Vážená tazatelko,

Váš zaměstnavatel Vám dá zřejmě výpověď podle § 52 písmeno a) zákoníku práce, tj. z důvodu, že se ruší zaměstnavatel nebo jeho část. V tomto případě máte nárok na odstupné podle § 67 odst. 1), který stanoví, že zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, a zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr podle § 56, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Doporučuji Vám, aby byl tento důvod ve výpovědi výslovně uvedený. Odstupné vyplácí zaměstnavatel po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se se zaměstnancem nedohodne na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty. Pro úplnost dodávám, že průměrný výdělek se odvíjí od příjmu dosaženého v předchozím kalendářním čtvrtletí (§354 odst. 1, zákoníku práce). Ve Vašem případě, kdy jste posledních 6 let nepracovala, se bude vycházet z tzv. pravděpodobného výdělku podle § 355 dle kterého se pravděpodobný výdělek zjistí z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl. Přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty (zjednodušeně řečeno: kolik byste si vydělala podle Vaší pracovní smlouvy, kdybyste pracovala). Přeji Vám hodně štěstí při hledání nové práce.

Související