Proč jste se rozhodli pro novou koncepci CzechInvestu a v čem primárně spočívá?

V CzechInvestu velmi nasloucháme podnikatelům a na základě jejich podnětů se snažíme zlepšit podmínky pro podnikání v České republice. Proto jsme například připravili novelu zákona o investičních pobídkách a hlavně, připravili jsme novou kompletní strategii Agentury pro podporu podnikání a investic s názvem Nový CzechInvest. Pokud bych ji měl shrnout v jedné větě, řekl bych: Nový CzechInvest zaměřený na vědu, výzkum a inovace, který podporuje všemi dostupnými prostředky s využitím moderních nástrojů, technologií a přístupů jako své jedinečné klienty začínající podnikatele a malé i střední podniky.

Na nedávné tiskové konferenci jste uvedl sedm základních oblastí, kde se chce Nový CzechInvest realizovat - mohl byste je ve stručnosti charakterizovat?

Mezi tyto oblasti patří: koordinace a podpora toků investic, podpora komercializace výsledků výzkumu a vývoje a investic do inovací, podpora malých a středních podniků, internacionalizace, regionální rozvoj, rozvoj lidských zdrojů pro business a administrace nových operačních programů pro podporu podnikání. Každá z nich zahrnuje širokou škálu činností, například zmiňovaná internacionalizace v praxi znamená zapojení CzechInvestu do mezinárodních klastrových iniciativ, implementaci bilaterálních programů mezinárodní spolupráce firem, další rozvoj funkčního a začínajícími technologickými firmami velmi pozitivně hodnoceného programu CzechAccelerator či vývoz firem, tedy vznik, rozvoj a samotný provoz zahraničních inkubátorů pro české malé a střední podniky.

Konkrétně v čem bude spočívat podpora malých a středních podniků?

Pokud bych měl vybrat některé konkrétní služby z nového portfolia, pak by měl v budoucnu CzechInvest působit například jako koordinátor klastrových iniciativ a klastrů v České republice či jako infocentrum pro business. V současné době totiž na centrální úrovni neexistuje žádná státní analyticko-prognostická organizace, která by vyhledávala a analyzovala ekonomická data, sledovala trendy a z nich vytvářela pravidelné prognózy a výhledy. Tuto mezeru chceme vyplnit a poskytovat do hloubky propracované informace jak pro firmy, tak pro vládu. Nový CzechInvest rovněž bude podporovat zavádění standardů řízení podniků i sourcing a v neposlední řadě působit jako business ombudsman, který funguje v mnoha státech. V České republice by business ombudsman neměl být osoba nebo funkce, ale nový produkt z oblasti AfterCare, tedy následné péče o zákazníky - zahraniční investory i české podnikatele. Služba by se měla realizovat v celé České republice, tedy v jednotlivých regionech, a poskytovat by ji měly stávající lidské zdroje Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Záměrem mimo jiné je, aby business ombudsman testoval a analyzoval dopady legislativních změn na podnikatelské prostředí.

Máte již představu, kde by mohly být speciální ekonomické zóny? A budou se tyto zóny nějak typově lišit (průmyslové, turistické, vědecké)?

Speciální ekonomické zóny by mohly fungovat ve všech možných oblastech, kde je nevyužitý prostor pro podnikání. Mohou mít různou podobu, třeba jako výšková budova plná kanceláří, ale i jako současné průmyslové zóny. Primárně by se tam měly rozvíjet ty oblasti podnikání, které patři mezi prioritní sektory CzechInvestu a jsou co nejvíc provázané s výzkumem, vývojem a inovacemi.

Jakým způsobem hodláte podporovat investice domácích podniků v zahraničí? Budete při tom spolupracovat s agenturou CzechTrade?

Pomoci by tomu měl například už zmiňovaný projekt CzechAccelerator nebo zahraniční inkubátory. A také Czech Acquisitions Network, neboli Česká akviziční síť, v níž jde o to, že by lidé v zahraničí lákali do České republiky investory a buď by to dělali úplně zadarmo, nebo by dostávali odměnu na základě výsledků. Co se CzechTradu týče - už dnes s ním samozřejmě intenzivně spolupracujeme, CzechTrade po reorganizaci, kdy se jeho součástí stanou naše zahraniční zastoupení, bude CzechInvestu poskytovat služby z oblasti lákání zahraničních investorů. My se zase ještě více zaměříme na podporu podnikatelů - mimochodem: už nyní se významně podílíme na podpoře exportu, dvaceti největším exportérům pomohl právě CzechInvest.

Můžete blíže popsat představu inkubačních center pro české firmy na růstových trzích v zahraničí? Proč jste si vybrali jako pilotní projekt Chile? A kde by měla být další taková centra?

