Vážená tazatelko,
pracovní poměr lze rozvázat dohodou, výpovědí, jeho zrušením ve zkušební době nebo okamžitým zrušením pracovního poměru. Pro všechny tyto způsoby rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele existují zákoníkem práce dané podmínky, které musí zaměstnavatel splnit.

V případě dohody o rozvázání pracovního poměru, se z podstaty věci vyžaduje oboustranná dohoda, tj. souhlas zaměstnavatele a zaměstnance. Tudíž v případě, že nebude pracovní poměr chtít ukončit dohodou, nedáte k tomu souhlas. Tuto dohodu proto nepodepisujte a sdělte zaměstnavateli, že hodláte setrvat v pracovním poměru.

Co se týče dalších možností rozvázaní pracovního poměru, předpokládám, že jste momentálně na rodičovské dovolené, tzn. jste v ochranné době a dle § 53 zákoníku práce zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou.

Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává a pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

Tento zákaz výpovědi se ovšem nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci pro organizační změny uvedené v § 52 písm. a) a b) zákoníku práce (to neplatí v případě organizačních změn uvedených v § 52 písm. b), jestliže se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána) a z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud nejde o zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo o zaměstnance v době čerpání rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou.

Byla-li dána zaměstnankyni nebo zaměstnanci z tohoto důvodu výpověď před nástupem mateřské dovolené (rodičovské dovolené) tak, že by výpovědní doba uplynula v době této mateřské dovolené (rodičovské dovolené), skončí výpovědní doba současně s mateřskou dovolenou (rodičovskou dovolenou).

Související