Vážený tazateli,

pracovní poměr na dobu určitou mezi týmiž účastníky je možné sjednat celkově na maximální dobu trvání dvou let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru, přičemž toto celkové omezení doby trvání platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v tomto období mezi týmiž účastníky. Pouze v případě, že by od skončení předchozího pracovního poměru uplynula doba 6 měsíců, pak se k tomuto předchozímu pracovnímu poměru nepřihlíží. Ze znění Vašeho dotazu je zřejmé, že doba maximální dvouleté možné délky trvání pracovního poměru na dobu určitou již vypršela. Otázkou tedy je, zda v mezidobí došlo k uplynutí zmiňované lhůty 6 měsíců, či nikoliv. Uvedená omezení sjednávání pracovního poměru na dobu určitou se též nevztahují na situace, kdy je zajišťována náhrada dočasně nepřítomného zaměstnance po dobu jeho překážek v práci ( např. klasické případy mateřské a rodičovské dovolené ) a též na situace stanovené zvláštním právním předpisem.

Pokud došlo ke sjednání pracovního poměru na dobu určitou, ačkoliv nebyly splněny zákonné podmínky ( např. právě překročena max. délka trvání dvou let ), může zaměstnanec ještě před uplynutím sjednané doby písemně oznámit zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával. Poté platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Zaměstnavatel ( i zaměstnanec ) se v této situaci může obrátit na soud s návrhem na určení, zda příslušné podmínky byly splněny či nikoliv, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby.

Související