Vážená tazatelko,

obecně je nutné odlišovat zkrácenou pracovní dobu a kratší pracovní dobu. V prvém případě se zkrácený rozsah pracovní doby neprojevuje na výši mzdy či platu a zaměstnanci náleží mzda či plat v plném rozsahu. Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby pak kromě případů stanovených přímo zákoníkem práce (§ 79 zákoníku práce) je možné pouze tehdy, stanoví-li tak kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis.

Naopak v případě sjednání kratší pracovní doby zaměstnanci náleží pouze plat či mzda ve výši adekvátně odpovídající této sjednané kratší pracovní době. Možnost kratší pracovní doby je založena na smluvním ujednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, přičemž v souladu se zákoníkem práce má zaměstnavatel povinnost přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti. Současně v situaci, kdy požádá zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší 15-ti let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který dlouhodobě pečuje o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět této žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.

Související