatu mzdy, pokud se strany nedohodnou na výplatě v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty. Zaměstnavatel je dále v rozsahu, ve kterém odpovídá zaměstnanci za škodu z nemoci z povolání (tj. zcela nebo zčásti) povinen poskytnout zaměstnanci náhradu za ztrátu na výdělku, za bolest a ztížení společenského uplatnění, na účelně vynaložené náklady spojené s léčením, příp. za věcnou škodu. Doporučuji Vám tyto nároky uplatnit u zaměstnavatele co nejdříve.

Související