Odborná konference HR Know How 2011 přinesla informace o aktuálních trendech v personalistice. Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, organizátor konference, navíc vyhlásila vítěze XI. ročníku oborové ceny HREA – Excellence Award. Celkem se do soutěže přihlásilo 13 projektů. O „medailovém“ pořadí třech finalistů rozhodli sami HR specialisté, kteří se účastnili konference. Nejvíce zaujal projekt „S program“ slánské společnosti LINET zabývající se výrobou zdravotnických a pečovatelských lůžek. „S program“ vznikl na základě potřeby angažovat schopné studenty, potenciální kvalifikované zaměstnance. Druhá příčka připadla hutnické společnosti ArcelorMittal Ostrava za unikátní projekt „Steel akademie“ věnující se vzdělávání odborníků v oboru hutnictví. Finálovou trojici uzavřel projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny „PUMY & SOVY“, který zacílil na rozvoj talentovaných a klíčových zaměstnanců. Odborná porota využila možnosti udělit Cenu odborné poroty HREA za zvlášť přínosný projekt a ocenila implementaci standardu Investors in People ve společnosti Hanácké železárny a pérovny. Společnosti byly svými projekty a jejich implementací do provozu schopné vyčíslit i ekonomické dopady pro firmu, tedy že práce s lidskými zdroji skutečně dovede přispět k pozitivním ekonomickým nárůstům.

„S program“ - projekt společnosti LINET

„S program“ realizovaný společností LINET podporuje odbornou přípravu studentů technických oborů SŠ a SOU ve Středočeském kraji (zejména pak v kladenském regionu) a jejich následné začlenění do pracovního procesu. Na tento projekt se podařilo získat i grant z Evropských strukturálních fondů. K 31. říjnu 2010 podpořil LINET 654 osob, z toho 593 žáků a 61 učitelů, kteří absolvovali proškolení v tréninkovém centru, kde je učitelům představeno, co vše může LINET  studentům nabídnout. Studenti během odborného výcviku pod kvalifikovaným dohledem získají zkušenost s novými technologiemi a postupně procházejí všemi výrobními pracovišti, zkušebnami, vývojem a výzkumem. Ze studentů, kteří se účastnili odborného výcviku ve společnosti během jeho 2,5letého trvání, jich 48 % po skončení studia nastoupilo do zaměstnání právě do této společnosti.

Projekt „Steel akademie“ ArcelorMittal Ostrava

Projekt „Steel akademie“ ArcelorMittal Ostrava byl iniciován samotnými zaměstnanci s potřebou aktualizace znalostí. Společnost má 0,8 % fluktuaci zaměstnanců a průměrný zaměstnanec setrvává v podniku 22 let. Odvrácenou stranou těchto „pozitivních“ čísel je určitý stereotyp a nízký přínos inovací. „Vznikem Steel akademie jsme také reflektovali to, že obor koksař v podstatě vymírá, neboť se v ČR již nevyučuje Do roku 2015 přijde ArcelorMittal o 50 koksařů. Máme štěstí, že se nám podařilo zapojit do projektu i významnou kapacitu koksárenství, kterých je pomálu, prof. Ing. Miroslava Kaloče,“ sdělila k projektu Veronika Muroňová, vedoucí vzdělávání ArcelorMittal Ostrav. Pro nastartování specifického vzdělávání odborníků v hutnictví musela společnost ArcelorMittal Ostrava najít odpovídajícího partnera, který by zajistil vzdělávání. Kooperací s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava tak došlo k propojení akademiků s odborníky z praxe. Na semináře se mohou přihlásit všichni zaměstnanci prostřednictvím jednoduché aplikace umístěné na intranetu. Vzdělávání je koncipováno do 2 až 3hodinových bloků s tím, že v letech 2010 a 2011 se v rámci „Steel akademie“ uskuteční téměř 50 workshopů na různá odborná témata a očekává se účast více než 900 zaměstnanců..Projektem získala společnost přínos rovněž v podobě zlepšovacích návrhů. Jejich počet za rok vzrostl z 21 na téměř 250. Celkový přínos společnost očekává v rozmezí 15 až 25 milionů korun.

