Vážená tazatelko,

Počet jednotlivých prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou není zákoníkem práce omezen, omezena je ale celková délka doby, na kterou může být takový vztah (resp. jejich součet) uzavřen – ta činí dva roky. Pokud ale mezi koncem posledního pracovního poměru na dobu určitou a začátkem nově sjednávaného pracovního poměru na dobu určitou uběhla doba alespoň 6-ti měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru (resp. všem předchozím pracovním poměrům) se nepřihlíží.

Záměr zákonodárce je zřejmý – zabránit především tomu, aby byly se zaměstnancem opakovaně uzavírány pracovní smlouvy na (relativně krátkou) dobu určitou (jak tomu v minulosti často bývalo např. u učitelů) a byly tak citelně omezeny některé nároky zaměstnanců (zejména právo na odstupné).

Uvedené pravidlo není absolutní, zákon pamatuje na řadu výjimek (typickým příkladem je situace, kdy je sjednáván pracovní poměr na dobu určitou se zaměstnancem, který má pouze dočasně nahradit jiného, dočasně pracovně indisponovaného zaměstnance – např. matku na mateřské a/nebo rodičovské dovolené).

Podrobná pravidla upravuje ustanovení § 39 zákoníku práce, zejména jeho odstavec 2, který stanoví, že „trvání pracovního poměru mezi týmiž účastníky je možné sjednat celkem na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru; to platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi týmiž účastníky. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba alespoň 6 měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky se nepřihlíží“.

Pokud by zaměstnavatel porušil povinnosti zakotvené v citovaném ustanovení § 39, vystavuje se riziku, že mu zaměstnanec sdělí (pro toto sdělení je předepsána povinná písemná forma), že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával. V takovém případě platí, že byl sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou se všemi výhodami z toho pro zaměstnance vyplývajícími.

V případě sporu se zaměstnanec i zaměstnavatel mohou ve lhůtě nejpozději 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby, obrátit na soud s návrhem na určení zda byly splněny podmínky § 39 nebo nikoliv.

Související