Vážený tazateli,

právní předpisy Vám nebrání uzavřít více dohod o pracovní činnosti. Je ale potřeba respektovat určitá omezení, které stanoví zákoník práce pro dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Konkrétně jde o ustanovení § 76 zákoníku práce, dle kterého na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby, přičemž dle § 79 zákoníku práce, délka stanovené týdenní pracovní doby nesmí překročit 40 hodin týdně.

Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů, s tím, že na každou dohodu o pracovní činnosti se toto omezení bude posuzovat zvlášť. Tudíž důležité ve Vaši situaci je, aby pracovní doba nepřesáhla 20 hodin v průměru za rozhodné období. Dále bych jenom podotknul, že dle § 13 odst. 4 zákoníku práce, zaměstnanec nemůže v dalším pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr u téhož zaměstnavatele vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny.

Související