Dále studovat chtějí ne-jenom gymnazisté a lyceisté, u nichž to vyplývá z charakteru stře-doškolského studia, ale také absolventi odborných škol, kteří ještě před nedávnem většinou vstupovali rovnou na trh práce.

Vyšší odborné školy

Hlavně pro ty, kteří získali maturitu na odborné škole, je velmi zajímavá nabídka studia na vyšších odborných školách, protože jsou mnohem více spojeny s praxí než tradiční vysoké školy. Tento typ škol začal vznikat před 15 lety na základě novely školského zákona z roku 1995 a je vhodný pro lidi, kteří chtějí zvýšit úroveň svého vzdělání, ale nestojí o složité teorie. Zájemci si letos mohou vybírat ze 171 vyšších odborných škol, které jsou rozeseté ve všech krajích. V jejich nabídce je celkem 192 různých vzdělávacích programů od ekonomických, zdravotnických či technických až po pedagogické nebo umělecké. Ve všech formách studia je pro ně připraveno téměř 17 tisíc studijních míst. Často jde o velmi potřebné a zároveň přitažlivé obory, jako například agroturistika, sociální práce, letecká doprava v cestovním ruchu, publicistika, informační technologie apod. Velmi vyhledávané jsou také obory umělecké.

Studium na VOŠ trvá obvykle tři roky a školní rok je organizován podobně jako na vysokých školách - člení se na semestry a studenti skládají zkoušky. Proti univerzitám je součástí studia dlouhodobá odborná praxe, která dává možnost poznat konkrétní podmínky v oboru a usnadňuje absolventům nalézt místo. Studium končí absolutoriem, na jehož základě dostávají absolventi titul DiS (diplomovaný specialista).

Školné

Na všech druzích vyšších odborných škol se platí školné, ale je velký rozdíl v jeho výši. Na VOŠ státních a církevních se pohybuje kolem 3000 Kč, u soukromých to je většinou v rozmezí 15 000 až 25 000 Kč. V minulých letech prošly všechny programy VOŠ akreditací, což přispělo ke zlepšení jejich kvality.

Přijímací řízení probíhá na řadě VOŠ až do září, pro mnohé studenty se tím otevírá možnost náhradního řešení v případě, že nebyli přijati na vysokou školu. Neznamená to však, že by bylo možné dostat se automaticky na každý obor. Obzvlášť u uměleckých školy pečlivě vybírají své studenty prostřednictvím přijí-macích zkoušek, které zahrnují také zkoušku talentovou.

Nevýhoda studia na VOŠ je zřejmá ze srovnání s bakalářskými programy vysokých škol. Tam dostane student po 3-4 letech titul bakalář a může pokračovat v magisterském programu. U absolventa VOŠ je to složitější, protože se napřed musí přihlásit do bakalářského studia.

Vysoké školy sice mají možnost započítat mu alespoň část studia na VOŠ, ale ne všechny to dělají. Nejlépe se daří tam, kde vyšší odborná škola přímo spolupracuje s některou vy-sokou školou, přitom větší zájem o takovou spolupráci projevují školy soukromé. Bakalářské studium se tak pro absolventa VOŠ může zkrátit na 1-1,5 roku.

Zkrácené studium

Od roku 2005 existuje nová zajímavá možnost jak v krátké době změnit obor. Když má maturant zájem o jiný maturitní obor nebo se chce navíc ještě vyučit, může se přihlásit na zkrácený obor. Pokud zvolí denní formu studia, může tuto změnu absolvovat poměrně rychle - během jednoho roku, v dálkové formě to trvá dva roky.

Zájem o tuto možnost stále roste a v současnosti studuje zkrácený maturitní nebo učební obor asi 530 maturantů. Podle statistik Národního ústavu pro vzdělávání dávají maturanti přednost studiu dál-kovému a nejvíc si k němu vybírají obory stavební a pedagogické.âťšKam pro radu o dalším studiu

Informace o všech VOŠ a jejich oborech i zkráceném studiu najdete na www.infoabsolvent.cz.

Individuální poradenství poskytuje centrum kariérového poradenství při Národním ústavu pro vzdělávání. mail: poradna@nuv.cz, tel.: 274 869 698, 724 652 241

Související