V rámci zahraničních inkubátorů pro české podnikatele by měl CzechInvest vysílat do světa firmy, které zajímá expanze v určitých zemích. V současné době jednáme se Španělskem, Belgií, Japonskem a Chile a je pravděpodobné, že se seznam ještě rozšíří.

Firmy by v zahraničí měly mít zázemí v podnikatelských inkubátorech, tedy jakýchsi business centrech, provozovaných institucemi podobnými CzechInvestu. Ve spolupráci se zahraničními partnery bychom tuzemským společnostem v dané oblasti zajistili zázemí a další služby, a to zdarma na určitou dobu.

Země, s kterými jednáme, jsme vybrali podle toho, jak to v dané oblasti s business centry napojenými na agentury typu CzechInvest vypadá.

Čím se liší inkubační centrum od technologického akcelerátoru, který již působí v Silicon Valley? A jaké jsou výsledky tohoto působení?

CzechAccelerator je primárně zaměřený na technologické firmy a nyní je financován z evropských prostředků - konkrétně z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Dosud jím úspěšně prošlo deset společností, osm z toho bylo z oblasti IT, a řadě z nich se díky pobytu v Silicon Valley podařilo uzavřít nové smlouvy, jedna - E&S Software - si dokonce v USA otevřela pobočku. Momentálně CzechAccelerator 2011-2014 úspěšně běží v USA, kromě západu nově také na východním pobřeží. Do budoucna ho plánujeme rozšířit do dalších destinací, a to Izraele, Švýcarska a Singapuru. Shrnu-li to: díky CzechAcceleratoru mají české technologické firmy možnost získat v zahraničí zkušenosti a kontakty a začít budovat vlastní obchodní sítě.

Jaká je konkrétní náplň programu Gesher?

Program Gesher/Most je zaměřený na společné výzkumné projekty českých a izraelských firem a institucí v oblasti aplikovaného výzkumu. Účastnit se ho mohou malé a střední podniky, veřejné instituce pouze ve spolupráci se soukromou firmou. Program podporuje spolupráci Čechů a Izraelců v oblasti informačních a komunikačních technologií, udržitelných a čistých technologií, biotechnologií a lékařské techniky atd. Výsledkem výzkumu musí být konkrétní produkt, u kterého je velká šance, že se ho podaří prosadit. Jde o vůbec první program svého druhu, který Česká republika připravila ve spolupráci s některou zemí světa. Podnikům, které programem projdou, se může uhradit polovina všech nákladů, společný výzkum financuje paralelně Česká republiky a Izrael. V první výzvě byly podpořeny dva projekty, ve druhé do dalšího hodnocení postoupilo osm firem.

Jedním z významných prvků nové koncepce je podpora regionů. Na jaké oblasti České republiky se chcete zaměřit a jakým způsobem hodláte tyto regiony podporovat?

Už nyní CzechInvest spolupracuje na různých projektech s municipalitami a aktivity v této oblasti se chystá dál rozšířit. Strategie Nový CzechInvest například obsahuje poradenství při zakládání regionálních inovačních center a realizaci PPP projektů. Rovněž chceme více podporovat rozvoj trhu nemovitostí pro podnikání. Pro úplnost: v současné době má CzechInvest třináct regionálních kanceláři v celé České republice, kde jsou naši pracovníci v denodenním kontaktu s podnikateli, poskytují jim konzultace a další služby. Jen za první pololetí letošního roku poskytli tito pracovníci poradenství zdarma téměř deseti a půl tisícům podnikatelů, nejvíc ve Středočeském kraji a v Praze. Podnikatelé se přitom nejčastěji ptali na dotace z Evropské unie.

Pokud jde o technologicky náročné investice - hodláte se soustředit na určité oblasti, nebo budete podporovat celé spektrum technologií a oborů?

Cílem CzechInvestu je přilákat do České republiky co nejvíce zahraničních investic s vyšší přidanou hodnotou. Bavíme se zde o kvalitních, dlouhodobých projektech, které jsou spojené zejména s výzkumem, vývojem a inovacemi. Investory s takovými projekty se nám daří lákat například prostřednictvím Českých technologických dnů a dalších projektů. Slyší zejména na kvalifikovanou pracovní sílu, možnost spolupráce s českými univerzitami a podporu z Operačního programu Podnikání a inovace. CzechInvest se v souvislosti s lákáním investic soustředí na devět sektorů: automobilový průmysl, letecký a kosmický průmysl, čisté technologie, IT technologie a vývoj softwaru, sdílené služby, elektrotechniku a elektroniku, strojírenství, Life Sciences a nanotechnologie. Tomu odpovídají i zahraniční investoři, na které se především orientujeme.