„PUMY & SOVY“ od VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) prochází řadou změn, z nichž hlavní je centralizace procesů. Zároveň společnost realizuje řadu projektů a hledá uvnitř firmy vhodné zaměstnance, kteří by tyto projekty mohli řídit. To přispělo k vytvoření HR projektu s názvem „PUMY & SOVY“, který si klade za cíl podpořit talenty a udržet si klíčové zaměstnance. „Krycím názvem PUMA jsme označili talenty. Hledali jsme lidi s výjimečnými schopnostmi, s jasnozřivostí a kreativitou „Leonarda Da Vinci“. Mezi dalšími předpoklady talentovaného zaměstnance jsme viděli schopnost chyby nejen identifikovat, ale přinést odpovídající řešení a rozvíjet společnost VZP,“ říká Irena Kopřivová, vedoucí realizačního týmu projektu talentovaných zaměstnanců. Kritérii pro přihlášení talentu bylo VŠ vzdělání, délka pracovního poměru ve VZP do 3 let a samozřejmě i projevený talent. „Potenciál talentovaných manažerů chceme jednoznačně využít k obsazení vedoucích pozic ve společnosti,“ dodává Irena Kopřivová. VZP chce však ocenit i zaměstnance pracující pro VZP delší dobu a využít jejich odborné znalosti. „Pojem SOVA jsme přiřadili těm vytipovaným zaměstnancům, jejichž odchod by byl pro naši společnost narušující ne-li ohrožující,“ říká Klára Šmejkalová, zastupující projekt klíčových zaměstnanců. Zaměstnanci mohli nominovat prostřednictvím dotazníku své kolegy, jejichž pracovní poměr na dobu neurčitou ve VZP je delší než 1 rok. Do projektu nesměli být zařazeni stávající vedoucí pracovníci. „Podchycené klíčové zaměstnance chceme zapojit jako lektory do interního vzdělávání, aby došlo k předávání získaných odborných zkušeností v rámci firmy,“ dodává Šmejkalová. Projekt má příznivý vliv na podnikatelské výsledky v podobě úspor nákladů na obsazení klíčových pozic.

Implementace standardu Investors in People - projekt společnosti Hanácké železárny a pérovny

Hanácké železárny a pérovny z Prostějova, strojírenská společnost, která se soustředí na výrobu pružin pro automobilový a železniční průmysl, získala „Cenu odborné poroty HREA“ za zvlášť přínosný projekt s názvem „Implementace standardu Investors in People“. Cílem projektu je zefektivnit a propojit personální činnosti prostřednictvím motivovaných, angažovaných a vzdělaných zaměstnanců, dosáhnout úspěšného naplnění vize, hospodářských výsledků a strategických cílů společnosti. „Díky projektu se podařilo snížit dobrovolnou fluktuaci o 20 %, snížit nemocnost o 5 % a snížit počet úrazů o 62 %. Naopak meziroční růst produktivity stoupl v roce 2010 o 11 %. Průzkum ukázal, že spokojenost zaměstnanců stoupla o 9 %,“ říká Marika Pilíšková, HR manažerka firmy. Mezi nejzajímavější podprojekty řadí firma vznik skupiny „NERV“ a nový „cafeteria systém“. Podstatou uskupení „NERV“ (Naše efektivní rada vedení) jsou pravidelná setkávání přirozených lídrů, které volí sami zaměstnanci, s managementem, kdy dochází k dialogu o připravovaných změnách či rozhodnutích vedení. Vzniká tak prostor pro okamžitou reflexi, nové nápady či zlepšení a v neposlední řadě posílení vzájemné důvěry.


Zleva: Kateřina Drongová, šéfredaktorka redakce Ekonomie a podnikání, Grada Publishing; Marika Pilíšková, HR manažerka, Hanácké železárny a pérovny; Klára Šmejkalová zastupující projekt klíčových zaměstnanců VZP; Veronika Muroňová, vedoucí vzdělávání ArcelorMittal Ostrava; Vítězslav Bican, výkonný ředitel Channel Crossings; Peter Uhrik, obchodní ředitel Profesia; Iveta Černeková, HR specialistka; LINET; František Mika, prezident ČSRLZ; Rostya Gordon-Smith, předsedkyně odborné poroty, ČSRLZ.

Cena „HREA – Excellence Award“ vznikla s cílem ocenit nejlepší projekty a profesionály působící v oblasti lidských zdrojů, kteří nejvíce přispěli k rozvoji své profese a společnosti, pro kterou pracují. Zvláštní důraz při hodnocení klade porota na vliv na podnikatelské výsledky, originalitu a inovativnost projektu, na přidanou hodnotu pro společnost či na dlouhodobý přínos pro obor. O cenu mohou usilovat jak komerční subjekty, tak neziskové organizace a úřady veřejné správy. Výběrová komise a odborná porota složená z profesionálů z oblasti rozvoje lidských zdrojů pak dle stanovených pravidel určí vítěze.

Související