- V roce 2012 zůstává zachována superhrubá mzda a 15% sazba daně z příjmu fyzických osob.

- Sleva na dítě se zvyšuje na 13 404 Kč (z 11 604 Kč) a sleva na poplatníka na 24 840 Kč (z 23 640 Kč).

- Všem složkám sociálního pojištění (tj. nemocenskému, důchodovému i pojištění na nezaměstnanost) budou nově podléhat společníci a jednatelé společností s ručením omezeným (dosud pouze důchodovému pojištění). Rovněž členové kolektivních orgánů právnických osob (představenstvo, dozorčí rada) budou nově podléhat sociálnímu pojištění (doposud pouze zdravotnímu pojištění). Zaměstnavatelé jsou povinni oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nástup těchto osob do funkce, pokud mají za tuto činnost dohodnutou od ledna 2012 odměnu minimálně 2500 Kč měsíčně a dosud nebyli účastni sociálního pojištění z titulu pracovněprávního vztahu nebo z titulu smlouvy o výkonu funkce jednatele u dané společnosti.

- Pokud jednatelé či členové orgánů právnických osob mají se společností také zaměstnanecký vztah jako vedoucí zaměstnanci, podléhá jejich odměna dle novely obchodního zákoníku od roku 2012 schválení valnou hromadou, případně dozorčí radou. Pokud souběh funkce a zaměstnání trval v roce 2011 a bude pokračovat i v roce 2012, doporučujeme společnostem, aby se valná hromada či dozorčí rada sešla ještě do konce roku 2011 a mzdy těchto vedoucích pracovníků schválila.

- U dohod o provedení práce se zvyšuje dosavadní limit 150 hodin na 300 hodin ročně. Tyto dohody budou nově podléhat sociálnímu i zdravotnímu pojištění, pokud příjem přesáhne 10 000 Kč měsíčně. Zaměstnavatel bude podávat přihlášku k pojištění, resp. oznámení o nástupu do zaměstnání obdobně jako u zaměstnání malého rozsahu zpětně, tedy až v měsíci následujícím po měsíci, za který zaměstnanci účast na pojištění vznikla, tj. kdy mu byl zúčtován stanovený příjem. Těmto zaměstnancům proto může vzniknout i nárok na náhradu mzdy v době prvních 21 kalendářních dnů pracovní neschopnosti za dané období.

- Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění bude činit 1 206 576 Kč (48násobek průměrné mzdy). Maximální vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění bude činit 1 809 864 Kč (72násobek průměrné mzdy).

- Odměny vyplácené kolektivním orgánům právnických osob (členům představenstva, dozorčí rady) budou pro vyplácející společnosti daňovým nákladem.

- Od roku 2012 budou zaměstnavatelé nově povinni krátit zaměstnanci stravné v případě bezplatného poskytnutí jídla na pracovní cestě (tuzemské i zahraniční), a to za každé bezplatně poskytnuté jídlo. Zaměstnavatelé v podnikatelské sféře jsou však nadále oprávnění uplatnit nižší než stanovené krácení stravného, ale pouze pokud tak výslovně určí nebo dohodnou před vysláním na pracovní cestu. Nižší krácení ovšem bude mít daňový dopad na zaměstnance: rozdíl bude považován za jeho zdanitelný příjem.

- Od ledna 2012 si budou zaměstnavatelé moci zapůjčovat své zaměstnance, aniž by museli mít povolení k agenturnímu zaměstnávání. Do zákoníku práce se totiž vrací institut dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli. Dočasně bude možné přidělit zaměstnance nejdříve po uplynutí 6 měsíců trvání jeho pracovněprávního vztahu. Za poskytnutí zaměstnance není možné účtovat úplatu. Zaměstnavatel tak bude moci přefakturovat pouze mzdové náklady, případně cestovní náhrady.

- Tzv. švarcsystém, tedy výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah, bude od ledna 2012 postižitelný jako nelegální práce. Zjistí-li úřady, že zaměstnavatel používá švarcsystém, pocítí zaměstnavatel důsledky nejenom v oblasti daní a pojistného, jak je tomu v současné době, ale i ve formě pokut podle zákona o zaměstnanosti. Sankce pro zaměstnavatele se zvyšuje na dvojnásobek současné maximální pokuty, tj. až na 10 milionů korun (minimálně 250 tisíc korun), a pro fyzickou osobu, která bude nelegální práci vykonávat, až na 100 tisíc korun (nyní může za výkon nelegální práce dostat pokutu v maximální výši 10 tisíc korun).

NOVELIZOVANÝ POKYN D-300

Generální finanční ředitelství publikovalo pokyn D-6, který je novelizovaným pokynem Ministerstva financí D-300. Tento pokyn byl zveřejněn na webových stránkách daňové správy i ve Finančním zpravodaji MF č. 7/2011.

Text obsahuje poměrně mnoho změn. Řada z nich je technického rázu, přičemž text pokynu se mění v souladu se stávajícím zněním daňových i jiných předpisů. V některých oblastech však dochází k poměrně významnému doplnění výkladu zákona o daních z příjmů či ke změně výkladu. Mezi tyto oblasti patří například:

- odměny členů statutárních orgánů a platby pojištění pro případ škody způsobené společnosti jednáním těchto osob

- výdaje přímo či nepřímo související s držbou podílu v dceřiné společnosti

- pravidla nízké kapitalizace

- zaměstnanecké benefity

- uplatnění metod vyloučení dvojího zdanění

Nový výklad se použije již pro zdaňovací období započatá v roce 2011.

Související