Uvažujete o podpoře diverzifikace našeho průmyslu tak, abychom nebyli fatálně závislí na automobilovém průmyslu?

Už nyní se soustředíme na devět prioritních sektorů, jak jsem říkal dříve. Automobilový průmysl je jedním z nich, ale ne jediný.

Kde vy osobně vidíte budoucnost české ekonomiky? Ptám se proto, že při rozhovorech s manažery a podnikateli prakticky pokaždé dojde řeč na fakt, že České republice chybí dlouhodobá strategická vize. Uvedl jste, že CzechInvest by rád vyplnil mezeru, kdy chybí státní analyticko-prognostická organizace - chtěli byste se na vytváření podobné vize podílet?

Měli bychom se zaměřit na už zmiňovaný výzkum, vývoj, inovace a investice s vyšší přidanou hodnotou. Ví to samozřejmě i ministerstvo průmyslu a obchodu, pod které právě CzechInvest patří, a proto se na danou oblast zaměřuje ve Strategii konkurenceschopnosti České republiky. Podpora inovací se zohledňuje při plánování programovacího období 2014+, kdy budeme moci čerpat další dotace z Evropské unie. Důležitá také je intenzivní spolupráce akademické obce s podnikatelskou sférou. I tady hraje CzechInvest významnou roli, jsme jakýmsi mostem pro přenášení informací mezi těmito světy a dále do státní a veřejné správy. Proto CzechInvest mimo jiné nedávno uspořádal seminář s vysokými školami, v kterém se mimo jiné debatovalo o možnosti povinných podnikových stáží v rámci čtyřletého bakalářského studia a podobně.

V kontextu s analyticko-prognostickou organizací, na kterou se ptáte, je to právě už dříve zmiňované infocentrum pro business, které chceme v rámci Nového CzechInvestu vytvořit.

Proč myslíte, že došlo k poklesu konkurenceschopnosti České republiky?

Těch důvodů byla řada. Z analýz, které byly podkladem pro zmiňovanou Strategii konkurenceschopnosti ČR - Zpět na vrchol 2012-2020, mimo jiné vyplývá, že klesá gramotnosti českých žáků a projevuje se zastaralost a rigidita tuzemského školství. Vzdělanost je jedním z pilířů pro posílení konkurenceschopnosti, v budoucnu by se tak například mělo více sladit učňovské a profesní bakalářské vzdělávání (technické školství) s potřebami zaměstnavatelů. Také bude třeba zvýšit kvalitu škol - zavést standardizaci, hodnocení, změnit systém akreditací či hodnocení výzkumu a vývoje na vysokých školách. Jednoduše: je nutné realizovat řadu opatření proto, aby vzdělávací systém více reagoval na požadavky trhu.

Právě ze Strategie konkurenceschopnosti vychází Nový CzechInvest. Pro úplnost: dopady naší koncepce analyzovala Vysoká škola ekonomická v Praze. Podle děkana tamní Podniko-hospodářské fakulty Jaromíra Vebera může Nový CzechInvest přispět k růstu české ekonomiky minimálně o 0,1 procenta, což každoročně opakovaně znamená zprostředkované investice ve výši 15 až 17 miliard korun a 7 000 až 11 000 nových pracovních míst.

A v čem bychom se měli v první řadě vzít příklad z vítězů - Dánska, Finska?

Finská ekonomika, založená na výzkumu a vývoji, se v určité době zaměřila právě na odstranění bariér brzdících rozvoj inovačních aktivit. V dané zemi mimo jiné podporují mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji a mezi prioritní země pro spolupráci řadí Rusko a Čínu. Ne všechno je samozřejmě aplikovatelné v České republice, nicméně přestože Finsko muselo v důsledku vysokého veřejného zadlužení v devadesátých letech sáhnout k rozsáhlým škrtům, dnes patří mezi nejvíce konkurenceschopné země světa s velmi dobrou fiskální disciplínou. Snižování výdajů bylo dobře promyšlené a nedotklo se strategických investic do školství, vědy, výzkumu a institucionálního zázemí. Díky tomu má dnes Finsko kvalitní školy a dokáže cíleně podporovat inovace svých firem. Právě to je inspirace pro Českou republiku a samozřejmě také pro Nový CzechInvest.

 

CO JE CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.

V rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou unií CzechInvest zastřešuje celou oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, a to jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu. CzechInvest dále propaguje Českou republiku v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování mobilních investic, je výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat žádosti o investiční pobídky, a podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společností. Prostřednictvím svých služeb a rozvojových programů tak CzechInvest přispívá k rozvoji domácích firem, českých a zahraničních investorů i celkového podnikatelského prostředí.

Miroslavem Křížek, generální ředitel CzechInvestu

Související