Do hotelu v Seči – Ústupkách se sjely téměř dvě stovky právníků z celé České republiky, nechyběli ani hosté ze zahraničí. Někteří z řečníků pojednali své téma jako přednášku, jiní spíše jako úvaha nad současnými problémy českého práva. Není ani divu, kongres totiž nesl podtitul Právo ve znamení změn.


Častých změn, typických pro naši současnou legislativu, si všímala řada vystupujících, z nichž někteří poukazovali na závratné počty nových právních předpisů, které v poslední době vycházejí každý rok ve Sbírce zákonů. Nyní hodně diskutovanou novinkou, které se ostatně věnuje i téma dubnového čísla Právního rádce, je novela zákona o veřejných zakázkách. Veřejným zakázkám byl věnován hned první blok, ve kterém vystoupil náměstek ministra pro místní rozvoj Jan Sixta (s obecným úvodem a přehledem hlavních změn, jež novela přináší), ředitel analytického a legislativního odboru Nejvyššího státního zastupitelství Miroslav Růžička (který se věnoval vybraným otázkám postihu korupce v České republice, a to vzhledem k jeho funkci z pohledu státního zástupce) a také Robert Pergl, předseda Komory administrátorů veřejných zakázek a advokát, který se podělil o praktický pohled na novelu.

Dopolední část druhého dne byla možná nejzajímavější z celého kongresu a v rámci ní zaznělo patrně i nejvíce různých úvah de lege ferenda. Ve vůbec nejdelším nepřerušovaném bloku kongresu Aktuální otázky v justici sice nevystoupili všichni původně ohlášení řečníci, de facto to ale vůbec nevadilo. Omluvil se náměstek ministra spravedlnosti z justiční sekce Filip Melzer, Ministerstvo spravedlnosti ČR ale zastupoval náměstek František Korbel. Ten se při svém vystoupení věnoval například elektronickému platebnímu rozkazu. Místo předsedy České advokátní komory Martina Vychopeně na konferenci vystoupila advokátka a bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová.

Vedle již zmíněných řečníků v tomto bloku vystoupil místopředseda Nejvyššího soudu ČR Roman Fiala, nakladatel Karel Havlíček (který se zabýval novou dělbou moci), prezident Soudcovské unie ČR a soudce Okresního soudu ve Ždáru nad Sázavou Tomáš Lichovník (jenž se věnoval tomu, jak se mění úloha soudce a jeho povinnosti a otázce, jaké jsou vlastně požadavky na osobu soudce), předseda Městského soudu v Praze Jan Sváček (jehož vystoupení bylo možná vůbec nejkontroverznější a poukázalo na problematiku řady změn, jak v trestním právu - například v otázce postojů soudců k požadavku společenské škodlivosti, která je prý de facto soudci vnímána stejně jako společenská nebezpečnost, kterou požadovalo pro trestnost činu dřívější trestní zákon - tak obecně v procesu, třeba nevybavení soudních síní zařízeními k protokolaci, které by už podle zákonné úpravy měly u soudů být…). Blok uzavřel příspěvek Daniela Kovářové, která jednak prezentovala zajímavá čísla dodaná Martinem Vychopeněm (v České republice je prý více než 9600 advokátů a více než 3000 koncipientů) a jednak se zabývala vlastními úvahami nad tím, jak vypadají vztahy mezi právníky. Apelovala na vzájemnou spolupráci a korektnost. (Celou reportáž z kongresu najdete v dubnovém Právním rádci).


  
foto: ATLAS consulting

Související