Vážený tazateli,

situace, kterou ve svém dotazu popisujete představuje tzv. překážku v práci na straně zaměstnavatele. V souladu se zákoníkem práce platí, že nemohl-li zaměstnanec konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele, než pro tzv. prostoje a nepříznivé povětrnostní vlivy, poskytne mu zaměstnavatel náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (s výjimkou případu, kdy bylo uplatněno konto pracovní doby).

O tuto jinou překážku v práci, jde také tehdy, když Vám zaměstnavatel nemůže přidělovat práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách (tzv. částečná nezaměstnanost). Pokud výši poskytované náhrady mzdy v uvedeném případě upravuje dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací, může náhrada mzdy činit nejméně 60 % průměrného výdělku.

Zaměstnavatel, u kterého nepůsobí odborová organizace, má v uvedeném případu možnost podat návrh, aby úřad práce rozhodl na základě podkladů zaměstnavatele o tom, zda jsou dány důvody pro poskytování náhrady mzdy v nižší částce. Jestliže úřad práce o existenci důvodů částečné nezaměstnanosti rozhodne, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku po dobu, kterou úřad práce v rozhodnutí určí, nejdéle však po dobu 1 roku.

Související