Vážená tazatelko,

jestliže existovali důvody pro dání výpověď dle § 52 písm. c zákoníku práce, byl postup zaměstnavatele v pořádku a v souladu se zákoníkem práce. Důvodem je to, že dle § 53 odst. 1 písmeno d), sice zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou, ovšem ve vašem případě, jste čerpala řádnou dovolenou za kalendářní rok (dle § 217 odst. 5). Tudíž se tato ochrana na Vás nevztahovala.

Váš pracovní poměr skončí až uplynutím výpovědní lhůty (§51), kdy výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, (s výjimkami vyplývajícími z § 53 odst. 2, § 54 písm. b) a § 63).

Pro Vás podstatným, je ustanovení § 53 odst. 2 zákoníku práce, dle kterého byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době (tj. v průběhu Vaší rodičovské dovolené), ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává. Pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

Zjednodušeně řečeno, před uplynutím výpovědní lhůty nastoupíte na rodičovskou dovolenou (ochranná doba) a tím se výpovědní doba prodlouží o délku rodičovské dovolené a skončí až po skončení rodičovské dovolené, resp. po uplynutí výpovědní doby, která „nestihla“ uplynout před nástupem na rodičovskou dovolenou.

Související