KDY PŮJDE O SMLUVNÍ PLAT

Zákoník práce díky změně ustanovení § 123 odst. 5, písmeno f) umožňuje, aby vláda stanovila nařízením okruh zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel sjednat smluvní plat. Sjednat smluvní plat lze u zaměstnanců, kteří vykonávají nejnáročnější práce a to v těch platových třídách, kde je stanoveno vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu. Zavedením nového institutu dochází k tomu, že u zaměstnanců, kteří jsou zařazeni do 13. a vyšší platové třídy, bude možné sjednat smluvní plat.

CO JE ZAHRNUTO VE SMLUVNÍM PLATU

Zákoník práce nijak blíže nedefinuje smluvní plat, takže jeho bližší podmínky jsou určeny nařízením vlády (nař. vl. č. 564/2006 Sb., ve znění nař. vl. č. 381/2010 Sb.). Smluvní plat zahrnuje všechny složky platu, které by jinak zaměstnanec obdržel jako např. platový tarif, příplatek za vedení, apod., anebo ty, které by mohl zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout jako např. odměny, osobní příplatky. Smluvní plat tak představuje jakousi komplexní formu odměny za práci zaměstnance, s výjimkou zvláštního režimu, který je stanoven pro odměny. Nařízení vlády to vyjadřuje tak, že zaměstnanci nelze vedle smluvního platu poskytovat žádné jiné složky platu s výjimkou odměn. Jde o odměny za plnění zvlášť významných či mimořádných úkolů.

SMLOUVA O VÝŠI A PODMÍNKÁCH PLATU

Pokud jde o typ smlouvy či dohody, kterou bude dohodnut plat, jeho výše či další podmínky, tak zákoník práce ani jiný právní předpis ji neurčuje. Je pravděpodobné, že ujednání o smluvním platu bude obsahovat pracovní smlouva či jiná smlouva. Přesto, že není předepsaná písemná forma, lze si jen stěží představit, že by ujednání o smluvním platu mělo být učiněno ústně. Vzhledem k tomu, že není určen ani obsah smlouvy, je možné postupovat analogicky podle § 136 zákoníku práce, který upravuje platový výměr. Půjde tedy o výši smluvního platu, termínu a místu výplaty, případně ujednání o vzniku právního nároku na odměnu.

DALŠÍ ZMĚNY PLATOVÝCH POMĚRŮ

V platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě dochází i k jiným významným změnám, mezi které patří, kromě již uvedeného zavedení smluvního platu i to, že pověření dle zákoníku práce umožňuje vládě, aby zavedla (nařízením vlády) samostatně některá opatření. Jde o stanovení stupnice platových tarifů bez zákonem určujících limitujících podmínek a možnost vymezit okruh zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel uplatnit zvláštní způsob určení platového tarifu a to v rámci rozpětí platových stupňů pro první až dvanáctý platový stupeň. Došlo nově k doplnění příloh k nařízení vlády (příloha č. 4 a 5), ve kterých jsou stanoveny stupnice platových tarifů pro pedagogické pracovníky. Bližší úpravu obsahuje nař. vl. č. 381/2010 Sb.

Jana Holubcová

advokátka

Související