Vážený tazateli,

předně je nutné říct, že prací v noci se rozumí výkon práce mezi 22. hod. a 6 hod. Zaměstnancem pracujícím v noci se rozumí zaměstnanec, který během noční doby pravidelně odpracuje nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, což ovšem není Váš případ a tudíž opravdu nejste „zaměstnanec pracující v noci“. Zaměstnavatel tak proto nemá vůči Vám povinnosti uložené mu v § 94 odst. 2 a násl. To se ovšem vůbec netýká příplatku za práci v noci, který Vám jednoznačně náleží. V § 116 zákoníku práce se jednoznačně stanoví, že za dobu noční práce přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Jinou minimální výši a způsob určení příplatku lze sjednat v kolektivní smlouvě. Doporučuji Vám obrátit se na nadřízeného a vysvětlit mu situaci s tím, že požadujete zaplatit příplatek za odvedenou práci v noci (tj. mezi 22. - 6. hodinou) a dle mého názoru i zpětně. V případě, že Vám nevyhoví, jedná se z jeho strany o hrubé porušení Vašich práv vyplývajících ze zákoníku práce a je na Vás zda poté budete svůj nárok vymáhat soudní cestou.

Související